Blauw gebouw

Meldingen

Op deze pagina vind je een overzicht van meldingen die zijn gedaan over de standaarden voor de Omgevingswet die Geonovum beheert.
Zelf een melding doorgeven 
Heb je een voorstel voor een oplossing, geef die dan ook door. Wij nemen je suggestie graag mee!

 • WELT-162
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in IMOW en TPOD's v2.0.0-rc

IMOW en alle TPOD's: verwijderen vervallen elementen

Standaard
IMOW
TPOD-Artikelstructuur
TPOD-Vrijetekststructuur

Diverse eerder in IMOW opgenomen elementen zijn in de loop van de tijd overbodig gebleken. Nu er een X-wijziging komt, is het mogelijk om ze definitief te verwijderen.

Vervallen elementen uit IMOW en de TPOD's:

• Buitenbesluit

• id

• SpecifiekeSymbolisatie

• GebiedengroepRef, GebiedRef, LijnengroepRef, LijnRef, PuntengroepRef, PuntRef

• GerelateerdeRegeltekst

Voorstel oplossing
Vervallen elementen verwijderen uit IMOW en de TPOD's
CAB datum
 • WELT-161
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in IMOW en TPOD's v2.0.0-rc

IMOW en TPOD's vrijetekststructuur: toevoegen objecttype Divisietekst

Standaard
IMOW
TPOD-Vrijetekststructuur

STOP kent voor Vrijetekststructuur de elementen Divisie en Divisietekst. IMOW maakt het alleen mogelijk om te annoteren op het element Divisie, niet op het element Divisietekst.

De oplossing hiervoor wordt gevonden in aanpassingen van STOP en aanpassingen van IMOW. De details van de aanpassingen van IMOW zijn reeds uitgewerkt.

Dit geldt voor IMOW en alle TPOD’s voor omgevingsdocumenten met vrijetekststructuur: omgevingsvisie, projectbesluit, instructie, programma

Voorstel oplossing
Het object Divisietekst aan IMOW en aan de TPOD's voor omgevingsdocumenten met Vrijetekststructuur toevoegen
CAB datum
 • WELT-160
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in TPOD reactieve interventie en TPOD voorbereidingsbesluit v2.0.0-rc

TPOD’s voorbereidingsbesluit en reactieve interventie: toevoegen elementen Toelichting en ArtikelgewijzeToelichting aan Beschrijving RegelingTijdelijkdeel

Standaard
TPOD Reactieve interventie
TPOD Voorbereidingsbesluit

Geconstateerd is dat het wenselijk is om aan het tijdelijk regelingdeel van voorbereidingsbesluit en reactieve interventie een toelichting en een artikelsgewijze toelichting te kunnen toevoegen. Dit is in STOP inmiddels uitgevoerd en moet worden toegevoegd aan de TPOD's voorbereidingsbesluit en reactieve interventie.

Voorstel oplossing
Toevoegen van de elementen Toelichting en ArtikelgewijzeToelichting aan de beschrijving van RegelingTijdelijkdeel in de TPOD's voorbereidingsbesluit en reactieve interventie
CAB datum
 • WELT-159
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in TPOD voorbereidingsbesluit v2.0.0-rc

TPOD voorbereidingsbesluit: wijzigen procedure voor intrekken tijdelijk regelingdeel

Standaard
TPOD Voorbereidingsbesluit

Geconstateerd is dat het stelsel nog niet kan omgaan met het direct bij aanlevering van een besluit ook al aanleveren van gegevens over het intrekken van de regeling die onderdeel is van dat besluit.

In TPOD voorbereidingsbesluit beschrijven van de procedure voor intrekken van het tijdelijk regelingdeel op de manier die het stelsel nu kan verwerken

Betrekking op TPOD voorbereidingsbesluit

Voorstel oplossing
Voorgesteld wordt om het moment van aanleveren van gegevens voor het intrekken van het tijdelijk regelingdeel behorend bij het voorbereidingsbesluit te wijzigen: niet meer direct bij aanleveren van het voorbereidingsbesluit maar na het vervallen van het tijdelijk regelingdeel
CAB datum
 • WELT-158
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in TPOD’s omgevingsplan, omgevingsverordening, waterschapsverordening en projectbesluit v2.0.0-rc

TPOD’s omgevingsplan, omgevingsverordening, waterschapsverordening en projectbesluit: verwijderen mogelijkheid dat Lid een Opschrift heeft

Standaard
TPOD Omgevingsplan
TPOD Omgevingsverordening
TPOD Projectbesluit
TPOD Waterschapsverordening

In de genoemde TPOD's staat dat een Lid optioneel een Opschrift kan hebben. STOP biedt die mogelijkheid niet. Daarom is in de laatste versie van de TPOD's toegevoegd dat dit toekomstige functionaliteit is. Om te bepalen of er een wijziging van STOP nodig is er een uitvraag gedaan of bevoegd gezagen behoefte hebben aan een Opschrift bij Leden van een Artikel. Dat bleek niet het geval te zijn. Daarom wordt STOP niet gewijzigd en wordt voorgesteld om de tekst over het optionele Opschrift bij Lid uit de betreffende TPOD's te verwijderen.

Het gaat hierbij om TPOD’s omgevingsplan, omgevingsverordening, waterschapsverordening en projectbesluit

Voorstel oplossing
Voorgesteld wordt om de mogelijkheid dat een Lid (van een Artikel) een Opschrift kan hebben, te verwijderden uit de TPOD's voor decentrale omgevingsdocumenten met Artikelstructuur.
CAB datum
 • WELT-157
 • Status
  Wachten op Support
 • Wordt voorlopig niet opgenomen

Juridische bron toevoegen aan IMOW

Standaard
IMOW

RTR wil weten in welke hoedanigheid een activiteit voorkomt/voortkomt uit een Regeling. IMOW biedt die gegevens nu niet.
Benodigde werkzaamheden: uitzoeken wat ze precies willen weten, en vooral waarom. Vervolgens kijken of dit eenvoudig opgelost kan worden.

Voorstel oplossing
Nog niet bekend
 • WELT-156
 • Status
  GESLOTEN
 • Doorgevoerd en gepubliceerd in IMOW v1.0.4

Waarden als identificatie ambtsgebieden in IMOW

Standaard
IMOW

Namens BZK/EB het verzoek om in IMOW (par. 3.2.1) additioneel de volgende waarden toe te staan als identificatie van ambtsgebieden:

 • LND6030.A
 • LND6030.B

Toelichting: het Rijk heeft als enig bevoegd gezag twee ambtsgebieden, die dus met postfix .A en .B aangeduid worden. Andere bevoegde gezagen hebben deze postfix niet.

De reguliere expressie voor ambtsgebieden zou dan worden:
((GM|PV|WS)[0-9]

{1,6}

)|LND6030\.[AB]

Deze wijziging is backwards compatible; de "oude" waarden van gemeenten, provincies en waterschappen blijven gewoon mogelijk.

Voorstel oplossing
Opnemen in IMOW 1.0.4
CAB datum
Verwachte publicatie datum
 • WELT-155
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in IMOWv2.0.0-rc

IMOW: aanpassen documentatie over Regelingsgebied

Standaard
IMOW

Verzoek om documentatie van IMOW 1.0.3 aan te passen over gebruik van regelingsgebied of ambtsgebied door bevoegde gezagen.

Eerder is al doorgevoerd dat de bevoegde gezagen geen ambtsgebied hoeven aan te leveren maar met behulp van een verwijzing naar een bestuurlijk gebied kunnen voldoen. Deze aanpassing is al wel doorgevoerd in IMOW XSD’s, maar nog niet doorgevoerd in het IMOW document.

Voorstel oplossing
In paragraaf 4.4.5 is de documentatie m.b.t. Regelingsgebied aangepast
Verwachte publicatie datum
 • WELT-154
 • Status
  GESLOTEN
 • Gepubliceerd in Waardelijsten IMOW v1.0.9

Toevoegen welstandsniveau aan waardelijst Typenorm

Standaard
Waardelijsten

In onze voorbeeldbestanden voor het omgevingsplan gebruiken we het welstandsniveau, als voorbeeld voor de toepassing van een kwalitatieve omgevingsnorm. De daarvoor noodzakelijke waarde ‘welstandsniveau’ ontbreekt in de waardelijst Typenorm. Daardoor is formeel gezien deze annotatie niet mogelijk.

Voorstel oplossing
Toevoegen waarde ‘welstandsniveau’ aan de waardelijst Typenorm. Deze is gepubliceerd in Waardelijsten IMOW v1.0.9
CAB datum
Verwachte publicatie datum
 • WELT-153
 • Status
  GESLOTEN
 • Gepubliceerd in Waardelijsten IMOW v1.0.9

Waarde 'aantal' toevoegen aan waardelijst Eenheid

Standaard
Waardelijsten

Bij een omgevingsnorm met kwantitatieve normwaarden moet de eenheid van die normwaarden verplicht vermeld worden. Die moet ontleend worden aan de desbetreffende waardelijst. Ik stel voor daar een waarde aan toe te voegen.

Het gaat daarbij om omgevingsnormen die een norm stellen qua aantal, bijvoorbeeld het maximum aantal uitritten dat per perceel of adres aangelegd mag zijn. Als eenheid stel ik 'aantal' voor, toe te voegen aan deze waardelijst.

Momenteel is het niet mogelijk een desbetreffende omgevingsnorm te annoteren omdat er geen toepasselijke eenheid in de waardelijst aanwezig is en het desondanks verplicht is een eenheid te specificeren.

Voorstel oplossing
Toevoegen waarde Aantal aan waardelijst Eenheid. Deze is gepubliceerd in Waardelijsten IMOW v1.0.9
CAB datum
Verwachte publicatie datum