Blauw gebouw

Meldingen

Op deze pagina vind je een overzicht van meldingen die zijn gedaan over de standaarden voor de Omgevingswet die Geonovum beheert.
Zelf een melding doorgeven 
Heb je een voorstel voor een oplossing, geef die dan ook door. Wij nemen je suggestie graag mee!

 • WELT-137
 • Status
  Wachten op Support

Aanvullen waardelijst TPOD Natura 2000-besluiten

Standaard
Waardelijsten

Vanuit het TPOD Natura 2000-besluiten is het nodig om de waardelijst aan te vullen met de volgende waarden:
Waardelijst Activiteitengroep

 • toegangsactiviteit

Waardelijst Natuurgroep

 • habitatrichtlijngebied
 • vogelrichtlijngebied
 • toegangsbeperkingsgebied
 • WELT-135
 • Status
  OPGELOST

Corrigeren waardelijst thema: cultureel erfgoed en externe veiligheid

Standaard
Waardelijsten
 • Achter de waarde ‘cultureel erfgoed en landschap – cultureel erfgoed’ staat in de kolom Toelichting ‘Deze waarde kan gebruikt worden.’ Dat moet gewijzigd worden in ‘Deze waarde niet gebruiken.’
 • De waarde ‘cultureel erfgoed’ moet worden toegevoegd aan de waardelijst, met in de kolom Toelichting: ‘Deze waarde kan gebruikt worden.’
 • Achter de waarde ‘veiligheid – externe veiligheid’ staat in de kolom Toelichting ‘Deze waarde kan gebruikt worden.’ Dat moet gewijzigd worden in ‘Deze waarde niet gebruiken.’
 • De waarde ‘externe veiligheid’ moet worden toegevoegd aan de waardelijst, met in de kolom Toelichting: ‘Deze waarde kan gebruikt worden.’.
 • WELT-134
 • Status
  Wachten op Support

Aanpassen XML-schema's in IMOW

Standaard
IMOW

In versie 1.0.3 van het IMOW is als test 'GeometrieRef' opgenomen en daarna niet meer verwijderd. In de volgende versie moet 'GeometrieRef' worden verwijderd, deze is al opgenomen in Locatie-schema.

 • WELT-133
 • Status
  Wachten op Support

Waarden toevoegen aan waardelijst

Standaard
Waardelijsten

Verzoek om twee waarden toe te voegen aan de waardelijst:

1. Voor het annoteren van H12 Bal is er behoefte om voor Activiteitengeroep de volgende waarde toe te voegen:

 • Activiteiten die het inrichten van gebieden betreffen - Landinrichtingsactiviteit

2. Er is behoefte aan een activiteitengroep die over het brandveilig gebruik gaat. Om te voorkomen dat de
categorie overig een vergaarbak wordt wordt er verzocht tot een aparte activiteitengroep die over
Brandveiligheid bouwwerken gaat.

Dus: verzoek om aan de waardelijst Activiteitengroep toe te voegen:

 • landinrichtingsactiviteit
 • brandveiliggebruikactiviteit

De eerste waarde neemt Geonovum op, maar de tweede niet. Daarvoor kan namelijk de waarde ‘gebruiken-van-bouwwerkenactiviteit’ worden gebruikt. Dit is besproken met BZK die dit verzoek heeft ingediend. BZK geeft aan dat het een goede oplossing is.

 • WELT-132
 • Status
  Wachten op Support

Aanpassing IMOWv1.0.3 i.v.m. documentatiefout

Standaard
IMOW

In het IMOW document versie 1.03 mist het Tekstdeel in het schema voor vormvrijetekst. Deze afbeelding staat op blz. 9 van het IMOW. Deze moet aangepast worden en vervangen in het document.

 • WELT-131
 • Status
  IN BEHANDELING

Verduidelijken dat in omgevingsdocumenten met artikelstructuur in een tekstelement slechts 1 ander type tekstelement mag voorkomen.

Standaard
TPOD-Generiek

In tabel 5 in paragraaf 5.2.1.2 van TPOD omgevingsplan staat, in de vierde kolom, van elk tekstelement welke andere (tekst)elementen het mag bevatten. De kolom is zo bedoeld dat bijvoorbeeld een Paragraaf óf een Subparagraaf óf een Artikel mag bevatten. Dat een Paragraaf die in Subparagrafen is onderverdeeld niet zelf ook Artikelen mag bevatten  was voor ons blijkbaar zo vanzelfsprekend dat we er niet aan hebben gedacht om te beschrijven dat dat niet mag. We zullen kijken of we dit in een volgende versie van de TPOD’s nog duidelijker kunnen laten uitkomen.

 • WELT-130
 • Status
  Wachten op Support

Businessrules voor en gebruik van locatiegroepen

Standaard
CIMOW

In de STOP/TPOD-standaard is sprake van locatiegroepen (gebiedengroep, lijnengroep en puntengroep). De diverse documenten (CIMOW, IMOW, TPOD OP) verschaffen me nog niet alle duidelijkheid hieromtrent. Vandaar enkele vragen (en potentiele wijzigingsvoorstellen).

In de UML-diagrammen van Locatie en de daaraan gerelateerde subtypen (bijv. CIMOW par. 3.4) wordt van de relatie van de locatiegroep naar het desbetreffende locatiesubtype (bijv. Gebiedengroep omvat Gebied) wel de kardinaliteit aan de zijde van het locatiesubtype vermeld ( i.c. 1..) maar niet aan de andere zijde van de relatie. Ik kan die kardinaliteiten nergens in genoemde documenten vinden. Zie ik het juist dat die kardinaliteit 0.. is oftewel een, bijvoorbeeld, Gebied kan deel uit maken van meerdere Gebiedengroepen? Wat het antwoord ook is, kan de documentatie hierop verbeterd worden?

Andere vraag, kan - bijvoorbeeld - een willekeurig Gebied deel uitmaken van een Gebiedengroep, ook een Gebied met een multisurface-geometrie? Of kan een - bijvoorbeeld - Gebiedengroep alleen bestaan uit Gebieden met een enkelvoudige geometrie? Indien het antwoord op de laatste vraag negatief is, is er dan ergens in de documentatie te vinden wanneer een Gebied met een multisurface-geometrie toegepast zou moeten worden en wanneer een Gebiedengroep (idem bij punten en lijnen)? Beide voorzien namelijk in de mogelijkheid om een locatie te laten bestaan uit meerdere vlakken. En indien dat nog niet in de documentatie te vinden is, kan die documentatie daarop aangepast worden?

Met vriendelijke groet,
Arjan Kloosterboer

 • WELT-128
 • Status
  Wachten op Support

Ontbrekende waarden in waardelijsten bij omgevingsnorm

Standaard
TPOD-Generiek

Men is doende de zgn. staalkaarten te annoteren en te publiceren. Dit betreffen voorbeeldregels voor het omgevingsplan. Bij het annoteren van omgevingsnormen vinden we bij enkele regels geen toepasselijke waarden in de waardelijsten voor Eenheid, Omgevingsnormgroep en Type norm. Het betreft een aantal regels, zoals de volgende.

Artikel 5.26 Algemene regels lozen bij graven

1. …

2. …

3. …

4. Het lozen van dat grondwater in een vuilwaterriool duurt niet langer dan <normwaarde duur> weken en de geloosde hoeveelheid is ten hoogste <normaarde debiet> m3/u._ De normen in lid 2 gaan over gewichten per volume-eenheid, mg/l. Ik kan daarvoor een toepasselijk Type norm vinden. Ik zou iets verwachten als 'massaconcentratie'.

De eerste norm in lid 4 betreft de maximum tijdsduur van het lozen van grondwater in een vuilwaterriool, in weken. Ik tref evenwel geen eenheid 'week' aan en ook niet 'dag'. Beide zouden m.i. toegevoegd moeten worden. En ook een toepasselijk type ontbreekt m.i. Ik zou iets verwachten als 'maximum tijdsduur'. De tweede norm in lid 4 betreft 'maximum hoeveelheid te lozen grondwater in vuilwaterriool per

Ook deze regels geven problemen:

*Artikel 5.39 Fysieke middelen *

1. Met het oog op het behouden en bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte en het beperken van hinder zijn de fysieke middelen die worden gebruikt op de standplaats niet groter dan:

a. in de lengte: [x] m;

b. in de breedte: [x] m; en

c. in de hoogte: [x] m.

2. De fysieke middelen staan stabiel en zijn eenvoudig verplaatsbaar.

3. De Winkeltijdenwet en de [citeertitel winkeltijdenverordening] zijn van overeenkomstige toepassing op standplaatsen waar diensten worden geleverd. [Of: Een standplaats wordt alleen tussen x:00 en y:00 u ingenomen.]

Artikel 5.40 Beperken van geurhinder

Met het oog op het beperken van geurhinder is, als op een standplaats voedingsmiddelen worden bereid of verkocht, de afstand vanaf het punt waar geur vrijkomt tot aan de dichtstbijzijnde bebouwing ten minste [x] m.

Artikel 5.41 Beperken van zwerfafval

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen worden binnen een straal van [x] m rond de standplaats zo vaak als nodig is etenswaren, verpakkingen en andere afvalstoffen verwijderd die van de standplaats afkomstig zijn_ Dit leidt tot omgevingsnormen als ‘Maximum grootte fysieke middelen op standplaats’ (art. 5.39 lid 1), ‘Stabiliteit en verplaatsbaarheid fysieke middelen op standplaats’ (art. 5.39 lid 2), ‘Openingstijden standplaats’ (art. 5.39 lid 3) en ‘Minimum afstand tot standplaats waarbinnen afvalstoffen verwijderd dienen te worden’ (art. 5.41). Maar tot welke groep moeten deze gerekend worden? Ik kom niet verder dan tot 'overig'.
Bij art. 5.40 zou ik als type iets verwachten als 'minimum afstand' maar die kom ik niet tegen.

Bij de volgende regels is het eveneens de vraag tot welke groepen de desbetreffende omgevingsnormen gerekend moeten worden. Het wordt wel veel 'overig'.

*Artikel 5.52 Algemene regel uitstallingen *

1. Met het oog op het behouden en bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte en het beperken van hinder is een uitstalling maximaal [x] m breed, [x] m diep en [x] m hoog.

2. De uitstalling wordt alleen direct voor of tegen de gevel van het bedrijf geplaatst.

3. De uitstalling wordt alleen tijdens openingstijden van het bedrijf geplaatst.

4. De uitstalling wordt niet in de grond verankerd.

5. Vanaf een uitstalling vindt geen verkoop plaats._ En van welk type zijn de omgevingsnormen in de leden 2 tot en met 5? Een categorie 'overig' ontbreekt in de waardelijst. Wellicht iets als 'ongedefinieerd' toevoegen?

Iets vergelijkbaars doet zich voor bij de volgende regels.

Artikel 5.53 Algemene regel spandoeken

1. Met het oog op het behouden en bevorderen van de verkeersveiligheid en het beperken van hinder zijn spandoeken gemaakt van materiaal dat lucht doorlaat.

2. Op een spandoek staat reclame met een actueel belang.

3. De onderlinge afstand tussen twee spandoeken is ten minste [x] meter.

4. Een spandoek hangt over de gehele lengte minimaal [x] m boven het maaiveld.

5. Een spandoek wordt zo opgehangen dat het uitzicht vanuit een verblijfsruimte niet onevenredig wordt gehinderd._ Wat is telkens de groep bij de omgevingsnormen in de leden 1 tot en met 5? En wat is het type van de normen in de leden 1, 2 en 5? 'ongedefinieerd'? Bij lid 3 zou ik een type als 'minimum afstand' willen annoteren.

Ook bij de omgevingsnormen in de volgende regels is het de vraag wat de groep is. 'overig'?

Artikel 5.54 Algemene regel reclameborden

1. Met het oog op het behouden en bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte en het beperken van hinder is een reclamebord maximaal [x] m hoog en [x] m breed.

2. Op een reclamebord staat reclame met een actueel belang.

3. De onderlinge afstand tussen twee reclameborden is ten minste [x] meter. Bij lid 3 zou ik een type als 'minimum afstand' willen annoteren.

Conclusie: graag enkele waarden aan de desbetreffende waardelijsten toevoegen.

Verder nog het volgende. M.i. is de waardeverzameling van de waardelijst 'type norm' te uitgebreid. Oorzaak is dat m.i. type met context vermengd is. Volstaan kan worden met het type sec, onafhankelijk van de context. Die context volgt uit de naam van een norm waarbij het type geannoteerd wordt. Voorbeelden zijn 'aantal bezoekers', 'aantal rijstroken' en 'maximum aantal aaneen te bouwen woningen'. Het type is hier 'aantal' resp. 'maximum aantal'. Dat het om bezoekers, rijstroken of te bouwen woningen gaat, volgt uit de naam van de desbetreffende norm. De waardelijst kan op deze manier fors bekort worden (en wordt fors langer als de huidige werkwijze consequent doorgezet wordt). Vreemd genoeg zijn er geen waarden als 'aantal', 'minimum aantal' en 'maximum aantal' aanwezig.

 • WELT-127
 • Status
  IN BEHANDELING
 • Release
  B
 • Staat uit bij het TPOD team

Kaartnummer wel of niet verplicht

Standaard
CIMOW

In IMOW zit een object dat kaart heet. In IMOW heeft dit object een attribuut ‘kaartnummer’ dat optioneel is.

 In CIMOW zit dit object ook, maar daar is het attribuut ‘kaartnummer’ verplicht. Dit is een fout in het CIMOW. Deze zal worden hersteld middels de documentatiewijziging.

Hierin wordt de afbeelding van het CIMOW-model aangepast waarbij getoond wordt dat het kaartnummer een optioneel attribuut is.

 • WELT-126
 • Status
  OPGELOST
 • Opgelost in Validatieregels_TPOD v1.0.5

Aanpassen validatieregels

Standaard
Validatieregels
 1. In de validatie is opgenomen dat het derde niveau van de lijst moet worden aangegeven met Arabische cijfers en volgens het TPOD Omgevingsplan moet het derde niveau worden aangegeven met Romeinse cijfers. Verzocht wordt om de validatieregels aan te passen.

2. De validaties op nummering van lijsten op het eerste niveau en tweede niveau werken beperkend in tegenstelling tot de onbeperkte items in een lijst omschreven in het TPOD omgevingsplan.

Dit is opgelost in validatieregels TPOD v1.0.5. Deze zijn voor de kerst gepubliceerd.