Inzicht in woongenot en voorzieningen

De WoonZorgWelzijn Verkenner (WZWV) is een instrument dat de vraag naar en het aanbod van wonen, zorg en welzijn letterlijk in kaart brengt. De Verkenner zoomt in op de leefomgeving van het individu, brengt de fysieke geschiktheid van woningen in kaart en berekent en visualiseert loopafstanden en looproutes van woningen naar voorzieningen. De resulterende kaartbeelden en bijbehorende beschrijvingen hebben in meerdere gemeenten hun nut al bewezen bij het ondersteunen van een gebiedsgerichtebenadering van Wonen, Zorg en Welzijn.

Hoe werkt het? 

De WZWV combineert gedetailleerde lokale gegevens over bijvoorbeeld woningvoorraad, voorzieningen aanbod, locaties en capaciteit met gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties (BAG, GBA) en landelijk beschikbare achtergrond kaarten (wegennetwerken, buurt/wijkgrenzen e.d). INSPIRE draagt bij aan het  gestandaardiseerd beschikbaar zijn van deze gegevens. Deze kunnen daardoor eenvoudig geïntegreerd worden voor het uitvoeren van de analyses.

Kaartbeeld supermarkt

Bijdrage INSPIRE 

INSPIRE zorgt ervoor dat veel van de benodigde gegevens voor de WZWV direct beschikbaar en bruikbaar zijn. De WZWV-toepassing maakt gebruik van de navolgende INSPIRE-datasets: adressen, vervoersnetwerken, gebouwen en statistische eenheden (wijk- en buurtgrenzen + bijbehorende kengetallen).

Winst en Voordeel

Dataverzameling is grotendeels geautomatiseerd. Analyses kunnen eenvoudiger worden uitgevoerd. Resultaten zijn direct beschikbaar en bruikbaar. Betere service vanuit de overheid aan burgers (zonder extra kosten).

En verder 

Raadpleeg http://www.objectvision.nl/products/woonzorgwelzijn-verkenner voor meer informatie. 

Thema's
  • Bouwen en Wonen
  • Zorg en Welzijn
Taken
  • Overig
Onderwerpen
  • INSPIRE