BGT | IMGeo

In de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT|IMGeo) standaarden is vastgelegd hoe overheidsorganisaties de inrichting van de buitenruimte - wegen, sloten, groenvoorziening, verkeerslichten - in Nederland digitaal vastleggen. De wettelijk verplichte BGT standaarden vormen de kern van het informatiemodel geografie (IMGeo).

Het toepassen van de BGT standaarden maakt de Basisregistratie Grootschalige Topografie mogelijk. In deze registratie zijn de grote inrichtingselementen (wegen, water, groen, bebouwing) eenduidig digitaal vastgelegd en uit te wisselen. Wil je meer details uitwisselen, bijvoorbeeld waar er bakken of palen in de ruimte staan, dan kan je de aanvullende afspraken toepassen die in de IMGeo standaard zijn vastgelegd. IMGeo biedt ook de mogelijkheid gegevens in 3D uit te wisselen en is afgestemd met informatiemodellen voor sectoren die intensief gebruik willen maken van de Basisregistratie. Geonovum beheert de BGT|IMGeo standaarden in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

External video URL

 https://www.youtube.com/watch?v=28E35hmTkh0

Welke standaarden zijn er?

In de Managementsamenvatting BGT|IMGeo zie je snel welke elementen onder de BGT vallen, met welke actualiteit en nauwkeurigheid en welke elementen er aanvullend beschikbaar zijn in IMGeo. De verschillende elementen van de BGT|IMGeo standaarden zijn hieronder per onderwerp beschreven.

Weet je al wat je nodig hebt, ga dan direct naar het overzicht van alle BGT standaarden documenten

Gegevenscatalogi (informatiemodellen)

  • Gegevenscatalogus BGT
    Toepassen van de afspraken in de gegevenscatalogus BGT is wettelijk verplicht. In deze gegevenscatalogus staat beschreven welke topografische objecten bronhouders in ieder geval moeten leveren om tot een landsdekkend bestand te komen.
  • Gegevenscatalogus IMGeo
    Het IMGeo is een uitbreiding op de BGT. Is IMGeo toegepast, dan kan je nog meer objecten met meer details gestandaardiseerd uitwisselen.

Om te zien hoe BGT|IMGeo objecten zijn gemodelleerd en begrensd is het Objectenhandboek gemaakt. Hierin vind je  fotovoorbeelden samen met de beschrijving van het object. 

Visualisatie

De visualisatiehandreiking beschrijft hoe BGT|IMGeo objecten op een kaart weergegeven kunnen worden. De visualisatie van de BGT|IMGeo is een apart aspect, waarvoor een symbolenset, templates en sld's beschikbaar zijn .

Berichtenverkeer

Om de uitwisseling van bronhouder tot en met landelijk distributiepunt te stroomlijnen, gebruik je de StUF-Geo IMGeo standaard voor berichtenverkeer. In de Toelichting BGT berichtenverkeer - wat heb je nodig? staat uitgelegd in welke combinatie de onderdelen van de berichtenstandaard worden gebruikt. De verschillende berichtenstandaarden vind je hieronder. Een filmpje van VNG realisatie en Geonovum uit 2011 laat zien wat berichtenverkeer doet.

Zie ook: praktijkrichtlijn n:m berichtenverkeer tussen Geo en BAG applicaties

Afstemming andere domeinen

BGT|IMGeo is afgestemd met informatiemodellen voor sectoren die intensief gebruik maken van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Denk aan beheer openbare ruimte (IMBOR - CROW), wegen en verkeer (IMWV - CROW) en het Landelijk Gebied (IMLG). Afstemming met de bouwwereld is er via de volgende mappings:

Werkafspraken en praktijkrichtlijnen

Bij onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of fouten in de BGT|IMGeo Standaarden kan het werkveld ons vragen hoe je de standaard nu moet gebruiken totdat een officiële wijziging de onduidelijkheid recht zet. Deze tussentijdse adviezen over het gebruik van de BGT|IMGeo heten werkafspraken. Ook is soms nadere toelichting nodig op de implementatie van standaarden. In dat geval geven we een praktijkrichtlijn uit.

Meldingen van onduidelijkheden in de standaarden, kan je indienen bij de helpdesk. Of kijk bij de veelgestelde vragen of jouw vraag daar misschien al is beantwoord.

Praktische handreiking inwinning en gebruik IMGeo objecten

Het objectenhandboek beschrijft en laat zien hoe topografische objecten zijn gemodelleerd in de BGT en het IMGeo. Dit gebeurt aan de hand van fotovoorbeelden waarop de objecten zelf en hun begrenzing is weergegeven. Dit is zowel van belang bij de inwinning als bij het gebruik van de datasets.

 

Implementatie ondersteuning

Helpdesk

Vragen over BGT|IMGeo kan je stellen aan de helpdesk of bekijk het overzicht van veelgestelde vragen en hun antwoord.

Voor de implementatie van de BGT|IMGeo standaarden in software is validatietooling beschikbaar. Ook zijn er voorbeeldbestanden en voorbeeldberichten beschikbaar.

Validatie

Een Validator toetst of een bestand uitwisselbaar is conform de standaarden (xsd validatie en validatie van 2D geometrieën op conformiteit met ISO19107). Er zijn Validators beschikbaar voor IMGeo GML (controleert op correcte toepassing van het GML schema) en voor StUF-Geo IMGeo (controleert het berichtenverkeer). Het uitwisselformaat in de BGT keten is StUF-Geo IMGeo en dus niet GML. GML wordt wel gebruikt voor 3D uitwisseling, en bij de verstrekking van IMGeo GML aan gebruikers.

Validator: IMGeo GML
NB: het schema van IMGeo 2.1.1 is gelijk aan IMGeo 2.2

De StUF-Geo IMGeo Validator voor het verticale koppelvlak controleert of een bericht conform het op StUF gebaseerde XML Schema is en controleert 2D geometrieën op conformiteit met het ISO Spatial Schema. Het horizontale koppelvlak is bedoeld voor de uitwisseling van IMGeo data in de horizontale keten (binnengemeentelijk). 

Voorbeeldbestanden

Softwareontwikkelaars kunnen voorbeeldbestanden gebruiken voor het testen van het inlezen en verwerken van een StUF-Geo IMGeo danwel IMGeo GML bestand.

Verrijkt bestand Amersfoort

Het verrijkte bestand van Amersfoort omvat een deelgebied van de gemeente Amersfoort. Het bevat alle BGT|IMGeo objecttypen en bestaat uit een registratief bestand en een topografie bestand. De gemeente Amersfoort heeft een bronbestand geleverd dat door NedGraphics met NedBGT verrijkt is tot het alle objecttypen conform IMGeo bevat. De bestanden bevatten geen plaatsbepalingspunten.
Dit bestand is bewerkt om een 100% technisch valide voorbeeldbestand te krijgen om alle BGT|IMGeo objecttypen tegen de geo-ICT-systemen van de verschillende BGT-schakels te testen. De inhoud van dit bestand kan dus afwijken van de werkelijkheid.

N.B. Het topografie-bestand bevat een overigBouwwerk met een MultiSurface-geometrie. In afwijking van het informatiemodel, staat het StUF-Geo IMGeo XSD dit nu niet toe. In een volgende release van het XSD wordt dit gecorrigeerd. Het voorbeeldbestand is hier alvast op aangepast.

Toelichting WAS/WORDT voorbeeldbestand Valkenswaard

Het WAS/WORDT Voorbeeldbestand van Valkenswaard bevat een grotere mutatie van een kruispunt naar een rotonde. Dit voorbeeldbestand is gerealiseerd o.b.v. twee door Grontmij aangeleverde totaalstanden in IMGeo CityGML, welke gecombineerd zijn tot een  WAS/WORDT voorbeeldbestand in StUF-Geo IMGeo. Dit bestand is bewerkt om een 100% technisch valide voorbeeldbestand te krijgen om de geo-ICT-systemen van de verschillende BGT-schakels te testen. De inhoud van dit bestand kan dus afwijken van de werkelijkheid.

Download de was-wordt Valkenswaard

Voorbeeldberichten Horizontaal berichtenverkeer

Om berichtenverkeer rond de BGT te testen, stelt Geonovum voorbeeldberichten beschikbaar. Omdat er nog geen horizontaal bericht met alle objecttypen beschikbaar is, hebben we het BGT voorbeeldbestand Amersfoort omgezet naar een valide horizontaal mutatiebericht en mutatieverzoek. Dit kan gebruikt worden het testen van de applicatie en bij de voorbereiding voor de certificeringstoets. Zie ook de voorbeeldberichten voor de proefcertificering.

Download het zip archief voorbeeldbericht Amersfoort op basis van StUF-Geo IMGeo 1.1.

Voorbeeldberichten StUF:aanvullendeElementen

Voor het testen van voorbeeldberichten voor uitbreiding van attributen en domeinwaarden op IMGeo-objecten middels StUF:aanvullendeElementen, download de Geo-BOR voorbeeldberichten met aanvullende elementen.

Leveranciers en certificering

Leveranciers maken producten die er toe bijdragen dat geo-informatie gestandaardiseerd beschikbaar komen. Om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen, organiseert Geonovum het leveranciersoverleg.
Om te toetsen of hun producten de standaarden correct toepassen en verwerken, kunnen leveranciers hun producten laten certificeren. Er zijn certificeringen voor bronhouderssoftware, voor uitwisseling van Geo en BAG en voor uitwisseling tussen IMGeo en BOR applicaties. Wij publiceren het overzicht van gecertificeerde software op deze website. Documentatie over de certificering zelf, vind je onder BGT software certificeren.

Meldingen

Heb je een vraag over de BGT|IMGeo standaarden, stuur ons dan een bericht via de imgeo helpdesk. Een gevonden fout of een wensen voor verbetering kan je ook aan ons melden. Vermeld daarbij in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, dan nemen wij die suggestie ook graag mee! Alle ingediende verbetersuggesties en gemelde fouten worden gewogen tijdens het wijzigingsproces van de standaarden.

Zie Github voor een overzicht van meldingen IMGeo

Zie ook veelgestelde vragen

Automatisch op de hoogte blijven

Het Ministerie van BZK, SVB-BGT, Kadaster en Geonovum geven gezamelijk de BGT-Info uit.

Meld je aan voor de BGT-Info