Semantische afstemming rond IMGeo

puzzel
07 juli 2012

In februari 2012 is het Informatie Model GrootschaligeTopografie (IMGeo) vastgesteld. De kern van dit model (BGT) definieert informatie die vanaf 2017 voor heel Nederland beschikbaar zal zijn en vanaf danverplicht gebruikt moet worden door overheidsorganisaties. Om het hergebruik van IMGeo data in reguliere overheidsprocessen daadwerkelijk mogelijk te maken, heeft Geonovum een semantisch afstemmingsinitiatief gestart. Binnen dit initiatief wordt, samen met sectormodelvertegenwoordigers, gekeken naar een betere afstemming tussen IMGeo/IMBGT enerzijds en domein informatiemodellen anderzijds. Alle domein-informatiemodellen binnen het NEN3610 stelsel zijn hierbij betrokken: IMKICH, RSGB, BAG, IMWOZ, IMWA, IMNAB, IMBRO, BRT, IMKAD, IM0101, IMWE, IMLG/IMLB, IMOOV (IMDBK), IMKL en IMRO. Daarnaast wordt naar overheidsdiensten en –processen gekeken die baat hebben bij een betere afstemming, zoals: CBS, Planbureau voor de Leefomgeving en de interne I&M afstemming topografie.
 
De afstemming heeft betrekking op twee situaties:

  • IMGeo modelleert (ongeveer) hetzelfde concept (bijvoorbeeld boorputten in IMBRO en water in IMWA): hoe kunnen we in deze gevallen definities op elkaar laten aansluiten en hergebruik van het concept modelleren?
  • De concepten in de domeinmodellen hebben een relatie met een IMGeo concept. Hoe leggen we deze relatie expliciet?

We gaan uit van bestaande domein-informatiemodellen, dus van de definities en concepten in de huidige modellen. Maar we kijken ook naar hoe het zou moeten: welke modelaanpassingen zijn nodig (van IMGeo of het sectormodel) om betere afstemming te bereiken? Welke IMGeo data worden al gebruikt in andere domeinen en welke IMGeo data zouden andere domeinen willen gebruiken? Met de antwoorden op deze vragen kunnen we de nodige wijzigingen in gang gaan zetten.
 
Tijdens de kick-off workshop in april hebben de verschillende sectormodel-vertegenwoordigers hun ideeën over afstemming met IMGeo toegelicht. De komende maanden wordt voor ieder model afzonderlijk een IMGeo-impactanalyse uitgevoerd en worden aanbevelingen voor betere afstemming geformuleerd. Later in dit jaar zullen de individuele bevindingen in een gezamenlijke bijeenkomst worden teruggekoppeld.
 
Uit de eerste resultaten van deze afstemming, blijkt dat er, naast de individuele afstemmingissues meer generieke modellerings- en afstemmingsissues spelen waarbij we van elkaar kunnen leren. Voorbeelden van deze generieke issues zijn:

  • Bij een aantal informatiemodellen (zoals IMWE, IMWOZ, en IMRO) wordt de BGT als ondergrond gebruikt en worden geometrien van contouren of gedeelten van topografische objecten hergebruikt. De relatie naar het oorspronkelijke object wordt niet behouden; maar is met het oog op consistentie en hergebruik uiteraard wel gewenst. Hoe kunnen we dit modelleren?
  • Hergebruik is vaak niet op niveau van objectklassen maar op niveau van attributen. Dit laatste is veel complexer te modelleren. Kunnen we hier een modus voor afspreken?
  • Voor hergebruik van informatie uit andere domeinen is er behoefte aan publicatie van objectdefinities in een centrale begrippenlijst (feature concept dictionary). Informatiemodellen zijn nu nog vaak te weinig op de hoogte van elkaars semantische overlap.
  • Zijn er issues (zoals de bovenstaande) die overlappen met INSPIRE en kunnen we voor deze issues afstemmen met INSPIRE?

Gerelateerd nieuws