Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 4 maart 2017 |
  Op 31 mei organiseren wij weer een Open Geodag. Een extra feestelijke, want we vieren tegelijk ons 10-jarig bestaan. Als vanouds praten we je in één dag bij op de laatste ontwikkelingen. Wat speelt er bijvoorbeeld rond een nieuwe versie van IMGeo, de Basisregistratie Ondergrond en de Standaarden voor de Omgevingswet? Ook wisselen we graag met je van gedachten over onze visie op de geo basis standaarden die we in Nederland toepassen.
 • 2 maart 2017 |
  Afgelopen maandag is het Besluit basisregistratie ondergrond gepubliceerd via de website internetconsultatie.nl. In de Wet basisregistratie ondergrond is geregeld dat bestuursorganen (bronhouders genaamd) verplicht brondocumenten over bepaalde registratieobjecten moeten aanleveren voor de basisregistratie ondergrond. Dit besluit voorziet in de aanwijzing van de brondocumenten die in het kader van de eerste tranche door bronhouders geleverd moeten worden.
 • 2 maart 2017 |
  Het meten van luchtkwaliteit zal veranderen. Burgers gebruiken steeds vaker nieuwe, goedkopere sensoren om zelf luchtkwaliteit te meten. In steden ontstaan sensornetwerken. Dit biedt kansen voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Daarom werkt het RIVM met burgers en overheden toe naar een breed toegankelijk nationaal meetnet in 2020 waar iedereen gebruik van kan maken én gegevens voor kan aanleveren. De aftrap hiervoor is op 7 december gegeven tijdens het symposium ‘Samen meten aan luchtkwaliteit.
 • 27 februari 2017 |
  Op 24 januari organiseerde het Platform Making Sense for Society de werksessie Sensoren in de openbare ruimte. Doel van deze sessie was te verkennen of er behoefte is aan het meer eenduidig beschrijven van sensoren in verschillende informatiemodellen en of er behoefte bestaat aan het opzetten van een register van sensoren in de openbare ruimte. De resultaten van deze werksessie zijn samengevat in een korte notitie.
 • 27 februari 2017 |
  Het beheren van de openbare ruimte (BOR), het opstellen van beheerplanningen hiervoor en het maken van ontwerpen voor de (her)inrichting van de buitenruimte zijn gemeentelijke processen waarbinnen het gebruik van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) een grote rol speelt. Vanuit deze processen komen ook mutatie-verzoeken om te verwerken in de BGT.

Pagina's