Belangrijke informatie over wijziging OGC-standaarden

05 juni 2012

Op 23 mei 2012 is bekendgemaakt dat het Open Geospatial Consortium (OGC), met ingang van 21 juli dit jaar, een wijziging doorvoert in een groot aantal van haar technische standaarden. Een samenvatting van deze wijzigingen vindt u hieronder.
 
Om te testen of de wijziging gevolgen voor u heeft, is een testomgeving beschikbaar waarin de OGC de gewijzigde standaarden heeft gepubliceerd. De testomgeving kunt u vinden op http://beta.schemas.opengis.net/.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze per mail aan ons voorleggen via geostandaarden@geonovum.nl.

XLink aanpassing OGC-standaarden

Het OGC gebruikt de W3C-standaard XLink in veel van zijn technische standaarden. Onlangs heeft het OGC aangekondigd dat alle OGC schema's (ook oude versies!) waar XLink wordt gebruikt, zullen worden gewijzigd. Een oude referentie naar de OGC XLink implementatie wordt vervangen door een referentie naar het officiële XLink schema van de W3C. Dit heeft mogelijk ernstige compatibiliteitsgevolgen.

Hier volgen de achtergrond, de details van de wijziging en de stappen die gebruikers en implementators van OGC-standaarden moeten nemen om problemen te voorkomen.

Achtergrond

In 2000 hebben de leden van het OGC besloten om de W3C standaard XLink toe te passen in GML 2.0 en andere OGC-standaarden. Destijds had de W3C echter geen XLink schema, alleen een beschrijvend document. De OGC heeft daarom een eigen XLink schema gemaakt, dat sindsdien wordt gebruikt in een groot aantal OGC-standaarden.

Onlangs heeft de W3C versie 1.1 van XLink gepubliceerd, inclusief een XLink schema. Omdat deze XLink versie internationaal steeds meer wordt geëist door overheidspartijen is het OGC genoodzaakt over te stappen op deze versie. In Nederland wordt XLink niet vereist en staat niet op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst. Het wordt echter wel toegepast in enkele standaarden op deze lijst, zoals de geo-standaarden (in de context waarvan deze notitie geschreven is), maar ook in IFC (bouwwereld) en XBRL (financiële wereld).

Dit betekent een transitie van het OGC XLink 1.0 schema naar het W3C XLink 1.1 schema. Applicaties die gebruik maken van OGC standaarden die XLink gebruiken, kunnen hier grote hinder van ondervinden, als ze niet zelf ook overstappen op het W3C XLink 1.1 schema.

Er zijn twee verschillen tussen het oude OGC XLink schema en het nieuwe W3C XLink schema:

 • De standaardlocatie waar het schema te vinden is, was http://schemas.opengis.net/xlink/1.0.0/xlinks.xsd, en wordt http://www.w3.org/1999/xlink.xsd
 • De naam van een component in het schema die de belangrijkste XLink attributen groepeert (een attribuutgroep). Veel OGC standaarden gebruiken deze attribuutgroep. De naam was ‘simpleLink’ en wordt ‘simpleAttrs’.

De wijziging

In de OGC-vergadering in Brussel is besloten dat “The OGC shall follow the XLink guidance as defined in the W3C XLink 1.1 recommendation:http://www.w3.org/TR/xlink11/”.

Dit betekent dat:

 • Alle bestaande OGC Standaarden die refereren aan XLink zullen worden bijgewerkt zodat ze gaan refereren aan het W3C XLink schema op http://www.w3.org/1999/xlink.xsd;
 • Alle bestaande OGC standaarden die nu gebruik maken van de XLink attribuutgroep ‘simpleLink’ daarnaar zullen gaan refereren onder de W3C naam ‘simpleAttrs’;
 • Alle nieuwe OGC standaarden vanaf nu zullen refereren aan het W3C XLink schema op http://www.w3.org/1999/xlink.xsd. 

Alle geraakte schema's krijgen een nieuw versienummer waarbij alleen het vierde cijfer wordt opgehoogd. GML 3.2.1 krijgt bijvoorbeeld het versienummer 3.2.1.2 (3.2.1.1 was al eerder toegekend bij een bugfix). De schema's krijgen geen nieuwe namespace of schemalocatie. 

Impact

Geraakte standaarden Van de volgende OGC Standaarden (en versies daarvan) is al bekend dat de overstap naar W3C XLink impact heeft:

 • Alle versies van WM context
 • Alle versies van GML vanaf versie 2.0.0
 • Alle profielen van GML vanaf 2.0.0
 • Image CRSs
 • Alle versies van OpenLS vanaf versie 1.1.0
 • Alle versies van OWS Common vanaf 1.0.0
 • Symbology Encoding 1.0
 • Alle versies van SLD vanaf 1.0.0
 • Alle versies van SensorML (inclusief 2.0)
 • Alle versies van SWE Common
 • Table Join Service
 • Alle versies van Web Coverage Service
 • Web Feature Service 2.0
 • Web Map Service 1.3
 • WMTS
 • Web Processing Service

Ook worden de ISO 19139 metadata schema's aangepast.

Mogelijk worden er meer standaarden geraakt, die weliswaar zelf niet refereren aan XLink maar wel naar een standaard die op bovenstaande lijst staat, zoals GML. Dit geldt bijvoorbeeld voor CityGML; deze standaard refereert zelf niet naar XLink maar gebruikt wel de attribuutgroep gml:AssociationAttributeGroup uit GML 3.1.1 en deze attribuutgroep wordt geraakt door de wijziging. Wie gebruik maakt van CityGML en daarvoor ook een lokale kopie van GML 3.1.1 gebruikt, moet daarom rekening houden met impact.

Bestanden Op bestandsniveau heeft deze wijziging geen impact. GML data of data van andere bestanden in een OGC standaard formaat zal niet wijzigen, tenzij er in het databestand zelf een referentie naar het XLink schema is opgenomen (wat niet nodig is en zelden gedaan zal worden).

GML application schema’s Er is wel impact voor GML application schema’s. Deze moeten vanaf de wijzigingsdatum de referentie naar het nieuwe XLink schema bevatten. Mocht het GML application schema direct gebruik maken van de XLink attribuutgroep ‘simpleLink’, dan zal er moeten worden gerefereerd naar de nieuwe naam ‘simpleAttrs’. Indien dit niet wordt gedaan, zal het schema niet meer valide zijn. In Nederland zijn er waarschijnlijk geen GML application schema’s bekend die de ‘simpleLink’ attribuutgroep expliciet gebruiken, maar beheerders en ontwikkelaars van GML application schema’s moeten dit zelf controleren.

Software met OGC standaarden Ook is er impact voor software, waarin OGC standaarden zijn geïmplementeerd. Ontwikkelaars/leveranciers van zulke software moeten overstappen op de nieuwe versies van de OGC standaarden op het moment dat de wijziging bij het OGC van kracht wordt. Indien de applicatie lokale kopieën van de geraakte OGC standaarden bevat, zal er een software patch moeten worden uitgebracht met de nieuwe versies van deze OGC standaarden. Oude lokale kopieën moeten worden verwijderd en vervangen door de nieuwe als deze beschikbaar zijn.

Zoals in de volgende paragraaf te lezen is, kan men van tevoren de software testen op de impact.

Het proces

De wijzigingen zullen door het OGC worden doorgevoerd in het weekend van 21 juli 2012.

Daaraan voorafgaand zal het OGC in al hun schema’s die refereren naar XLink, de wijzigingen doorvoeren. De wijzigingen worden doorgevoerd in een kopie van het OGC Schema repository.

Zodra de wijzigingen zijn doorgevoerd, zal het OGC deze kopie van het OGC Schema repository publiceren op een online locatie en deze locatie bekendmaken. Geonovum zal dit zodra bekend communiceren aan het werkveld. Productontwikkelaars die gebruik maken van OGC standaarden kunnen in deze beta versie van het OGC Schema repository hun producten testen tegen de gewijzigde schema’s.

De beta repository is beschikbaar op http://beta.schemas.opengis.net/. Gevonden fouten en problemen kunnen worden gemeld aan Linda van den Brink van Geonovum via geostandaarden@geonovum.nl.

De geteste versie van de schema’s wordt vervolgens in het weekend van 21 juli 2012 in het OGC Schema repository gezet. De oude schema’s zijn vanaf dan niet meer beschikbaar. De daadwerkelijke standaarden (de documenten) worden niet gewijzigd; de schema’s in het OGC schema repository zijn normatief.

Bronnen en meer informatie

 • Officiële pagina XLink standaard: http://www.w3.org/standards/techs/xlink#w3c_all
 • OGC informatie over de wijziging: http://www.opengeospatial.org/blog/1597
 • Het normatieve OGC schema repository: http://schemas.opengis.net/
 • De betaversie van het nieuwe OGC schema repository: http://beta.schemas.opengis.net/
 • Kopie van OGC informatie over de wijziging: http://www.directionsmag.com/articles/ogc-xlink-policy-and-timeline-to-move-to-xlink-1.1/249908
 • LinkedIn discussie “Have you done any preparations you for the XLink Schema transition yet?” http://linkd.in/JfiEi0
 • LinkedIn discussie “GML 3.2 is changing! (but not very much)”http://linkd.in/IMhABj
 • Technische beschrijving van de achtergrond van de wijzigingen: http://www.spatineo.com/2012/01/ogc-w3c-xlink-transition-a-potential-validity-breaker/
 • Technische beschrijving van de wijzigingen en gevolgen:http://www.spatineo.com/2012/04/ogc-to-switch-to-wc3-xlink-in-july-2012/