Blauw gebouw

Meldingen

Op deze pagina vind je een overzicht van meldingen die zijn gedaan over de standaarden voor de Omgevingswet die Geonovum beheert.
Zelf een melding doorgeven 
Heb je een voorstel voor een oplossing, geef die dan ook door. Wij nemen je suggestie graag mee!

 • WELT-150
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in TPOD’s omgevingsplan, omgevingsverordening, projectbesluit en waterschapsverordening v2.0.0-rc

TPOD’s omgevingsplan, omgevingsverordening, projectbesluit en waterschapsverordening: verwijderen tekst over Meet- en rekenbepalingen in paragraaf 5.5 Standaardindeling [naam omgevingsdocument]

Standaard
TPOD Omgevingsplan
TPOD Omgevingsverordening
TPOD Projectbesluit
TPOD Waterschapsverordening

Aanvankelijk stond in paragraaf 5.7 van de TPOD’s omgevingsplan, omgevingsverordening, projectbesluit en waterschapsverordening dat het verplicht was om in die omgevingsdocumenten de Meet- en rekenbepalingen in een artikel in hoofdstuk 1 Algemene bepalingen op te nemen (dan wel in dat artikel te verwijzen naar een bijlage met Meet- en rekenbepalingen). Ook in paragraaf 5.5 Standaardindeling [naam omgevingsdocument] stond die verplichting.
Naar aanleiding van diverse reacties is het uitgangspunt gewijzigd; meet- en rekenbepalingen kunnen nu op elke gewenste plek in de regels voorkomen. Dat is goed beschreven in paragraaf 5.7, maar niet aangepast in paragraaf 5.5.

Oplossingsrichting:
Corrigeren paragraaf 5.5 door de tekst over de meet- en rekenbepalingen daar te verwijderen.

 • WELT-149
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'

Alle TPOD’s: corrigeren tekst over DivisieTekst in paragraaf 5.3.2

Standaard
TPOD-Generiek

Corrigeren van tekst over het STOP-element DivisieTekst in paragraaf 5.3. van alle TPOD’s. In het gedeelte dat aandacht vraagt voor het verschil tussen STOP en TPOD wordt onbedoeld de indruk gewekt dat het mogelijk is om DivisieTekst met IMOW-objecten te annoteren.

Oplossingsrichting:
Corrigeren tekst door duidelijk te maken dat annoteren met IMOW-objecten wel mogelijk is op het niveau van een STOP-Divisie, maar niet op het niveau van een STOP-DivisieTekst.

Verwachte publicatie datum
 • WELT-148
 • Status
  GESLOTEN
 • Validatiematrix 1.2 is gepubliceerd

Wijzigen validatiematrix

Standaard
Validatieregels

Wijzigingen in de standaarden en voorzieningen zorgen voor de noodzaak van een nieuwe versie van de validatiematrix. Dit is een gedeeld product waarbij het gepubliceerd wordt door Geonovum.

 • WELT-147
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'

Alle TPOD’s: Verbeteren paragraaf over verplichte en onverplichte onderdelen van de standaard

Standaard
TPOD-Generiek

Herschrijven van de paragrafen over verplichte en onverplichte onderdelen van de standaard: strakker opschrijven wat minimaal vereist is, wat extra is, terminologie actualiseren en onderwerp verder verduidelijken. Bekijken of de paragraaf verplaatst moet worden naar andere plek in de TPOD’s.

 • WELT-146
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in de TPOD's v2.0.0-rc

Alle TPOD’s: Vervangen symbolisatiebibliotheek door symbolenbibliotheek

Standaard
TPOD-Generiek

In alle TPOD’s worden de woorden symbolisatiebibliotheek en symbolenbibliotheek door elkaar gebruikt voor hetzelfde onderdeel van de standaard. Het woord symbolisatiebibliotheek moet overal waar het voorkomt worden vervangen door symbolenbibliotheek.

Voorstel oplossing
Woord symbolisatiebibliotheek vervangen door symbolenbibliotheek
 • WELT-145
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in TPOD's v2.0.0-rc

Alle TPOD’s: Volledig verwijderen van meter als eenheid voor hoogte bij objecttype Locatie

Standaard
TPOD-Generiek

Bij het verwerken van WELT-88 GESLOTEN (Uit het normstellende deel van de TPOD-paragraaf over het objecttype Locatie en uit de validatieregels wordt geschrapt de beperking dat voor het attribuut hoogte bij Locatie alleen gekozen kan worden voor (de waarde van de waardelijst Eenheid) meter.) is bij Gebied, Lijn en Punt een van de drie keren dat meter voorkwam over het hoofd gezien. Deze moeten nu alsnog worden verwijderd.

 • WELT-144
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in alle TPOD's v2.0.0-rc met een artikelstructuur

TPOD’s voor omgevingsdocumenten met artikelstructuur: corrigeren tabel in paragraaf 5.2 over indeling Regeling

Standaard
TPOD-Artikelstructuur

Corrigeren van inleidende tekst en tabel ‘Regels voor tekstelementen en hun invulling – Artikelstructuur’ in paragraaf 5.2 van alle TPOD’s voor omgevingsdocumenten met artikelstructuur.

Oplossingsrichting: Verwijderen Boek en Deel uit tabel, verwerken Boek en Deel in inleidende tekst, vervangen Regeling door Lichaam (of in inleidende tekst aangeven dat het onderdelen zijn die voorkomen in het Lichaam).

 • WELT-143
 • Status
  GESLOTEN
 • Harvest methode aangepast met automatisch script

Waardelijsten IMOW t.b.v. harvesten door Stelselcatalogus

Het lukt nu niet om nieuwe versies van de IMOW-waardelijsten in de Stelselcatalogus te krijgen omdat de functionaliteit daarvoor niet voldoende is. Daardoor is er een groot verschil ontstaan tussen de versie die Geonovum op de officiële standaardenpublicatiepagina heeft gepubliceerd (versie 1.0.7) en de versie in de Stelselcatalogus (versie 1 1.0.3). De enige mogelijkheid om de versies gelijk te krijgen is om alle gegevens stuk voor stuk in de database van de Stelselcatalogus te typen. Dat is ondoenlijk. Daarom hebben Geonovum en de Stelselcatalogus een harvestmethode ontwikkeld. Geonovum zet dan de nieuwe versie van de waardelijsten in het juiste (JSON-)formaat klaar, de Stelselcatalogus haalt de nieuwe versie op en die wordt geautomatiseerd in database van de Stelselcatalogus geïmporteerd.

 

Geonovum beheert de waardelijsten in de eigen beheeromgeving in XML-formaat. Vanuit die beheeromgeving worden bij een nieuwe versie twee exports gemaakt: één voor de publicatie op de officiële standaardenpublicatiepagina en één voor de Stelselcatalogus.

Om de harvest-methode goed te laten verlopen zijn er aanpassingen nodig aan de XML-structuur van de waardelijsten. Die aanpassingen worden aangebracht in de beheeromgeving. Ze werken daarmee door in beide exports, dus ook in de officiële gepubliceerde versie. Het is alleen de structuur die wijzigt, inhoudelijk blijven de waardelijsten dezelfde gegevens bevatten.

 

De wijzigingen aan de xml-structuur zijn:

 1. In element <waardelijsten> werd alleen de versie-aanduiding meegenomen. Ten behoeve van versiebeheer komt daar nu een element <publicatiedatum> bij.
 2. Op element <waardelijst> is element <titel> vervangen door <term>. Dit is nu consistent over alle objecten heen.
 3. Eerder zorgde het zelfbedieningsportaal voor GeldigheidStartdatum en GeldigheidEinddatum op een waarde. Dit beheer gebeurt nu in de xml-bestanden. Daarvoor komt op element <waarde> een element <geldigheid> met daarbinnen <startwaarde> en <eindwaarde>.
 4. Op een waarde zat <bron> als eigenschap. Voor de stelselcatalogus is dit niet voldoende. Daar is een bron niet een eigenschap maar een object. Element <bronnen> wordt daarom als object opgenomen in een waardelijst.
 • WELT-141
 • Status
  GESLOTEN

Laten vervallen van gegevensgroep Activiteitlocatieaanduiding van RegelVoorIedereen in CIMOW

Standaard
CIMOW

In versie 1.0.0, -1 of -2 is in het CIMOW de Activiteitlocatieaanduiding geïntroduceerd als relatieklasse op de relatie Regel voor iedereen -> Activiteit. In versie 1.0.3 is dit gewijzigd in een gegevensgroep van Regel voor iedereen. Wat is de bestaansreden voor het gegevensgroeptype Activiteitlocatieaanduiding? Het vastleggen van de daarvoor bedoelde situaties kan evengoed door het onderscheiden van meer juridische regels cq. 'regels voor iedereen' bij een regeltekst met per 'regel voor iedereen' een (Activiteit)regelkwalificatie en één of meer gerelateerde activiteiten en locaties.

 • WELT-140
 • Status
  Wachten op Support
 • Dit is een goed punt maar de impact is zodanig groot dat dit nu niet kan. In de toekomst kijken we hier opnieuw naar

Verbetering modellering gegevensgroep Activiteitlocatieaanduiding in CIMOW

Standaard
CIMOW

In versie 1.0.0, -1 of -2 is in het CIMOW de Activiteitlocatieaanduiding geïntroduceerd als relatieklasse op de relatie Regel voor iedereen -> Activiteit. In versie 1.0.3 is dit gewijzigd in een gegevensgroep van Regel voor iedereen.

Voorstel is om de wijziging van relatieklasse naar gegevensgroep zorgvuldiger te doorgronden en deze daarna aan te passen in CIMOW. Doorvoering hiervan moet gepaard gaan met overeenkomstige aanpassing van het IMOW. De daarin gemodelleerde relatieklasse modelleert een andere feitelijke situatie dan die in het CIMOW.