<> Kennisplatform API's | Geonovum

Kennisplatform API's

Thema API's

Geonovum is samen met Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie en het Kadaster het Kennisplatform API's gestart. Dit Kennisplatform heeft als doel de Nederlandse overheid te assisteren bij het maken van tactische en strategische afwegingen bij de ontwikkeling van API's voor de ontsluiting van overheidsdata.

Wat is een API?

API’s (Application Programming Interfaces) spelen een belangrijke rol op het Internet. Met behulp van een API kan je informatie makkelijker herbruikbaar maken voor programmeurs. Een API dient als interface tussen verschillende softwareprogramma's. Het zorgt ervoor dat een applicatie automatisch toegang krijgt tot bepaalde informatie en/of functionaliteiten. Een aantal aanbieders van open data bij de overheid, ontsluiten hun gegevens al met behulp van een API. Deze API’s leveren in veel gevallen een rechtstreekse “kopie” van de data, met alle complexiteit van dien.

Waarom een kennisplatform API's?

Het Kennisplatform API's wil API's beter bij de vraag aan laten sluiten, kennis over het toepassen van API's uitwisselen en de aanpak bij verschillende organisaties op elkaar afstemmen en waar nodig standaardiseren. Een voorbeeld van waar binnen de overheid actief wordt gewerkt aan het mogelijk maken van interactie op basis van API’s is de Omgevingswet.

Ambitie van de Omgevingswet is dat burgers of bedrijven bij een aanvraag van een omgevingsvergunning over dezelfde informatie beschikken als de overheid die de vergunning beoordeelt. In het bij elkaar brengen van deze informatie spelen API’s een rol. Bovendien moeten burgers en bedrijven niet alleen via een overheidswebsite kunnen communiceren, maar ook via apps op telefoons en tablets. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om voor de Omgevingswet nieuwe applicaties te ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken, moeten API’s met omgevingswetinformatie en -functionaliteit (niet enkel data) voor iedereen op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar komen. Er zijn dus twee soorten gebruikers om rekening mee te houden: de eindgebruiker en de softwareontwikkelaar.

In werkgroepen verkennen we verschillende aspecten rond het gebruik en toepassing van API's door de overheid.

Werkgroep Autorisatie / Authenticatie

Eén van de werkgroepen binnen het kennisplatform is aan de gang met autorisatie en authenticatie. Autorisatie is zowel een belangrijk onderwerp bij het toepassen van API's als in het algemeen bij data-uitwisseling. De standaard OAuth (Open Authorization) is een open standaard voor autorisatie. OAuth maakt gebruik van tokens. Elk token geeft slechts toegang tot specifieke gegevens van één website voor een bepaalde duur. Zo kan ingesteld worden dat een bepaald programma slechts een jaar toegang heeft tot de gegevens. Hierna kan eventueel opnieuw toegang worden gevraagd. Vanuit meerdere plekken in de overheid is er belangstelling voor deze autorisatie standaard. In deze werkgroep werken we aan een Nederlands profiel op OAuth 2.0.

Werkgroep uitwerking Nederlandse API strategie

Bij het implementeren van een API kan je veel keuzes maken. Ook zijn er best veel best practices beschikbaar. Maar welke moet je nu kiezen en hoe zorg je voor een consistent geheel. Deze werkgroep werkt aan een eenduidige set van keuzes waardoor er in Nederland een uitgangspunt ontstaat hoe API’s moeten werken. Zo wordt het voor afnemers van API’s makkelijker om aan te sluiten op koppelvlakken van de Nederlandse Overheid. De werkgroep borduurt voort op de gedachten over een API strategie binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Deze strategie is inmiddels bij VNG realisatie en het Kadaster beproefd.

Werkgroep Communicatie & Beleid

De werkgroep Communicatie & Beleid wil bestuurders, beleidsmedewerkers, architecten en ontwikkelaars dichter bij elkaar brengen op het gebied van API’s. De werkgroep brengt het basisverhaal over het voetlicht, zodat ook de niet-ICT’er de beweging naar API gedreven informatie-uitwisseling op waarde kan schatten en de meerwaarde ervan ziet voor zijn of haar organisatie. Beter begrip van de vraagstukken die komen kijken bij het ontwikkelen, publiceren en beheren van een API’s is nodig om de te ontwikkelen API-strategie ook echt succesvol te laten landen.

Werkgroep Gebruikerswensen, Ontsluiten van informatiebronnen

De werkgroep Gebruikerswensen, Ontsluiten van informatiebronnen brengt vraag en aanbod voor overheids APIs dichter bij elkaar. Op dit moment biedt elke overheidsorganisatie zelfstandig zijn (veelal open) datasets aan de buitenwereld aan. Deze werkgroep kijkt wat er beter kan. Wat kan de overheid bijvoorbeeld leren van de manier waarop de grote platforms (google, facebook, linkedin) APIs maken en beschikbaar stellen.

Werkgroep ondersteuning

De werkgroep ondersteuning richt zich op de "business owners" van overheids APIs en apps/applicaties die deze overheids APIs willen afnemen. Deze werkgroep kijkt hoe er in de ondersteuning, vastgelegd in service level agreements (SLAs), geïnnoveerd kan worden. Een voorbeeld is het doorberekenen van kosten voor het gebruik van gesloten APIs en open APIs met een hoog servicelevel. De techniek biedt hier nieuwe mogelijkheden voor, maar zijn deze ook in een SLA te vatten? Een ander voorbeeld is het door marktpartijen laten aanbieden van APIs (cloudservices) voor het gebruik door overheden.

Blijf op de hoogte

Wil je door ons op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen rond het kennisplatform API's? Schrijf je dan in voor de

mailinglijst Kennisplatform API's

Voor ontwikkelingen rond de standaard OAUTH, hebben we een aparte mailinglijst. Wil je ook van die ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden, registreer je dan ook voor de

mailinglijst Autorisatie / Authenticatie