Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM)

Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM) zijn er voor het geval overheden niet op tijd kunnen aansluiten op het DSO of wanneer DSO bijvoorbeeld op een onderdeel niet op tijd klaar is. De minister wil voorkomen dat hierdoor bij gemeenten eventuele woningbouwontwikkelingen of ontwikkelingen zoals op het gebied van de energietransitie vertraging oplopen.

De Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) zijn in het leven geroepen als een noodmaatregel. Dit houdt in dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik ervan. Of gemeenten daadwerkelijk gebruik gaan maken van de mogelijkheid van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen is nog niet bekend. Dit zal blijken bij invoering van de Omgevingswet; vanaf dat moment kan de TAM onder voorwaarden door de gemeenten gebruikt worden. Meer informatie over de TAM’s vind je op de website Aan de Slag met de Omgevingswet.

Decoratief
TAM dient als vangnet voor als het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (deels) niet werkt of wanneer je als gemeentelijke bronhouder niet aan kunt sluiten/werken met het DSO.

TAM-IMRO

TAM-IMRO staat voor “Tijdelijke Alternatieve Maatregel opstellen van Omgevingsdocumenten op basis van de IMRO2012 standaard”. Deze Tijdelijke Alternatieve Maatregel biedt de mogelijkheid om op basis van de RO Standaarden 2012 (waar IMRO onder valt) omgevingswetbesluiten alsnog te kunnen ontsluiten in het DSO. Hiervoor is de volgende werkafspraak beschikbaar: 

Wat kan je met deze werkafspraak?

Met de werkafspraak wordt het mogelijk om na inwerkingtreden van de Omgevingswet met behulp van de RO Standaarden 2012 het omgevingsplan en het voorbereidingsbesluit te publiceren. TAM-IMRO is niet geschikt om bestemmingsplannen of andere Wro plannen te maken. Met de invoering van de Omgevingswet komt de Wro immers te vervallen en dus ook de mogelijkheid om nieuwe bestemmingsplannen en dergelijke te publiceren.

Het overgangsrecht op basis van de Omgevingswet blijft onverminderd van toepassing op Wro-instrumenten. Dit staat geheel los van de werkafspraak TAM-IMRO. Zie voor verdere toelichting de website Aan de slag met de Omgevingswet.

Voor wie is het TAM-IMRO bedoeld?

Deze werkafspraak richt zich op gemeenten en de partijen die de gemeenten hierbij ondersteunen omdat zij verantwoordelijk zijn voor urgente gebiedsontwikkeling of daar ondersteuning bij bieden.

Software vereisten TAM-IMRO

Een TAM-IMRO omgevingsplan (en voorbereidingsbesluit) kan beschikbaar worden gemaakt met de huidige Wro-plansoftware. Het is dus niet nodig om de software hiervoor aan te passen. Omgevingswetbesluiten via TAM-IMRO worden net als de huidige Wro bestemmingsplannen ontsloten in het DSO via de overbruggingsfunctie van het Informatiehuis Ruimte.

Beperkingen TAM-IMRO

TAM-IMRO is een tijdelijke maatregel die bijdraagt aan een breder palet aan mogelijkheden om continuïteit te bieden in de gebiedsontwikkeling. Het is tot aan de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet mogelijk om onder de Wro bestemmingsplannen in procedure te brengen en daarmee beschikbaar te stellen, en deze na inwerkingtreden van de Omgevingswet onder het Wro recht af te maken. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de mogelijkheid om nieuwe bestemmingsplannen via Ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar te stellen en wordt er alleen nog gewerkt met omgevingsplannen. Het is dus niet mogelijk om bestemmingsplannen te maken op basis van TAM-IMRO; de Omgevingswet voorziet daar niet in.

De TAM-IMRO-besluiten maken juridisch gezien deel uit van het (‘nieuwe’) omgevingsplan, maar hebben technisch gezien het ‘oude’ formaat (namelijk IMRO). Ze worden dus op gelijke wijze ontsloten als de plannen in het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Dit heeft daarom ook gevolgen voor het gebruik van de zogenaamde ‘pons-functie’.
Aan de inzet van TAM-IMRO kleven beperkingen en zitten (juridische) risico’s.

TAM-IMRO documenten moeten worden omgezet naar STOP-TPOD

Omgevingswetbesluiten die zijn gemaakt met behulp van de werkafspraak TAM-IMRO zullen uiteindelijk door het bevoegd gezag zelf omgezet moeten worden in de STOP/TPOD standaard. Indien een bevoegd gezag tijdelijk van de nood maatregel TAM-IMRO gebruik wil maken zal er dus sprake zijn van extra werk voor het bevoegd gezag ten opzichte van de via het DSO geboden route.

DecoratiefVoor gebruik in presentaties kun je deze illustratie downloaden.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.