Geo4COVID

hulpdiensten gebruiken locatie-data om kwetsbaren te beschermen

COVID-19 is niet alleen een medisch vraagstuk. Het is ook een locatievraagstuk. Om de verspreiding van het COVID-19 virus te monitoren en beheersen, worden wereldwijd locatie-toepassingen ontwikkeld. Om te kunnen leren van wat er nu gebeurt, verzamelen en delen wij in dit dossier kennis over toepassingen en hun werking.

Kennis delen Geo4Covid

Nadat de Nederlandse overheid haar Corona strategie afkondigde, heeft Geonovum vanuit haar netwerkrol het initiatief genomen om met een aantal partners te inventariseren hoe data en kennis verbonden kan worden voor het gecontroleerde COVID-19 scenario. Op GeoForum zijn onder de noemer Geo4COVID een aantal topics geopend waarop het netwerk kennis en ervaring kan uitwisselen. Ook zijn wij kort na 15 maart een inventarisatie gestart van apps die wereldwijd zijn ontwikkeld voor de bestrijding van de pandemie. Later zijn we nader ingezoomd op hoe de pandemie in beeld wordt gebracht en hoe overheden technologie inzetten voor de beheersing van de pandemie. Verder hebben we quickscans uitgevoerd en een ethische referentie beschikbaar gesteld voor het toepassen van locatiedata.

Quickscans

Om een globaal overzicht te geven van manieren waarop je locatie-gegevens van bijvoorbeeld een mobiele telefoon zou kunnen verzamelen, hebben we een quickscan gedaan naar mobiele locatiebepaling. In deze quickscan zijn de verschillende bronnen afgezet tegen in hoeverre die locatiegegevens dan bruikbaar kunnen zijn voor verschillende doeleinden.

Quickscan locatiebepaling

In juni 2020 is een tweede quickscan gedaan waarin we het gebruik van telecomdata voor COVID-19 in andere Europese landen hebben verkend. Wij hebben ons daarbij gericht op voorbeelden van het gebruik. Het is geen compleet overzicht omdat we niet alle Europese landen hebben kunnen bekijken. Daarnaast hebben we niet onderzocht of er in de landen specifieke wetgeving is opgesteld voor het gebruik van deze gegevens. Wel hebben we verkend wat de Europese commissie op dit vlak doet.

Quickscan gebruik telecomdata.

Ethische referentie toepassen locatiedata

Hoe zorgen we ervoor dat technologie die we ontwikkelen ten dienste van de samenleving staat? Hoe respecteren we gedeelde publieke waarden en het individu bij het ontwikkelen van toepassingen die met locatiedata mogelijk worden? Met de discussies die zijn losgebarsten rond apps voor de monitoring van de COVID-19 pandemie, is duidelijk dat de antwoorden op deze vragen niet klip en klaar zijn. Om een handvat te bieden voor ethisch handelen bij het toepassen van locatiedata, is het open platform GeoSamen | Wijs met Locatie eind 2019 gestart met een aanzet voor een ethische referentie. Op 17 april 2020 is versneld een eerste versie van de referentie beschikbaar gesteld. Het concept hiervan lag in mei 2020 in consultatie. Er wordt nu gewerkt aan een volgende versie.
In de consultatieversie vind je een aantal handvatten voor ethisch handelen bij het toepassen van locatiedata. Inspiratie is geput uit al bestaande ethische codes en aangevuld met input vanuit bijeenkomsten.  Je kunt deze versie hieronder nog inzien. Er is ook een Engelse vertaling beschikbaar.

Geo4covid inspiratie

Hoe helpt geo-informatie om actuele vraagstukken in beeld te brengen? Rond de corona crisis duiken wij in actuele vraagstukken en delen wij onze bevindingen.

Druktemonitor

Om de drukte in steden en toeristische gebieden in kaart te brengen in de provincies Gelderland en Utrecht is op initiatief van een aantal ondernemers een druktemonitor ontwikkeld. Lokale experts, zoals ondernemers in de recreatie- en horecasector, beheerders van recreatieterreinen of toezichthouders kunnen via de monitor de verwachte en actuele drukte op locaties aangeven. Zo wil men de bewoners en bezoekers inspireren om mooie plekken in de regio te bezoeken waar voldoende ruimte is en kan bezoek aan de regio meer worden gespreid.

Waar zijn fietspaden social distance proof?

Tijdens de persconferentie van 7 april 2020 over de bestrijding van het coronavirus maakte premier Rutte duidelijk dat de maatregelen om het coronavirus in te dammen nog wel een tijdje zullen gelden. Dat heeft ook gevolgen voor hoe we de ruimte om ons heen benutten. Waar kan je bijvoorbeeld fietsen èn je 'social distance' bewaren? Wij doken in de standaarden op zoek naar een antwoord.

 

fietspaden