Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is verantwoordelijk voor het beleid voor de nationale geo-informatie infrastructuur. Het Beraad voor geo-informatie (GI-beraad) adviseert de minister van IenM over strategische onderwerpen op het gebied van geo-informatie in de publieke sector. Geonovum ondersteunt het ministerie en het GI-beraad daarbij.

Geo in beleid

Regeerakkoord Het regeerakkoord 'Bruggen slaan' is de leidraad voor het beleid van het kabinet-Rutte-Asscher. Hierin staat de visie van het kabinet op de maatschappelijke vraagstukken waar het de komende regeerperiode op wil focussen en de wijze waarop deze vraagstukken het best kunnen worden aangepakt. Deze kijk op problemen en prioriteiten heeft invloed op de ontwikkeling van de publieke geo-informatievoorziening. Expliciet vermeldt het akkoord over geo-informatie:

  • de verdere stroomlijning de ruimtelijke wet- en regelgeving in de Omgevingswet;
  • de komst van een databank voor ruimtelijke gegevens, waardoor informatie makkelijker kan worden ontsloten;
  • bezuiniging op basisregistratie en keteninformatie.

De programmaraad van Geonovum heeft gekeken hoe geo-informatie kan helpen om de maatschappelijke problemen uit dit regeerakkoord op te lossen. De bevindingen daarvan heeft Geonovum gerapporteerd aan het GI-beraad in de nota Bruggen slaan met geo-informatie.

GeoSamen De gemeenschappelijke visie op de geosector, GeoSamen, presenteert de door overheid, bedrijfsleven en wetenschap breed gedeelde visie op de toekomst van de geosector.

Digitale agenda De Digitale Agenda van de Europese Commissie. Open data is een van de prioriteiten binnen de Digitale Agenda van de Europese Commissie. Maar ook big data en interoperabiliteit en standaarden maken deel van de Digitale Agenda. Het Nederlandse equivalent is de Digitale AgendaNL. In het Nederlandse doorbraakproject open geodata wordt door overheid, bedrijfsleven en wetenschap gezamenlijk het hergebruik van open geodata gestimuleerd door belemmeringen aan te pakken en vraag en aanbod aan open geodata beter op elkaar af te stemmen. Discussies spelen op het vlak van open data in relatie tot afstemmen vraag en aanbod, privacy, en mededinging. Het ministerie van IenM noemt in de Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) voor 2012 - 2016 open data expliciet.

Relevante links

In de Wegwijzer | Beleid en wetgeving vindt u het regeerakkoord en een selectie van beleidsnota's en -dossiers over geo-informatie of van grote invloed daarop, nationaal en internationaal.

Zie ook