Blauw gebouw

Meldingen

Op deze pagina vind je een overzicht van meldingen die zijn gedaan over de standaarden voor de Omgevingswet die Geonovum beheert.
Zelf een melding doorgeven 
Heb je een voorstel voor een oplossing, geef die dan ook door. Wij nemen je suggestie graag mee!

 • WELT-154
 • Status
  GESLOTEN
 • Gepubliceerd in Waardelijsten IMOW v1.0.9

Toevoegen welstandsniveau aan waardelijst Typenorm

Standaard
Waardelijsten

In onze voorbeeldbestanden voor het omgevingsplan gebruiken we het welstandsniveau, als voorbeeld voor de toepassing van een kwalitatieve omgevingsnorm. De daarvoor noodzakelijke waarde ‘welstandsniveau’ ontbreekt in de waardelijst Typenorm. Daardoor is formeel gezien deze annotatie niet mogelijk.

Voorstel oplossing
Toevoegen waarde ‘welstandsniveau’ aan de waardelijst Typenorm. Deze is gepubliceerd in Waardelijsten IMOW v1.0.9
CAB datum
Verwachte publicatie datum
 • WELT-153
 • Status
  GESLOTEN
 • Gepubliceerd in Waardelijsten IMOW v1.0.9

Waarde 'aantal' toevoegen aan waardelijst Eenheid

Standaard
Waardelijsten

Bij een omgevingsnorm met kwantitatieve normwaarden moet de eenheid van die normwaarden verplicht vermeld worden. Die moet ontleend worden aan de desbetreffende waardelijst. Ik stel voor daar een waarde aan toe te voegen.

Het gaat daarbij om omgevingsnormen die een norm stellen qua aantal, bijvoorbeeld het maximum aantal uitritten dat per perceel of adres aangelegd mag zijn. Als eenheid stel ik 'aantal' voor, toe te voegen aan deze waardelijst.

Momenteel is het niet mogelijk een desbetreffende omgevingsnorm te annoteren omdat er geen toepasselijke eenheid in de waardelijst aanwezig is en het desondanks verplicht is een eenheid te specificeren.

Voorstel oplossing
Toevoegen waarde Aantal aan waardelijst Eenheid. Deze is gepubliceerd in Waardelijsten IMOW v1.0.9
CAB datum
Verwachte publicatie datum
 • WELT-152
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in versie 2.0.0-rc van de TPOD's

TPOD’s voor omgevingsdocumenten met artikelstructuur: verwijderen element Gereserveerd onder Lid

Standaard
TPOD-Artikelstructuur

In de tabel ‘Regels voor tekstelementen en hun invulling – Artikelstructuur’ in paragraaf 5.2 van alle TPOD’s voor omgevingsdocumenten met artikelstructuur (incl. projectbesluit) staat dat het tekstelement Lid het element Gereserveerd mag bevatten. Dat is niet juist: de tabel beschrijft de toepassing van dit aspect van STOP en STOP staat bij een Lid het gebruik van het element Gereserveerd niet toe.

Oplossingsrichting
Verwijderen element 'Gereserveerd’ uit de opsomming van elementen die een Lid mag bevatten in genoemde tabel.

Voorstel oplossing
Verwijderen element 'Gereserveerd’ uit de opsomming van elementen die een Lid mag bevatten in genoemde tabel.
 • WELT-151
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgenomen in IMOW v2.0.0-rc. Deze is gepubliceerd op 15-6-2021

Regelingsgebied in IMOW

Standaard
IMOW

Er ontbreekt in https://geonovum.github.io/TPOD/CIMOW/IMOW%20v1.0.3.pdf in het lijstje met OW-bestanden in paragraaf 3.1 het regelingsgebied. Dat moet toch in een apart (verplicht) bestand?

Het zou ook een goede aanvulling zijn om hier meteen bij te zetten of het bestand/verwijzing verplicht is of niet.

Voorstel oplossing
In paragraaf 3.1 van het IMOW v2.0.0-rc aangegeven dat het manifest-ow verplicht is
 • WELT-150
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in TPOD’s omgevingsplan, omgevingsverordening, projectbesluit en waterschapsverordening v2.0.0-rc

TPOD’s omgevingsplan, omgevingsverordening, projectbesluit en waterschapsverordening: verwijderen tekst over Meet- en rekenbepalingen in paragraaf 5.5 Standaardindeling [naam omgevingsdocument]

Standaard
TPOD Omgevingsplan
TPOD Omgevingsverordening
TPOD Projectbesluit
TPOD Waterschapsverordening

Aanvankelijk stond in paragraaf 5.7 van de TPOD’s omgevingsplan, omgevingsverordening, projectbesluit en waterschapsverordening dat het verplicht was om in die omgevingsdocumenten de Meet- en rekenbepalingen in een artikel in hoofdstuk 1 Algemene bepalingen op te nemen (dan wel in dat artikel te verwijzen naar een bijlage met Meet- en rekenbepalingen). Ook in paragraaf 5.5 Standaardindeling [naam omgevingsdocument] stond die verplichting.
Naar aanleiding van diverse reacties is het uitgangspunt gewijzigd; meet- en rekenbepalingen kunnen nu op elke gewenste plek in de regels voorkomen. Dat is goed beschreven in paragraaf 5.7, maar niet aangepast in paragraaf 5.5.

Oplossingsrichting:
Corrigeren paragraaf 5.5 door de tekst over de meet- en rekenbepalingen daar te verwijderen.

 • WELT-149
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'

Alle TPOD’s: corrigeren tekst over DivisieTekst in paragraaf 5.3.2

Standaard
TPOD-Generiek

Corrigeren van tekst over het STOP-element DivisieTekst in paragraaf 5.3. van alle TPOD’s. In het gedeelte dat aandacht vraagt voor het verschil tussen STOP en TPOD wordt onbedoeld de indruk gewekt dat het mogelijk is om DivisieTekst met IMOW-objecten te annoteren.

Oplossingsrichting:
Corrigeren tekst door duidelijk te maken dat annoteren met IMOW-objecten wel mogelijk is op het niveau van een STOP-Divisie, maar niet op het niveau van een STOP-DivisieTekst.

Verwachte publicatie datum
 • WELT-148
 • Status
  GESLOTEN
 • Validatiematrix 1.2 is gepubliceerd

Wijzigen validatiematrix

Standaard
Validatieregels

Wijzigingen in de standaarden en voorzieningen zorgen voor de noodzaak van een nieuwe versie van de validatiematrix. Dit is een gedeeld product waarbij het gepubliceerd wordt door Geonovum.

 • WELT-147
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'

Alle TPOD’s: Verbeteren paragraaf over verplichte en onverplichte onderdelen van de standaard

Standaard
TPOD-Generiek

Herschrijven van de paragrafen over verplichte en onverplichte onderdelen van de standaard: strakker opschrijven wat minimaal vereist is, wat extra is, terminologie actualiseren en onderwerp verder verduidelijken. Bekijken of de paragraaf verplaatst moet worden naar andere plek in de TPOD’s.

 • WELT-146
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in de TPOD's v2.0.0-rc

Alle TPOD’s: Vervangen symbolisatiebibliotheek door symbolenbibliotheek

Standaard
TPOD-Generiek

In alle TPOD’s worden de woorden symbolisatiebibliotheek en symbolenbibliotheek door elkaar gebruikt voor hetzelfde onderdeel van de standaard. Het woord symbolisatiebibliotheek moet overal waar het voorkomt worden vervangen door symbolenbibliotheek.

Voorstel oplossing
Woord symbolisatiebibliotheek vervangen door symbolenbibliotheek
 • WELT-145
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in TPOD's v2.0.0-rc

Alle TPOD’s: Volledig verwijderen van meter als eenheid voor hoogte bij objecttype Locatie

Standaard
TPOD-Generiek

Bij het verwerken van WELT-88 GESLOTEN (Uit het normstellende deel van de TPOD-paragraaf over het objecttype Locatie en uit de validatieregels wordt geschrapt de beperking dat voor het attribuut hoogte bij Locatie alleen gekozen kan worden voor (de waarde van de waardelijst Eenheid) meter.) is bij Gebied, Lijn en Punt een van de drie keren dat meter voorkwam over het hoofd gezien. Deze moeten nu alsnog worden verwijderd.