Wie wij zijn

Geonovum is een overheidsstichting met veel kennis en een rijk netwerk. Coördineren via de inhoud, standaardiseren, organiseren en verbinden zijn onze competenties. Onze organisatie bestaat uit onze medewerkers een onafhankelijk bestuur een Raad van Toezicht en een programmaraad.

Organogram van Geonovum die een schematische weergave geeft van de bedrijfsstructuur

Medewerkers

Arnoud de Boer

Arnoud werkt als senior informatie modelleur aan standaarden voor geo(basis)registraties over de ondergrond (BRO), grootschalige topografie (BGT), adressen en gebouwen (BAG), en beheer openbare ruimte (BOR). Als data-analist in het BRO-standaardisatieteam stelt hij catalogi op voor modellen over grondwater en de vaste ondergrond. Arnoud coördineert als projectleider BGT de doorontwikkeling van de BGT|IMGeo standaarden en ondersteunt bronhouders, afnemers en softwareleveranciers bij een goede en juiste implementatie van deze standaarden. Ook trekt hij vanuit Geonovum het project voor semantische samenhang tussen de geobasisregistraties, dat Geonovum samen met Kadaster uitvoert.

Dick Krijtenburg

Dick zorgt er met de collega’s van Geonovum voor dat de standaarden onder architectuur en in onderlinge samenhang worden beheerd waarbij ook de afstemming met de stakeholders wordt geoptimaliseerd. Hij helpt daarmee Geonovum het beheer verder te professionaliseren.

Frank Terpstra

Frank is gespecialiseerd in digitaal berichtenverkeer binnen de overheid en in het bijzonder de beveiliging daarvan. Vanuit Geonovum werkt Frank bij OGC mee aan het tot stand komen van nieuwe standaarden voor de beveiliging van OGC services. Vanuit het Standaardenteam stimuleert hij de rol van APIs bij de overheid. Voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO) is hij ingezet als “product owner” voor het standaardisatieteam. Hij is daarmee inhoudelijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de standaarden van de BRO. Frank zorgt verder voor het beheer en de (door)ontwikkeling van het technisch register en de conceptenbibliotheek. Frank is gepromoveerd in de informatica en heeft voordat hij bij Geonovum kwam zijn kennis opgebouwd met verschillende opdrachten binnen de overheid waaronder bij ICTU/Logius (implementatie Digikoppeling, Digimelding, Digilevering) en KING (productmanager StUF & informatiemodellen).

Friso Penninga

Friso is algemeen directeur bij Geonovum. Samen met Rob van de Velde en Noud Hooyman werkt hij aan de strategische verbinding met onze netwerkpartners en de ontwikkeling van de organisatie. Vanuit zijn eerdere werk bij de gemeente Den Haag kent Friso het gemeentelijke geo-werkveld goed. 3D geo-informatie is een vast onderdeel in zijn loopbaan: hij promoveerde op 3D geo-informatie aan de TU Delft, doceerde daar vervolgens en was jarenlang verantwoordelijk voor de 3D ontwikkelingen binnen de gemeente Den Haag.

Gabriella Wiersma

Gabriella houdt zich bezig met het ontwikkelen van informatiemodellen, en draagt bij aan de afstemming van bestaande geo-standaarden met andere relevante standaarden. De semantische samenhang tussen registraties is een thema waarvoor zij veel belangstelling heeft - dit onderwerp heeft ze dan ook behandeld in haar scriptie voor de studie Geomatics, aan de TU Delft. Tevens is ze betrokken bij het verkennen van nieuwe ontwikkelingen binnen het basisprogramma Standaardisatie & Innovatie.

Gerard Trouborst

Gerard is als modelleur betrokken bij de ontwikkeling van diverse informatiemodellen. Op dit moment werkt hij onder meer mee aan verkenningen en producten die een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de Samenhangende Objectenregistratie (DiSGeo). Gerard studeerde sociale geografie en planologie en is afgestudeerd als planoloog.

Gerard Wolbers

Gerard Wolbers houdt zich als ‘Senior beheerder geo-informatiestandaarden’ bezig met het beheer en de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hij houdt zich voornamelijk bezig met het digitaliseren van processen. Daarnaast volgt hij de ontwikkelingen in het DSO nauwgezet en vertaalt hij deze naar tools voor Geonovum en andere gebruikers van het DSO. Gerard heeft zijn wortels in de educatieve uitgeverij waar hij zich bezighield met het digitaliseren van content en het ontwikkelen van de productieprocessen voor zowel traditioneel drukwerk als elektronische leeromgevingen.

Gineke van Putten

Gineke werkt als adviseur mee aan de ontwikkeling van standaarden en aan projecten rond maatschappelijk thema's. Het is haar kracht om verschillende disciplines, inhoud, techniek en mensen met elkaar te verbinden.
Momenteel is ze betrokken bij het DMI (Dutch Metropolitan Innovation) Programma en zorgt zij voor samenhang, samenwerking en standaarden die het opgavegericht werken met behulp van een digitale tweeling teweegbrengt. Daarnaast werkt ze mee aan de Ethische Referentie, verkenningsprojecten voor Geosamen en het GI Beraad en storymaps voor de Basisregistratie ondergrond (BRO).

Ine de Visser

Ine is actief bij de invoering van INSPIRE in Nederland. Vanuit Geonovum is zij Nederlands gedelegeerde in de Europese INSPIRE MIG-T, die werkt aan het beheer en onderhoud van de Europese INSPIRE infrastructuur. Voor het nationaal georegister, onderdeel van PDOK, is Ine tactisch adviseur. Ine werkt verder bij Geonovum aan het beheer en onderhoud van de nationale geo-standaarden en kennisopbouw en uitwisseling daarover. Zij is contactpersoon voor de Werkgroep Metadata, onderdeel van het basisprogramma Standaarden.

Jan Cas Smit

Jan Cas werkt bij Geonovum als Adviseur geo-standaarden. Hij is het aanspreekpunt voor de RO Standaarden en Ruimtelijkeplannen.nl. Jan Cas is onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen IMRO. Hij heeft een uitgebreide achtergrond in het ruimtelijk domein en ervaring met het ontwikkelen van omgevingsdocumenten. Door zijn ervaringen bij zowel overheid als bedrijfsleven is hij een verbindende kracht tussen de gebruiker in het RO werkveld en het standaarden team.

Jantien Stoter

Jantien houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling van informatiemodellen voor groot- en kleinschalige topografie (IMGeo, TOP10NL, IMTOP) en met de afstemming tussen verschillende modellen. Daarnaast trekt Jantien de Special Interest Group voor 3D geo-informatie. Jantien is bij Geonovum gedetacheerd vanuit de Technische Universiteit Delft, waar zij hoogleraar geo-informatie is en onderzoek doet naar automatische generalisatie, multi-schaal informatiemodellering en 3D geo-informatietechnologie. In 2011 ontving zij van de Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek een Vidi beurs om een onderzoeksgroep rond 5D data modellering (3D+tijd+schaal) op te zetten. Jantien werkt ook bij het Kadaster.

Jeroen Baltussen

Als strategisch adviseur voor PDOK ondersteunt Jeroen de gebruikers, partners en beheerders van PDOK. PDOK is de nationale voorziening van online actuele geo-informatie, zoals de basisregistraties, INSPIRE en andere nationale thema’s, zoals CBS-statistiek, energie, landbouw, natuur, wegen en waterlopen. Jeroen werkt als Geo-ICT architect bij het GIS Competence Center van RVO (EZK en LNV), die hem voor deze taak parttime detacheert bij Geonovum.

Linda van den Brink

Linda is de trekker van het basisprogramma Standaardisatie & Innovatie. In dit programma zorgen we voor internationale afstemming van de standaarden, beheren we de generieke nationale geo-standaarden en verkennen we nieuwe technologische ontwikkelingen op hun potentie. Linda is onder meer betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Basisregistratie Ondergrond en eerder al bij de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Linda is actief binnen W3C en OGC en onder andere trekker van de OGC-W3C werkgroep Spatial Data on the Web. Een onderwerp waarop zij in 2018 ook is gepromoveerd. In 2019 ontving zij de OGC Gardels Award. Deze Award wordt eens per jaar uitgereikt aan een individu als erkenning voor uitzonderlijke bijdragen aan de open, op consensus gebaseerde OGC standaarden. Vanuit haar achtergrond als informatieanalist heeft Linda zeer uitgebreide ervaring met GML, XML, Linked Data en aanverwante standaarden.

Michel Grothe

Michel is adviseur van INSPIRE, het programma gericht op de implementatie van INSPIRE in Nederland. De Europese richtlijn INSPIRE helpt om de beschikbaarheid, kwaliteit, organisatie, toegang tot en uitwisseling van geo-informatie in Europa en Nederland te verbeteren. Deze informatie is nodig voor de geïntegreerde aanpak van Europese en nationale beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Mirella van der Velde

Mirella is ingehuurd als product owner van het TPOD-team, het team dat werkt aan de TPOD-standaarden die zijn ontwikkeld voor het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) dat is gebouwd voor de Omgevingswet. Voor dat stelsel werkt Geonovum samen met een aantal ketenpartners aan het implementeren van de standaarden voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Partners daarin zijn het Kadaster, Rijkswaterstaat en KOOP, maar ook implementatiepartners zoals de koepels (de Unie van Waterschappen, het IPO, VNG en Rijk) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Monique van Scherpenzeel

Monique werkt bij Geonovum aan het beheer van de geo-standaarden en is aanspreekpunt voor de RO Standaarden en Ruimtelijkeplannen.nl, Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) en de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM's) voor de Omgevingswet. De gebruiker, het gebruik, de bruikbaarheid en kwaliteit van standaarden zijn de uitgangspunten in haar werk. Hiervoor verbindt zij zowel intern als extern de juridische kaders met de inhoud van het domein fysieke leefomgeving en de techniek, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Monique is geograaf en heeft voordat zij bij Geonovum kwam als adviseur gewerkt met GIS en CAD applicaties bij gemeenten ter ondersteuning van de (toen nieuwe) Wet ruimtelijke ordening.

Nienke Jansen

Nienke werkt bij Geonovum als adviseur aan de ‘Standaard Officiële Publicaties met ToepassingsProfielen voor OmgevingsDocumenten (STOP/TPOD)’. Zij houdt zich onder andere bezig met de toepassingsprofielen voor het omgevingsplan en daaraan verwante instrumenten en adviseert over juridische aspecten en over processen bij bevoegde gezagen. De ontwikkeling van deze standaard is een project van het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet. Nienke heeft ruime gemeentelijke ervaring, met name op het gebied van ruimtelijke ordening.

Noud Hooyman

Noud is directielid bij Geonovum. Samen met Rob van de Velde en Friso Penninga werkt hij aan de strategische verbinding met onze netwerkpartners en de ontwikkeling van de organisatie. Noud heeft ruime ervaring bij de rijksoverheid. Hij is onder meer de drijvende kracht geweest achter de totstandkoming van de Nederlandse geo-basisregistraties en de ontwikkeling van de nationale geodata infrastructuur, waaronder het open-data loket Publieke Dienstverlening op de Kaart.  Noud is bij Geonovum gedetacheerd vanuit het ministerie van BZK.

Paul Janssen

Paul vervult bij Geonovum een belangrijke rol in de totstandkoming van geo-standaarden en de afstemming daarvan met internationale ontwikkelingen. Naast projectbegeleiding verzorgt hij de informatieanalyse en vertaling daarvan in semantische standaarden voor een operationele geo-informatie infrastructuur. Paul heeft brede internationale ervaring in de uitvoering van projecten voor remote sensing en GIS.

Pieter Bresters

Pieter levert onder meer een bijdrage aan de informatiemodellen voor Geluid en Externe Veiligheid. Daarnaast is hij onderdeel van het team bij Geonovum dat de Europese ontwikkelingen rond de digitale en de datastrategie actief volgt, mede vanuit zijn praktijkkennis van INSPIRE en zijn eerdere werk bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Rob van de Velde

Rob is directielid bij Geonovum. Samen met Friso Penninga en Noud Hooyman werkt hij aan de strategische verbinding met onze netwerkpartners en de ontwikkeling van de organisatie. Rob is lid van de directieraad van het Open Geospatial Consortium. Ook is hij parttime verbonden aan het Spatial Information Laboratory (SPINLab) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor Geonovum heeft Rob gewerkt bij de ministeries van VROM, VWS en LNV. Rob is gedetacheerd vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Rosemarie Mijlhoff

Rosemarie is ingehuurd bij Geonovum om een bijdrage te leveren aan het DMI (Dutch Mobility Innovation) Programma. Zij zorgt ervoor dat de verandering die het opgave gericht werken met behulp van een digitale tweeling teweegbrengt, wordt verankerd binnen samenwerkingsverbanden en de individuele deelnemende organisaties. In het kader daarvan ontwikkelde zij met provincie, gemeenten en Geonovum-collega's de maatschappelijke waardecase-workshop, en begeleidt zij de samenwerkende organisaties bij het opzetten en inbedden van een innovatieleercyclus.

Sandra Pieters en Franziska Ott

Sandra (l) en Franziska (r) vormen samen het office management van Geonovum. Samen zorgen zij ervoor dat alles binnen Geonovum op rolletjes verloopt. Zij zijn de spil van de organisatie en de welbekende spin in het web. De collega’s kunnen voor allerhande zaken bij Sandra en Franziska terecht en ook de directie wordt door Sandra en Franziska ondersteunt. Daarnaast houdt Franziska zich bezig met de operationele zaken rond om ICT beheer en Sandra met de operationele zaken rond HR.

Saskia Krijkamp

Saskia is ingehuurd als projectondersteuner bij Geonovum voor team TPOD en team DTAAS. Als projectondersteuner is Saskia de organisatorische spin in het web binnen het team en functioneert als rechterhand van de Product Owner/Projectleider. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan het hele projectteam waar nodig.

Tanja van Zoomeren

Tanja is adviseur bedrijfsvoering en beheert de financiële administratie van Geonovum. Zij is vraagbaak voor collega’s als het gaat om facturen en financiën. Daarnaast ondersteunt zij een aantal projectleiders met hun projectadministratie.

Tanne Nouwens en Yvonne Verdonk

Tanne (r) en Yvonne (l) zijn de spil achter de publicaties en events van Geonovum. Tanne is gespecialiseerd in visuele vormgeving van illustratie tot infographic tot storyboard. Yvonne ontwikkelt de formats voor bijeenkomsten als de Open Geodag en werkt als adviseur/redacteur.

Wilko Quak

Wilko helpt organisaties graag met het modelleren van hun (geo-)informatie zodat die gegevens niet alleen verliesloos uitgewisseld kunnen worden maar ook dat aan beide kanten duidelijk is wat die gegevens betekenen. Hij is goed bekend met de standaarden die hiervoor in het geo-domein gebruikt worden en vindt het een uitdaging om aansluiting te zoeken bij aanpalende domeinen die vaak weer hun eigen standaarden hebben.

Bestuur

Het bestuur bewaakt de continuïteit van onze organisatie. Het stuurt de uitvoering aan van het basisprogramma en onze opdrachten.

Leden van het bestuur

portret steven luijtjensportret Koen de SnooPortret Jacolien Eijer
Steven Luitjens Voorzitter (lid GI-beraad)Koen de Snoo, penningmeesterJacolien Eijer, secretaris.

Terug naar boven

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van de Toezicht zien toe op de uitvoering van onze taken die een wettelijke basis hebben, zoals de standaarden voor basisregistraties, het beheer van de RO Standaarden en de Omgevingswet. De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Leden Raad van Toezicht

 • Voorzitter
  Symone de Bruin | concerndirecteur Gemeente Apeldoorn
 • Leden
  Luc Kohsiek | dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
  vacature

Terug naar boven

Programmaraad

De programmaraad adviseert het bestuur over de inhoud en prioriteiten voor het basisprogramma en over onze andere werkzaamheden. Voor het basisprogramma treedt de programmaraad op als stuurgroep. Ook is de programmaraad aanspreekpunt voor klachten over het beheer van de standaarden door Geonovum.

Samenstelling

De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van publieke organisaties in het geo-werkveld. Zij zijn de voornaamste belanghebbenden van Geonovum.

Voorzitter: Martin Salzmann | Kadaster
Leden:

 • Marcel Cornelis | namens Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
 • Hans Kooreman | Provincie Gelderland, namens de provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Toine Barten | Ministerie van Defensie, Dienst der Hydrografie
 • Roeland Allewijn | Rijkswaterstaat
 • Ruud van Rossem | Ministerie van BZK
 • Patrick Brooijmans | Geologische Dienst Nederland TNO
 • Ties Hussaarts | Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De programmaraad komt vier keer per jaar bij elkaar. Twee keer per jaar vindt aansluitend een netwerkbijeenkomst plaats met een bredere groep belanghebbenden.

Terug naar boven

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.