Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 10 februari 2010 |
  ‘Samenwerken, daar moet je het niet over hebben, dat moet je gewoon doen’. Onder dit motto zijn op 3 februari 2010 medewerkers van de zes partnerorganisaties en een kleine groep direct betrokkenen uitgenodigd voor een eerste gezamenlijke ontmoeting binnen het programma Publieke dienstverlening op de kaart (PDOK). Voor de partnerorganisaties, bestaande uit het Kadaster, TNO en de Ministeries van LNV, RWS en VROM en Geonovum, een mooie gelegenheid om gezamenlijk het startsein te geven voor de uitvoering van het programma.
 • 12 januari 2010 |
  De Europese richtlijn INSPIRE verplicht de  lidstaten elke 3 jaar een kosten- en batenanalyse te maken van de invoering van INSPIRE als onderdeel van de verplichting tot Monitoring en Rapportage. Ook de Tweede Kamer heeft aan minister Cramer gevraagd de invoering van INSPIRE te onderbouwen met een kosten- en batenanalyse. Geonovum heeft daarom deze analyse uit laten voeren in 2009. Het rapport is inmiddels door VROM aangeboden aan de Tweede Kamer.
 • 1 oktober 2009 |
  De ministeries van LNV, V&W en VROM, het Kadaster, TNO en Geonovum hebben op 1 oktober 2009 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de realisatie van een centrale voorziening voor locatiegebonden informatie, onder de noemer Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Deze voorziening regelt de onderlinge en externe uitwisseling van locatiegebonden gegevens.
 • 1 september 2009 |
  1 september 2009 treedt de Nederlandse implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie, ofwel de INSPIRE-wet in werking.
 • 3 augustus 2009 |
  Op 15 juli 2009 is een zogenoemde VROM-brede reparatiewet in werking getreden (Stb 2009, 297). Met deze reparatiewet worden onder meer in de Wro en de Woningwet enkele wetstechnische gebreken hersteld. Verder wordt onder meer mogelijk gemaakt dat bij bestaande (oude) bestemmingsplannen aan de actualiseringsverplichting van artikel 3.1 van de Wro kan worden voldaan door een beheersverordening vast te stellen.

Pagina's