De beleidsnota Gideon - Basisvoorziening geo-informatie Nederland verwoordt de ambities van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het aanbod en het gebruik van geo-informatie in Nederland, voor de periode 2008 tot en met 2011.

Gideon kent zeven implementatiestrategieën:

  • Geo-informatie een volwaardige plek geven binnen de e-dienstverlening;
  • Gebruik bestaande vier geo-basisregistraties stimuleren en het instellen van twee nieuwe geo-basisregistraties;
  • INSPIRE-richtlijn in de Nederlandse wetgeving verankeren en de technische infrastructuur realiseren;
  • Aanbod optimalisatie door de totstandkoming van een overheidsbrede geo-informatievoorziening, onder andere door geo-data te standaardiseren, een infrastructuur in te richten en samenwerking bij het beheer;
  • Gebruik stimuleren van geo-informatie in een aantal beleids en uitvoeringsketens van de overheid, zoals veiligheid, duurzame leefomgeving, mobiliteit en gebiedsontwikkeling;
  • Een gunstig klimaat scheppen voor het toevoegen van economische waarde aan beschikbare publieke overheidsgeo-informatie;
  • Bevorderen van samenwerking op het gebied van kennis, innovatie en educatie ten behoeve van de permanente ontwikkeling en vernieuwing van de basisvoorziening geo-informatie Nederland.

Voortgang

​De nota diende voor veel overheidspartijen als leidraad voor beleid en activiteiten op het terrein van geo-informatie. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu monitorde Geonovum de voortgang en bracht daarover periodiek verslag uit.