Medewerkers

Onze directie, experts, procesmanagers en officemanager vormen samen de uitvoerende kracht van Geonovum. Het merendeel van onze medewerkers is gedetacheerd vanuit overheidsorganisaties en onderzoeksinstellingen. Een aantal medewerkers is in dienst van Geonovum. Op projectbasis huren wij medewerkers in uit de markt. Door deze combinatie hebben wij een sterke binding met het werkveld en zijn wij tegelijkertijd flexibel.

fotografie: Indymah


Anne-Marie voert het officemanagement bij Geonovum. Ze werkt als freelancer en heeft meer dan 20 jaar ervaring in de meest uiteenlopende organisaties in de profit en non-profit sector. Anne-Marie heeft als doel de organisatie en de directie zoveel mogelijk werk uit handen te nemen en facilitaire zaken tiptop te regelen.


Arnoud werkt als informatieanalist en adviseur aan de ontwikkeling en beheer van geostandaarden. Zijn aandachtsgebieden zijn binnengemeentelijke koppelvlakken voor uitwisseling van geo-gegevens (BAG-BGT, GEO-BOR), semantiek en gegevenscatalogi van informatiemodellen. Verder geeft hij algemene technische ondersteuning aan de BGT-keten.


Bastiaan is betrokken bij de invoering van INSPIRE, de ontwikkeling van het licentieraamwerk Geogedeeld en de monitoring van de voortgang van GIDEON. Hij is gespecialiseerd in bestuurlijk-juridische aspecten van geo-informatie.Vanuit deze invalshoek is hij gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft in 2006 op het onderzoek "Developing geographic information infrastructures; the role of information policies". Bastiaan is gedetacheerd vanuit Technische Universiteit Delft.


Daniël werkt als adviseur mee aan het opstellen van standaarden voor omgevingsdocumenten voor de Omgevingswet. Daniël is gedetacheerd vanuit de gemeente Den Haag. Daar werkt hij als planoloog aan omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en de implementatie van de Omgevingswet.


Friso trekt - samen met Paul Janssen - het basisprogramma Standaarden. Daarnaast houdt hij zich bezig met de doorontwikkeling van 3D geo-informatie en PDOK. Op 3D-gebied werkt hij aan de ontwikkeling van een landsdekkende 3D voorziening en aan toepassing van 3D binnen thema’s als het Digitaal Stelsel Omgevingswet. PDOK neemt als overheidsbrede voorziening een steeds belangrijkere positie in op het gebied van ontsluiting van actuele overheidsgegevens, waaronder basisregistraties, open data en INSPIRE thema’s. Friso kent vanuit zijn eerdere werk bij de gemeente Den Haag het gemeentelijke geo-werkveld goed. 3D geo-informatie is een vast onderdeel in zijn loopbaan: hij promoveerde op 3D geo-informatie aan de TU Delft en  was jarenlang verantwoordelijk voor 3D ontwikkelingen binnen Den Haag.


Gerard is als adviseur betrokken bij de ontwikkeling van een landelijke informatievoorziening voor leegstand vastgoed. Hierin werkt hij nauw samen met het Kadaster. Binnen dit project is Gerard verantwoordelijk voor onderzoek, advies en communicatie. Gerard studeerde sociale geografie en planologie en is afgestudeerd als planoloog.


Gijs maakt deel uit van het RO team bij Geonovum. Als adviseur werkt hij mee aan de standaarden voor de digitale kerninstrumenten van de Omgevingswet. Hij heeft een achtergrond in de Geografische Informatie Systemen en is vanaf het begin betrokken geweest bij de digitalisering in de ruimtelijke ordening. In zijn denken staan de aspecten inhoud, techniek en organisatie centraal. Gijs werkt bij de gemeente Arnhem, en als zelfstandig adviseur Geo-Informatie.


Hans is als informatieanalist en adviseur standaarden betrokken bij de ontwikkeling van standaarden voor de digitale kerninstrumenten van de Omgevingswet. Hans is deeltijd gedetacheerd vanuit het Kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Daar is zijn aandachtsgebied metadata en datacatalogi. Rode draad door zijn werk is de verbinding van initiatieven, zowel nationaal als internationaal, die gericht zijn op samenhang en vindbaarheid van informatie. Linked Data en het Semantic Web spelen daarbij een steeds grotere rol.


Ine is actief bij de invoering van INSPIRE in Nederland. Voor het nationaal georegister, onderdeel van PDOK, is zij tactisch adviseur. Ine werkt verder bij Geonovum aan het beheer en onderhoud van de nationale geo-standaarden en kennisopbouw en uitwisseling daarover. Zij is contactpersoon voor de Werkgroep Metadata, onderdeel van het basisprogramma Standaarden.


Irina houdt zich vooral bezig met het beheer en doorontwikkeling van de RO Standaarden, ruimtelijkeplannen.nl en het Informatiemodel voor digitale Welstandsnota's. Irina is vanuit de Gemeente Eindhoven gedetacheerd. In Eindhoven heeft zij meer dan zeven jaar ervaring opgedaan als bestemmingsplanjurist en coördinator digitale ruimtelijke plannen voor de afdeling Stedenbouw.


Jantien houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling van informatiemodellen voor groot- en kleinschalige topografie (IMGeo, TOP10NL, IMTOP) en met de afstemming tussen verschillende modellen. Daarnaast trekt Jantien de Special Interest Group voor 3D geo-informatie. Jantien is bij Geonovum gedetacheerd vanuit de Technische Universiteit Delft, waar zij hoogleraar geo-informatie is en onderzoek doet naar automatische generalisatie, multi-schaal informatiemodellering en 3D geo-informatietechnologie. In 2011 ontving zij van de Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek een Vidi beurs om een onderzoeksgroep rond 5D data modellering (3D+tijd+schaal) op te zetten. Jantien werkt ook bij het Kadaster.


Als strategisch adviseur voor PDOK ondersteunt Jeroen de gebruikers, partners en beheerders van PDOK en het ministerie van IenM als eigenaar hiervan. PDOK is een nationale voorziening van online actuele geo-informatie, zoals de basisregistraties, INSPIRE en andere nationale thema’s, zoals CBS-statistiek, landbouw, natuur, wegen en waterlopen. Jeroen werkt als Geo-ICT architect bij het GIS Competence Center het ministerie van EZ.


Linda houdt zich bezig met geo-standaarden en informatiemodellen. Ze is betrokken bij de harmonisatie tussen de gemeentelijke standaard StUF en het Basismodel Geo-informatie (NEN 3610) en bij de totstandkoming van de nieuwe basisregistratie grootschalige topografie (BGT). Vanuit haar achtergrond als informatieanalist heeft ze zeer uitgebreide ervaring met GML, XML en aanverwante standaarden, zoals XML Schema en XSLT.


Luc is procesmanager voor het beheer en de ontwikkeling van de standaarden voor de digitale ruimtelijke ordening. De integratie met de landelijke voorziening RO-online valt daar ook onder. Luc is gedetacheerd vanuit de Provincie Utrecht, waar hij de functie van geo-adviseur/architect vervult.


Marcel is sinds 2003 fulltime actief in het standaarden werk. Hij heeft als projectleider en specialist aan veel Geonovum projecten gewerkt en houdt zich als CTO bezig met de ontwikkelingen die van belang zijn voor de overheidsinfrastructuur van de geo-community. De kracht van Marcel is om verschillende disciplines, inhoud en techniek met elkaar te verbinden. Momenteel werkt Marcel aan de standaarden voor de Basisregistratie ondergrond (BRO). Daarbij ligt de nadruk op het - samen met TNO en Alterra - vanuit gebruiksperspectief definiëren en geïmplementeerd krijgen van de benodigde standaarden. Marcel heeft verder zitting in verschillende overleggen waaronder het Forum Standaardisatie en is actief in Europese en internationale standaardenorganisaties. Marcel is gedetacheerd vanuit het Kadaster.


Michel is programmamanager van INSPIRE, het programma gericht op de implementatie van INSPIRE in Nederland. De Europese richtlijn INSPIRE helpt om de beschikbaarheid, kwaliteit, organisatie, toegang tot en uitwisseling van geo-informatie in Europa en Nederland te verbeteren. Deze informatie is nodig voor de geïntegreerde aanpak van Europese en nationale beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving. In die hoedanigheid is hij tevens Nederlands gedelegeerde in INSPIRE MIG-T, die werkt aan het beheer en onderhoud van de Europese INSPIRE infrastructuur. Michel is tevens verantwoordelijk van het Living Lab `Making Sense for Society, het open platform voor bedrijven, kennisinstellingen en overheid over the Internet of Things and People. Ook Smart Cities en de rol van locatie in smart cities behoort tot zijn aandachtsveld.


Monique besteedt haar brede kennis en ervaring van het beheer de RO Standaarden in het ontwikkelen van standaarden voor Omgevingswet. Het ontwikkelen van een nieuw informatiemodel omgevingsdocumenten in het kader van de opdracht Registratie Omgevingsdocumenten is een mijlpaal in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Zowel gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk als softwareleveranciers en tal van adviseurs zullen met het nieuwe informatiemodel gaan werken.


Nienke maakt deel uit van het RO team bij Geonovum. Zij werkt als adviseur mee aan de standaarden voor de digitale kerninstrumenten van de Omgevingswet. Nienke is gedetacheerd vanuit de gemeente Apeldoorn. Daar werkt zij als bestemmingsplanjuriste en coördinator digitale ruimtelijke ordening.


Paul vervult bij Geonovum een belangrijke rol in de totstandkoming van geo-standaarden en de afstemming daarvan met internationale ontwikkelingen. Naast projectbegeleiding verzorgt hij de informatieanalyse en vertaling daarvan in semantische standaarden voor een operationele geo-informatie infrastructuur. Paul heeft brede internationale ervaring in de uitvoering van projecten voor remote sensing en GIS.


Paul is bij Geonovum procesmanager Beter Benutten. Dit onderdeel van het basisprogramma richt zich op het gebruik van geo-informatie: of het nu gaat om verbetering van de procesgang bij publieke organisaties die al bekend zijn met geo-informatie, of om de introductie van geo-informatie bij instellingen en in de businessvragen van bedrijven. Uiteindelijk gaat het erom mensen enthousiast te krijgen voor de schat aan geo-informatie die beschikbaar is en komt. Paul heeft een verleden in GIS, maar heeft de afgelopen jaren als interim-manager gewerkt op uiteenlopende terreinen.

Remko adviseert de provincies bij de uitvoering van hun gezamenlijke geo-initiatieven. Hij verbindt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke informatie aan de provinciale initiatieven. Voorbeelden zijn de Omgevingswet, Inspire en PDOK. Remko heeft een sterke geofocus, zowel zakelijk als privé: hij ziet kansen voor gebruik van ruimtelijke informatie voor bestuurders, beleidsmakers en -uitvoerders en zelf vindt hij een nieuwe locatie het snelst als deze wordt weergegeven op een kaart. Remko is gedetacheerd vanuit provincie Overijssel.


Rien is betrokken bij Beter Benutten. Hij denkt vanuit de behoefte die overheidsorganisaties vanuit hun business (zouden moeten) hebben aan geo-informatie. De grootschalige decentralisatie in de zorg (jeugdzorg, WMO) en de sociale zekerheid (werken naar vermogen) heeft zijn bijzondere belangstelling, omdat decentrale uitvoering automatisch ruimtelijke interesse opwekt. Rien studeerde economische geografie aan de UvA in het pre-GIS tijdperk. Rien is gedetacheerd vanuit PBLQ.


Rob is directeur van Geonovum en richt zijn aandacht op management, strategie en relaties met bestuurders, netwerkpartners en marktpartijen. Rob is lid van de directieraad van het Open Geospatial Consortium. Ook is hij parttime verbonden aan het Spatial Information Laboratory (SPINLab) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor Geonovum heeft Rob gewerkt bij de ministeries van VROM, VWS en LNV. Rob is gedetacheerd vanuit het ministerie van Economische Zaken.


Ruby is adjunct-directeur van Geonovum met als aandachtsgebied de interne kant van de organisatie, van HRM tot en met bedrijfsvoering. Ook werkt zij mee in het basisprogramma en opdrachten als PDOK, BGT en INSPIRE in Nederland. Ruby heeft sociale geografie gestudeerd en werkte eerder vanuit het bedrijfsleven in de geo-sector.


Sandra is projectleider van het project ‘Standaard officiële publicaties met specifieke toepassing voor omgevingsdocumenten’. In dit project, dat Geonovum samen met KOOP (het kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties) uitvoert, worden de standaarden voor de Omgevingsdocumenten van de nieuwe Omgevingswet ontwikkeld. Dit gebeurt onder de vlag van het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Sjors is bij Geonovum adviseur samenwerkingsvraagstukken overheid, markt en kennisinstituten. Hij is projectleider GeoSamen en ondersteunt het strategisch overleg. Hij is verantwoordelijk voor de advisering en communicatie van dit samenwerkingsverband. Voor INSPIRE werkt hij aan het bevorderen van gebruik van gegevens.


Thijs houdt zich bij Geonovum bezig met technisch advies en ondersteuning over INSPIRE en standaarden in het geo-domein. Zo helpt hij bij de beantwoording van technische vragen op de INSPIRE-helpdesk en geeft advies over technische richtlijnen van INSPIRE, zoals de view- en downloadservices. Hij heeft gewerkt aan Nederlandse profielen voor services (WMS en WFS). Daarnaast helpt hij bij de ontwikkeling van validatie- en testtools voor INSPIRE-standaarden en Nederlandse profielen. Thijs doet onderzoek naar de mogelijkheden van Table Joining Services in het Europese project E.L.F.


Bij Geonovum probeert Wilko de brug te slaan tussen de techniek van de geo-standaarden en de wensen van de gebruikers. Hij is betrokken geweest bij de vernieuwing van het Basismodel Geo-informatie (NEN 3610). In de thematic workgroup van het thema landgebruik voor INSPIRE is hij Editor. In deze rol vormt hij de link tussen de invoering van INSPIRE in Nederland en de ontwikkeling van de modellen voor de thema's van Annex II en III. Wilko heeft interesse in hoe semantic web technologie gebruikt kan worden binnen de Nederlandse geo-informatie infrastructuur. Wilko is gedetacheerd vanuit de Technische Universiteit Delft.


Yvonne is de spil in de communicatie van Geonovum. In vrijwel alle projecten van Geonovum is zij betrokken als adviseur. Voor Geonovum zelf verzorgt zij onder meer de website, de uitgave Geonovum in vogelvlucht en zij ontwikkelt de programma's voor bijeenkomsten als de Open Geodag. Yvonne werkte eerder als communicatie adviseur bij Dienst Regelingen (ministerie EZ), bij GS1 en bij het Institute for Housing and Urban Development Studies.