Wie wij zijn

Geonovum is een overheidsstichting met veel kennis en een rijk netwerk. Coördineren via de inhoud, standaardiseren, organiseren en verbinden zijn onze competenties. Onze organisatie bestaat uit onze medewerkers een onafhankelijk bestuur een Raad van Toezicht en een programmaraad.

Medewerkers

Arnoud de Boer

Arnoud werkt als informatieanalist en adviseur aan de ontwikkeling en beheer van geostandaarden. Zijn aandachtsgebieden zijn binnengemeentelijke koppelvlakken voor uitwisseling van geo-gegevens (BAG-BGT, GEO-BOR), semantiek en gegevenscatalogi van informatiemodellen. Verder geeft hij algemene technische ondersteuning aan de BGT-keten.

Bastiaan van Loenen

Bastiaan is betrokken bij de invoering van INSPIRE, de ontwikkeling van het licentieraamwerk Geogedeeld en de monitoring van de voortgang van GIDEON. Hij is gespecialiseerd in bestuurlijk-juridische aspecten van geo-informatie.Vanuit deze invalshoek is hij gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft in 2006 op het onderzoek "Developing geographic information infrastructures; the role of information policies". Bastiaan is gedetacheerd vanuit Technische Universiteit Delft.

Dick Krijtenburg

Dick zorgt er met de collega’s van Geonovum voor dat de standaarden onder architectuur en in onderlinge samenhang worden beheerd waarbij ook de afstemming met de stakeholders wordt geoptimaliseerd. Hij helpt daarmee Geonovum het beheer verder te professionaliseren.

Eric van Capelleveen

Eric vervult voor Geonovum en KOOP de rol van projectleider voor het DSO samenwerkingsproject met de werktitel PR04. Dat project omvat de ontwikkeling van de STOP-TPOD-standaarden. Standaarden waarmee de regels voor de leefomgeving in het kader van de Omgevingswet worden gecodeerd. En standaarden waarmee de werking van die (harde en zachte) regels ook in geografische zin expliciet wordt gemaakt. Een operatie waarin naar een hoger niveau van informatievolwassenheid in de juridische praktijk wordt gestreefd en een logisch vervolg op de IMRO-standaarden.

Frank Terpstra

Frank is gespecialiseerd in digitaal berichtenverkeer binnen de overheid en in het bijzonder de beveiliging daarvan. Vanuit Geonovum werkt Frank bij OGC mee aan het tot stand komen van nieuwe standaarden voor de beveiliging van OGC services. Vanuit het Standaardenteam stimuleert hij de rol van APIs bij de overheid. Voor de omgevingswet is hij ingezet als “product owner” voor het Knooppunt van het digitaal stelsel omgevingswet; de centrale plek die al het digitaal berichtenverkeer rondom de omgevingswet regelt met hulp van APIs. Frank zorgt verder voor het beheer en de (door)ontwikkeling van het technisch register en de conceptenbibliotheek. Frank is gepromoveerd in de informatica en heeft voordat hij bij Geonovum kwam zijn kennis opgebouwd met verschillende opdrachten binnen de overheid waaronder bij ICTU/Logius (implementatie Digikoppeling, Digimelding, Digilevering) en KING (productmanager StuF & informatiemodellen).

Friso Penninga

Friso trekt het basisprogramma Standaarden. Daarnaast houdt hij zich bezig met de doorontwikkeling van 3D geo-informatie en PDOK. Op 3D-gebied werkt hij aan de ontwikkeling van een landsdekkende 3D voorziening en aan toepassing van 3D binnen thema’s als het Digitaal Stelsel Omgevingswet. PDOK neemt als overheidsbrede voorziening een steeds belangrijkere positie in op het gebied van ontsluiting van actuele overheidsgegevens, waaronder basisregistraties, open data en INSPIRE thema’s. Friso kent vanuit zijn eerdere werk bij de gemeente Den Haag het gemeentelijke geo-werkveld goed. 3D geo-informatie is een vast onderdeel in zijn loopbaan: hij promoveerde op 3D geo-informatie aan de TU Delft en was jarenlang verantwoordelijk voor 3D ontwikkelingen binnen Den Haag.

Gerard Trouborst

Gerard is als adviseur betrokken bij de ontwikkeling van een landelijke informatievoorziening voor leegstand vastgoed. Hierin werkt hij nauw samen met het Kadaster. Binnen dit project is Gerard verantwoordelijk voor onderzoek, advies en communicatie. Gerard studeerde sociale geografie en planologie en is afgestudeerd als planoloog.

Gijs Koedam

Gijs maakt deel uit van het RO team bij Geonovum voor het beheer van de RO Standaarden en Ruimtelijkeplannen.nl. Als adviseur werkt hij mee aan de standaarden voor de digitale kerninstrumenten van de Omgevingswet. Hij heeft een achtergrond in de Geografische Informatie Systemen en is vanaf het begin betrokken geweest bij de digitalisering in de ruimtelijke ordening. In zijn denken staan de aspecten inhoud, techniek en organisatie centraal. Gijs werkt bij de gemeente Arnhem, en als zelfstandig adviseur Geo-Informatie.

Gineke van Putten

Gineke vervult als adviseur een rol bij de ontwikkeling van standaarden. Bij Geonovum werkt ze momenteel aan het presentatiemodel voor officiële overheidspublicatie en de omgevingsdocumenten van de nieuwe Omgevingswet. Dit gebeurt onder de vlag van het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Tevens is zij nauw betrokken bij de Basisregistratie ondergrond (BRO) als adviseur bij standaarden. Gineke studeerde Sociale Geografie en Geographical Information Management and Applications en werkte eerder vanuit het bedrijfsleven en de overheid in de geo-sector. Het is haar kracht om verschillende disciplines, inhoud en techniek met elkaar te verbinden.

Ine de Visser

Ine is actief bij de invoering van INSPIRE in Nederland. Vanuit Geonovum is zij Nederlands gedelegeerde in de Europese INSPIRE MIG-T, die werkt aan het beheer en onderhoud van de Europese INSPIRE infrastructuur. Voor het nationaal georegister, onderdeel van PDOK, is Ine tactisch adviseur. Ine werkt verder bij Geonovum aan het beheer en onderhoud van de nationale geo-standaarden en kennisopbouw en uitwisseling daarover. Zij is contactpersoon voor de Werkgroep Metadata, onderdeel van het basisprogramma Standaarden.

Irina Entrop

Irina houdt zich vooral bezig met het beheer en doorontwikkeling van de RO Standaarden, Ruimtelijkeplannen.nl. Irina is vanuit de Gemeente Eindhoven gedetacheerd. In Eindhoven heeft zij meer dan zeven jaar ervaring opgedaan als bestemmingsplanjurist en coördinator digitale ruimtelijke plannen voor de afdeling Stedenbouw.

Jan van Gelder

Jan werkt als adviseur mee aan de informatiemodellering van de informatiehuizen van de Omgevingswet bij Geonovum. Jan is gedetacheerd vanuit de netbeheerder Alliander, waar hij informatiemanager “Assets” is. Jan heeft een lang trackrecord in het geodomein, dat begint bij de Rijksplanologische Dienst, gevolgd door diverse functies bij nutsbedrijven. Netbeheerder Alliander maakt gebruik van de geo-basisregistraties onder haar eigen registraties. De toenemende verwevenheid van de informatie-infrastructuur van de netbeheerder met de registraties van de overheid maakt het voor Jan extra interessant om een tijdje bij Geonovum mee te draaien.

Jantien Stoter

Jantien houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling van informatiemodellen voor groot- en kleinschalige topografie (IMGeo, TOP10NL, IMTOP) en met de afstemming tussen verschillende modellen. Daarnaast trekt Jantien de Special Interest Group voor 3D geo-informatie. Jantien is bij Geonovum gedetacheerd vanuit de Technische Universiteit Delft, waar zij hoogleraar geo-informatie is en onderzoek doet naar automatische generalisatie, multi-schaal informatiemodellering en 3D geo-informatietechnologie. In 2011 ontving zij van de Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek een Vidi beurs om een onderzoeksgroep rond 5D data modellering (3D+tijd+schaal) op te zetten. Jantien werkt ook bij het Kadaster.

Jeroen Baltussen

Als strategisch adviseur voor PDOK ondersteunt Jeroen de gebruikers, partners, beheerders van PDOK en het ministerie van IenW als eigenaar hiervan. PDOK is de nationale voorziening van online actuele geo-informatie, zoals de basisregistraties, INSPIRE en andere nationale thema’s, zoals CBS-statistiek, energie, landbouw, natuur, wegen en waterlopen. Jeroen werkt als Geo-ICT architect bij het GIS Competence Center van RVO (EZK en LNV), die hem voor deze taak parttime detacheren bij Geonovum.

Johan van Arragon

Johan vertegenwoordigt binnen Geonovum het provinciale werkveld. Als een van de activiteiten daarvoor ondersteunt hij PPGeo, het Provinciale Platform Geo-informatie. Kennisdeling en vernieuwing zijn daarbij sleutelbegrippen. Hij maakt zich al jaren sterk voor de interprovinciale samenwerking op het gebied van informatievoorziening. Samenwerking van provincies onderling en samenwerking met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Johan is voor twee dagen in de week gedetacheerd vanuit de provincie Zuid-Holland, waar hij IT-adviseur is.

Lilian Waaijman

Heb je een vraag over de RO Standaarden, dan krijg je antwoord van Lilian. Lilian is vanaf het begin van de RO Standaarden betrokken bij de ontwikkeling van de standaarden. Met haar jarenlange ervaring bij diverse stedenbouwkundige bureaus, weet ze ook goed wat het betekent om de standaarden toe te passen.

Linda van den Brink

Linda houdt zich bezig met geo-standaarden en informatiemodellen. Ze is betrokken bij de harmonisatie tussen de gemeentelijke standaard StUF en het Basismodel Geo-informatie (NEN 3610) en bij de totstandkoming van de nieuwe basisregistratie grootschalige topografie (BGT). Vanuit haar achtergrond als informatieanalist heeft ze zeer uitgebreide ervaring met GML, XML en aanverwante standaarden, zoals XML Schema en XSLT.

Luc de Horde

Luc de Horde is adviseur voor het opstellen van de standaarden voor de omgevingsdocumenten. Hij stelt concepten en standaarden op voor het opstellen, publiceren en presenteren van omgevingsbesluiten vanuit de bevoegde gezagen en richting DSO. Luc is gedetacheerd vanuit de Provincie Utrecht, waar hij de functie van strategisch beleidsadviseur vervult.

Marc de Vries

Marc heeft een juridische en economische achtergrond en houdt zich voor Geonovum met name bezig met juridische vraagstukken rond geo-informatie. Zo schreef hij ‘Privacy op zijn plaats’ over de toenemende invloed van privacy-regelgeving op het gebruik van geo-informatie en ontwierp hij de ‘Persoonsgegevens hergebruik tool’ gericht op het herbestemmen van (geo-informatie gerelateerde) persoonsgegevens. Daarnaast stelde hij ook de ‘Handreiking spelregels sensordata ingewonnen in de openbare ruimte’ op ter ondersteuning van gemeentes die meer grip willen krijgen op het gebruik van sensoren.

Michel Grothe

Michel is programmamanager van INSPIRE, het programma gericht op de implementatie van INSPIRE in Nederland. De Europese richtlijn INSPIRE helpt om de beschikbaarheid, kwaliteit, organisatie, toegang tot en uitwisseling van geo-informatie in Europa en Nederland te verbeteren. Deze informatie is nodig voor de geïntegreerde aanpak van Europese en nationale beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Monique van Scherpenzeel

Monique werkt bij Geonovum mee aan het beheer van de geo-standaarden en is aanspreekpunt voor de RO Standaarden en Ruimtelijkeplannen.nl, waarvoor wij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) sinds 2008 het beheer uitvoeren. Haar kennis en ervaring met het ontwikkelen en beheren van standaarden, waaronder de standaarden voor de omgevingsdocumenten, zet Monique in bij de ontwikkeling van de Omgevingswet. Vanuit Geonovum is zij gedetacheerd bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van IenM om de digitale aspecten in het overgangsrecht voor de nieuwe wet mede vorm te geven.

Nienke Jansen

Nienke werkt als adviseur aan de ontwikkeling van de standaarden voor de omgevingsdocumenten van de Omgevingswet. Zij houdt zich daarbij vooral bezig met de standaard voor het omgevingsplan. De ontwikkeling van deze standaarden is een project van het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet. Nienke is gedetacheerd vanuit de gemeente Apeldoorn. Daar werkt zij als bestemmingsplanjuriste en coördinator digitale ruimtelijke ordening.

Paul Janssen

Paul vervult bij Geonovum een belangrijke rol in de totstandkoming van geo-standaarden en de afstemming daarvan met internationale ontwikkelingen. Naast projectbegeleiding verzorgt hij de informatieanalyse en vertaling daarvan in semantische standaarden voor een operationele geo-informatie infrastructuur. Paul heeft brede internationale ervaring in de uitvoering van projecten voor remote sensing en GIS.

Paul Padding

Paul is bij Geonovum procesmanager Beter Benutten. Dit onderdeel van het basisprogramma richt zich op het gebruik van geo-informatie: of het nu gaat om verbetering van de procesgang bij publieke organisaties die al bekend zijn met geo-informatie, of om de introductie van geo-informatie bij instellingen en in de businessvragen van bedrijven. Uiteindelijk gaat het erom mensen enthousiast te krijgen voor de schat aan geo-informatie die beschikbaar is en komt. Sinds 2018 is Paul lid van het College van Advies van het Gegevensknooppunt Groningen (GKG), een samenwerking tussen overheden met het doel om vraag- en themagericht databronnen te ontsluiten. Paul heeft een verleden in GIS, maar heeft de afgelopen jaren als interim-manager gewerkt op uiteenlopende terreinen.

Piet Hein Minnecré

Piet Hein is programmamanager van INSPIRE. Daarbij richt hij zich op het verder stimuleren van het gebruik van INSPIRE en de zoektocht naar synergie met overige trajecten zoals het DSO. Piet Hein brengt graag zijn ervaringen met standaardisatie en het uitwisselen van informatie in andere domeinen in. Het gaat hierbij nooit alleen om de inhoud maar vooral om het organiseren van de samenwerking tussen mensen en partijen en het leggen van de bijhorende puzzels tussen mensen, verantwoordelijkheden en geld. Piet Hein studeerde Technische Bestuurskunde aan de TU-Delft.

Rob van de Velde

Rob is directeur van Geonovum en richt zijn aandacht op management, strategie en relaties met bestuurders, netwerkpartners en marktpartijen. Rob is lid van de directieraad van het Open Geospatial Consortium. Ook is hij parttime verbonden aan het Spatial Information Laboratory (SPINLab) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor Geonovum heeft Rob gewerkt bij de ministeries van VROM, VWS en LNV. Rob is gedetacheerd vanuit het ministerie van Economische Zaken.

Sandra van Wijngaarden

Sandra is product owner van de ‘Standaard officiële publicaties met specifieke toepassing voor omgevingsdocumenten’. In dit project, dat Geonovum samen met KOOP (het kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties) uitvoert, worden de standaarden voor de Omgevingsdocumenten van de nieuwe Omgevingswet ontwikkeld. Dit gebeurt onder de vlag van het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Tanja van Zoomeren

Tanja is de officemanager van Geonovum. Zij beheert de agenda van Rob en biedt praktische ondersteuning aan alle collega's. Tanja werkt daarnaast mee aan de projectadministratie en zorgt voor de uitgaande facturen.

Tanne Nouwens

Tanne zorgt samen met Yvonne voor de communicatie-uitingen van Geonovum. Haar specialiteit is visuele communicatie. Ze verzorgt onder andere de visuele content voor de website, het jaarverslag en werkt mee aan bijeenkomsten als de Open Geodag en het Geo Gebruikersfestival. Daarnaast werkt zij samen met Deniz Kiliç aan het project "Jesse", een onderzoek naar het gebruik van locatie gegevens verzameld via mobile devices binnen de platformeconomie.

Thijs Brentjens

Thijs houdt zich bij Geonovum bezig met technisch advies en ondersteuning over INSPIRE en standaarden in het geo-domein. Zo helpt hij bij de beantwoording van technische vragen op de INSPIRE-helpdesk en geeft advies over technische richtlijnen van INSPIRE, zoals de view- en downloadservices. Hij heeft gewerkt aan Nederlandse profielen voor services (WMS en WFS). Daarnaast helpt hij bij de ontwikkeling van validatie- en testtools voor INSPIRE-standaarden en Nederlandse profielen. Thijs doet onderzoek naar de mogelijkheden van Table Joining Services in het Europese project E.L.F.

Wideke Boersma

Wideke is betrokken bij de invoering van INSPIRE in Nederland. De Europese richtlijn INSPIRE helpt om de beschikbaarheid, kwaliteit, organisatie, toegang tot en uitwisseling van geo-informatie in Europa en Nederland te verbeteren. Deze informatie is nodig voor de geïntegreerde aanpak van Europese en nationale beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving. Wideke richt zich met name op het verder stimuleren van de synergie tussen INSPIRE en de digitale milieurapportages. INSPIRE is namelijk aangewezen als instrument met een groot potentieel om het rapportageproces over milieurichtlijnen te stroomlijnen.

Yvonne Verdonk

Yvonne is de spil in de communicatie van Geonovum. In vrijwel alle projecten van Geonovum is zij betrokken als adviseur. Voor Geonovum zelf verzorgt zij samen met Tanne onder meer de website en de uitgave Geonovum in vogelvlucht. Ook ontwikkelt zij de programma's voor bijeenkomsten als de Open Geodag en het Geo Gebruikersfestival. Yvonne werkte eerder als communicatie adviseur bij Dienst Regelingen (ministerie EZ), bij GS1 en bij het Institute for Housing and Urban Development Studies.

Bestuur

Het bestuur bewaakt de continuïteit van onze organisatie. Het stuurt de uitvoering aan van het basisprogramma en onze opdrachten.

Leden van het bestuur

fotografie: Indymah

Steven Luitjens
Steven Luitjens Voorzitter (lid GI-beraad)
Gerdy Harteveld
Gerdy Harteveld Secretaris
Mark Goedhart
Mark Goedhart Penningmeester​​​​

Terug naar boven

 

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van de Toezicht zien toe op de uitvoering van onze taken die een wettelijke basis hebben, zoals INSPIRE en het beheer van de RO Standaarden. De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Leden Raad van Toezicht

 • Voorzitter: Jaap Besemer
 • Leden:
  Jan Willem Duijzer | Directeur Bedrijfsvoering en Informatisering Tweede Kamer
  Henk Mulder | Gemeentesecretaris Midden-Groningen

Terug naar boven

Programmaraad

De programmaraad adviseert het bestuur over de inhoud en prioriteiten voor het basisprogramma en over onze andere werkzaamheden. Voor het basisprogramma treedt de programmaraad op als stuurgroep. Ook is de programmaraad aanspreekpunt voor klachten over het beheer van de standaarden door Geonovum.

Samenstelling

De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van publieke organisaties in het geo-werkveld. Zij zijn de voornaamste belanghebbenden van Geonovum.

Voorzitter: Martin Salzmann | Kadaster
Leden:

 • Everard Hagedoorn | Ministerie van EZK, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Hans Kooreman | Provincie Gelderland, namens de provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Marc van der Donck | Ministerie van Defensie, Dienst der Hydrografie
 • Eric Blaakman | Rijkswaterstaat
 • Ruud van Rossem | Ministerie van BZK
 • Tirza van Daalen | Geologische Dienst Nederland TNO
 • Janneke de Zwaan | Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De programmaraad komt vier keer per jaar bij elkaar. Twee keer per jaar vindt aansluitend een netwerkbijeenkomst plaats met een bredere groep belanghebbenden.

Terug naar boven

Organogram

organogram