Over Geonovum

Geonovum is een overheidsstichting met veel kennis en een rijk netwerk. De overheid beter laten presteren met geo-informatie. Dat is waar wij dagelijks aan werken. We doen dat door de toegankelijkheid van geo-informatie te verbeteren en door de uitwisseling van geo-informatie onderling en met andere soorten gegevens mogelijk te maken met standaarden. Daarnaast helpen we overheidsorganisaties om geo-informatie beter te benutten, door hen te informeren over bestaande voorzieningen. En door organisaties die behoefte hebben aan geo-informatie, te verbinden aan partijen die hen daarmee kunnen helpen. About us (English)

Wat ons drijft

In onderstaande video neemt directeur Rob van de Velde je mee in onze drijfveren.

External video URL

Je vindt deze video ook op Youtube > https://youtu.be/pCudlxIC2bo

Wat wij doen

 

Voor de ontwikkeling en het beheer van de generieke geo-standaarden, ons werk voor de geo-informatie infrastructuur, kennisontwikkeling en de ondersteuning van het GI-beraad ontvangen wij subsidie van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Rijkswaterstaat, het Kadaster en van de Geologische Dienst Nederland TNO. Naast dit basisprogramma voeren we voor diverse partijen opdrachten uit die de geo-informatie infrastructuur versterken. Voor deze opdrachten geldt dat:

  • de resultaten van de opdracht bijdragen aan de realisatie van onze doelen en die van de visienota GeoSamen;
  • de resultaten van de opdracht passen binnen de actuele inzichten van de geo-architectuur;
  • de uitvoering van de opdracht zorgt voor samenwerking tussen meerdere publieke organisaties op het gebied van de geo-informatie infrastructuur;
  • partijen in onze programmaraad of het GI-beraad zich hebben gecommitteerd aan de opdracht;
  • het opdrachtgeverschap duidelijk vastligt.

In ons uitvoeringsplan vind je de activiteiten voor 2024.

Het ministerie van BZK is onze grootste opdrachtgever. Hun beleidsvisie op Geonovum vormt het kader waarlangs het ministerie van BZK de beleidsmatige sturing van Geonovum vormgeeft en is de basis voor de samenwerking tussen beide partijen.

Onze geschiedenis in documenten

Netwerk

Om de toegankelijkheid van geo-informatie te verbeteren en uitwisseling van geo-informatie onderling en met andere soorten gegevens mogelijk te maken, werken wij samen met organisaties in binnen- en buitenland. Internationaal zijn dat standaardisatie organisaties waar wij lid van zijn en waar wij kennis mee uitwisselen. In Nederland werken wij samen met andere overheidsorganisaties en belangenorganisaties aan een goed functionerende geo-informatie infrastructuur. Hieronder vind je onze lidmaatschappen en een greep uit onze samenwerkingsverbanden.

Lidmaatschappen

Onze nationale standaarden zijn ontwikkeld op basis van Europese en internationale standaarden met voor Nederland geldende specifieke eisen. ​Ontwikkelingen in standaarden op internationaal, Europees en nationaal niveau zijn daarmee van invloed op het beheer van onze geo-standaarden. Geonovum werkt daarom samen met verschillende nationale en internationale standaardisatieorganisaties. Wij zijn lid van het OGC, W3C, NEN Normcommissie 351 240 Geo-informatie en ISO/TC211 en CEN/TC287. Ook zijn wij Legally Mandated Organisation voor INSPIRE.

Lid Technical Committee van het Open Geospatial Consortium (OGC)

Het Open Geospatial Consortium (OGC) is een internationale non-profit organisatie die is opgericht om interoperabiliteit voor geografische gegevensverwerking te bevorderen, door ontwikkeling van open en uitbreidbare standaarden voor interfaces en data uitwisseling voor GIS en andere technologieën. Leden (ruim 400) van het OGC zijn zowel overheidsinstellingen als de industrie en onderwijsinstellingen. Het OGC ontwikkelt specificaties die bij voldoende volwassenheid worden aangeboden aan ISO/TC 211. OGC ontwikkelt deze specificaties door veelvuldig gebruik te maken van jaarlijkse grote testbeds. OGC ontwikkelt vooral technische implementatie standaarden gerelateerd aan services.

Geonovum is lid van het Technical Committee (TC) van het OGC met stemrecht. Dat betekent dat wij een stem hebben om OGC-standaarden goed- of af te keuren. Door ons lidmaatschap kan Geonovum actief aanpassingen in de OGC-standaarden voorstellen en doorgevoerd krijgen die voor Nederland van belang zijn. OGC vergaderingen vinden 3 à 4 keer per jaar plaats op wisselende locaties. Geonovum is meestal aanwezig. Nederlandse organisaties die lid zijn van de OGC houden regelmatig contact om gezamenlijk de ontwikkelingen te volgen en van elkaar te weten wat men bij de OGC actief doet. Ook stemmen de Nederlandse leden onderling af wie interesse heeft om een kandidaat-standaard te beoordelen. 

Rob van de Velde, zit sinds 2009 in de OGC Board of Directors.
Frank Terpstra is lid van de OGC Architecture Board.
Linda van den Brink is stemlid van de Technical Committee, co-voorzitter van de GeoSemantics werkgroep waar men zich bezig houdt met linked data en semantiek en is lid van de GML en Observations & Measurements werkgroep.
Ine de Visser is lid van de API Records werkgroep en Thijs Brentjens van de API Features werkgroep.
Friso Penninga is lid van de CityGML werkgroep en de Land and Infrastructure werkgroep waar wordt gewerkt aan een standaard voor de infrastructurele bouwwereld.

World Wide Web Consortium (W3C)

Sinds 1 juli 2017 is Geonovum lid van het W3C. Het W3C ontwikkelt de standaarden voor het web zoals het OGC dat doet voor geo. Met dit lidmaatschap in de hand, kan Geonovum actiever deelnemen in diverse werkgroepen die standaarden voor het web maken. Het internet is een prachtig instrument om digitale informatie op te delen. Die kracht van het web willen we ook graag benutten om geo-informatie beter toegankelijk te maken. Andersom is "locatie" vaak een verbindend element voor verschillende datasets. En dat maakt "geo" zeer interessant voor de webwereld. Nadat Geonovum actief mee heeft gedraaid in de OGC-W3C werkgroep Spatial Data on the Web - best practices, is besloten nauwer aansluiting te zoeken bij de ontwikkelingen binnen het W3C.

Linda van den Brink van Geonovum is stemlid van de advisory committee van het W3C en co-voorzitter van de Spatial Data on the Web werkgroep. Als lid van W3C zullen we daarnaast ook in andere werkgroepen aanschuiven.

Europa

Ine de Visser Ine is lid van de ISA2 Working Group on Geospatial Solutions

Voorzitter NEN Normcommissie 351 240 Geo-informatie

In Nederland levert Geonovum de voorzitter van de NEN Normcommissie 351 240 Geo-informatie. Paul Janssen is voorzitter van de Normcommissie geo-informatie en voorzitter stelseloverleg NEN 3610.

Actieve bijdrage ISO/TC211 en CEN/TC287

Via de NEN Normcommissie 351 240 Geo-informatie worden de Nederlandse belangen voor geo-standaarden behartigd door actieve participatie binnen de internationale standaardisatiefora ISO/TC 211 en op Europees niveau in CEN/TC 287. Participatie bestaat onder meer uit deelname aan de werkgroepen die standaarden ontwikkelen en aanpassen. Paul Janssen is voorzitter van de Normcommissie geo-informatie en voorzitter stelseloverleg NEN 3610.

Legally Mandated Organisation INSPIRE (LMO INSPIRE)

Voor INSPIRE zijn wij een formeel gemandateerde organisatie (legally mandated organisation - LMO) om zaken aangaande geo-informatie te behandelen.

Lid IDSA

International Data Spaces (IDS) is in Europa een breed gedragen initiatief voor het creëren van data spaces. IDS richt zich op standaarden en specificaties voor cross-domein data spaces waarin vertrouwd en sovereign data delen centraal staat. Zie voor meer informatie de website van IDSA

Forum Standaardisatie

Friso Penninga is lid van het Forum Standaardisatie

Samenwerkingsverbanden

Om de geo-informatie infrastructuur optimaal te laten functioneren en geo-data goed uitwisselbaar te maken binnen de overheid en sectoren, werken we met verschillende overheidsorganisaties en sectoren samen.

Europa - Joint Research Center (JRC) 

Het Joint Research Center (JRC) is het onderzoeksinstituut van de Europese Commissie dat zich onder andere bezig houdt met de ontwikkeling van de Europese dataspace, en de verbinding met bijvoorbeeld de Green Deal beleidsdoelen. Sinds 2020 heeft Geonovum een samenwerkingsverband met het JRC dat begin 2023 met vier jaren is verlengd. De samenwerking richt zich op de vorming van de dataspaces, de rol van standaarden en geodata daarin, en toepassingen als digitale tweelingen. Dit rond inhoudelijke thema’s als de Green Deal, mobiliteit, ruimtelijke ordening, smart cities, en de landbouw- en energietransities. Op 19 januari 2021 heeft Geonovum een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met het Joint Research Center van de Europese Commissie. Doel van deze samenwerking: effectiever bijdragen aan het onderzoeken en vormgeven van de digitale transformatie van Europa. Zie ook het Memorandum of Understanding.

Nationale samenwerking

Nationaal werken wij samen met onder meer infrastructurele standaardenorganisaties als ICTU, Logius en KOOP, allen actief op het gebied van de e-overheid, en diverse sectorale organisaties, zoals Brandweer NederlandCROW, de Federatie Ruimtelijke KwaliteitStichting RIONED en de Waarderingskamer.

PDOK

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een centrale voorziening waarop je geo-data vindt van nationaal belang. PDOK stelt digitale geo-informatie als dataservices en bestanden beschikbaar. De meeste PDOK diensten vallen onder de noemer open data en daarom voor iedereen vrij beschikbaar. PDOK is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Kadaster, het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu BZK) en het ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat en Geonovum. Geonovum is nu als adviseur betrokken bij de verdere ontwikkeling van PDOK.

VNG Realisatie

Om integrale en digitale dienstverlening bij gemeenten te ondersteunen zijn koppelingen nodig tussen informatie over een persoon (administratief) en een locatie (geografisch). Geonovum en VNG Realisatie hebben onder meer het berichtenverkeer op elkaar afgestemd. Ook hebben zij samen met het Kadaster een metamodel voor informatiemodellering (MIM) ontwikkeld. In een convenant hebben beide organisaties aangegeven elkaar op te zoeken rond de ontwikkeling van het stelsel van basisregistraties, digitalisering en levering van integrale diensten aan burgers en in relatie tot het gebruik van de landelijke geo-informatie infrastructuur.

DigiGo BIM Loket

Samen met buildingSMART Benelux, CROW, ETIM, S@les in de Bouw, SBRCURnet en STABU werkt Geonovum mee aan het DigiGo BIM Loket. 'BIM' staat voor Building Information Model. Dit informatiemodel voor de bouwsector zorgt ervoor dat ontwerp- en bijvoorbeeld 3D-gegevens over een bouwwerk of constructie eenduidig worden vastgelegd. Ook kan andere informatie over het bouwwerk in het model worden geïntegreerd, zoals functies van ruimtes en onderdelen of planning van werkzaamheden.
De ontwikkeling en het beheer van BIM-standaarden is ondergebracht bij verschillende partijen. Door samen te werken in één loket, kunnen gebruikers van het BIM op één plek terecht met hun vragen. Zie DigiGo BIM Loket voor meer informatie.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.