OGC API's

De OGC API’s zijn lichtere op de taal van het web gebaseerde standaarden voor het uitwisselen van geo-informatie. De OGC API’s zijn minder specialistisch, makkelijker te gebruiken en spreken daardoor een grotere groep gebruikers aan.

Waarom OGC API's?

Bij het zoeken naar oplossingen voor grote ruimtelijke vraagstukken zoals de energietransitie, woningbouw en stikstof zijn geodata belangrijke ingrediēnten. Om het gebruik van deze data te optimaliseren - ook buiten specifieke geo-applicaties - moeten grote hoeveelheden data snel maar eenvoudig kunnen worden uitgewisseld.  

Verwerking van geodata vanuit de huidige WMS en WFS standaarden, vereist specifieke geo-kennis. Om de afhankelijkheid van die specifieke kennis te verminderen, zijn de OGC API standaarden gebaseerd op het REST protocol. Het REST protocol is een algemeen gebruikt, populair protocol voor API's (Application Programming Interfaces). Het is technisch eenvoudiger en daardoor laagdrempeliger om mee te werken dan de op SOAP gebaseerde WMS en WFS profielen.  Hierdoor komt een veel bredere markt van ontwikkelaars in beeld, die toepassingen op basis van geodata kunnen ontwikkelen.

Welke API's zijn er en wat kan je er mee?

De OGC API Standaarden worden in het internationale standaardisatie consortium OGC ontwikkeld en vastgesteld. Geonovum neemt hier actief in deel. Voor Nederland zijn de belangrijkste OGC API's op dit moment:

  • OGC API - Features - Part 1: Core and Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference‘. De Core biedt de minimale functionaliteit die nodig is voor het uitwisselen van geodata. Het onderdeel Coordinate Reference Systems is nodig om de geografische informatie in de in Nederland gangbare Coördinaatreferentiestelsel uit te kunnen wisselen. 
  • OGC API - Tiles biedt aanvullende mogelijkheden op de andere OGC API standaarden om vertor tiles, map tiles en andere data in de vorm van tiles te leveren. 

De OGC API Features en de OGC API Tiles zijn voorgedragen voor opname op de Nederlandse Pas-toe-of-leg uit lijst.

Andere al vastgestelde OGC API standaarden zijn:

  • OGC API - Common bevat de bouwblokken die de meeste OGC API Standaarden delen om de consistentie binnen de standaardenfamilie  te bewaken.
  • Environmental Data Retrieval (EDR) API biedt een familie van lichtgewicht interfaces om Milieudatabronnen te raadplegen. Elke bron die door een EDR API wordt benadert volgt een vast bevragingspatroon. 
  • OGC API - Processes maakt het mogelijk om verwerkingstools van vele bronnen aan te roepen en data te gebruiken in andere OGC API bronnen via een API. 

Implementaties OGC API's

Een aantal Nederlandse organisaties gebruikt de nieuwe generatie standaarden al. PDOK heeft er bijvoorbeeld een aantal geadopteerd en ook het KNMI doet er mooie dingen mee (EDR bijvoorbeeld). Maar het gebruik kan nog best een boost gebruiken. Eén van de pijlers van Geonovums basisprogramma geo-standaarden in 2024 is het gebruik van de OGC API’s te bevorderen.