Als gemeente aan de slag met geo? Zie Geo in GEMMA

spoorbanen
20 juni 2013

Op 20 juni hebben Geonovum en KING de handreiking ‘Geo in GEMMA’ gepubliceerd. Deze handreiking is onderdeel van de Gemeentelijke Modelarchitectuur (GEMMA).

Geo-informatie is van groot belang voor de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening. Het ontbreken van het aspect ‘locatie’ in GEMMA werd door gemeenten als een gemis gezien. KING en Geonovum hebben daarom geo-informatie opgenomen in GEMMA. Vanaf vandaag is het rapport kosteloos te downloaden.

Geo-informatie

Geo-informatie wordt steeds breder toegepast in de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening. Door informatie te voorzien van locatie kan allerlei informatie eenvoudig met elkaar in verband worden gebracht. Zo kan het helpen om zorgvoorzieningen op een efficiënte manier over de stad te spreiden. Of het geeft gemeenten inzicht in de locaties waar de meeste uitkeringen worden verstrekt. Kortom: medewerkers, managers, raadsleden en bestuurders gebruiken geo-informatie om gegevens te analyseren en op basis daarvan keuzes te maken, beleid uit te zetten en taken uit te voeren. En om burgers en bedrijven te informeren en te laten participeren.

GEMMA

Om geo-informatie te gebruiken bij de dienstverlening en bedrijfsvoering is een afsprakenkader nodig. Hierin worden zaken vastgelegd als: om welke gegevens gaat het? Welke applicaties spelen een rol? Hoe verlopen processen? In welke producten en diensten wordt geo-informatie gebruikt? Dit wordt vastgelegd in een architectuur. Hierin staan uitgangspunten, principes, richtlijnen en modellen. Gemeenten hebben hiervoor de Gemeentelijke Modelarchitectuur GEMMA. De uitgangspunten, principes, richtlijnen en modellen van GEMMA zijn ook van toepassing op de geo-informatievoorziening. Daarom hebben Geonovum en KING geo-informatie opgenomen in GEMMA. Hierbij is samengewerkt met de gemeenten Ede, Nijmegen, Breda en Utrechtse Heuvelrug.

Operatie NUP

De handreiking ‘Geo in Gemma’ biedt gemeenten houvast voor het benutten van geografische informatie in de dienstverlening en bedrijfsvoering. De handreiking hangt samen met enkele bouwstenen van het iNUP, waaronder de basisregistraties. Operatie NUP start binnenkort met de I-versneller Geo. Dit om de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het gebruik van geo-informatie bij de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering te versnellen. Geo in Gemma is een van de basisdocumenten die binnen deze I-versneller wordt gebruikt.