Wie wij zijn

Geonovum is een overheidsstichting met veel kennis en een rijk netwerk. Coördineren via de inhoud, standaardiseren, organiseren en verbinden zijn onze competenties. Onze organisatie bestaat uit onze medewerkers een onafhankelijk bestuur een Raad van Toezicht en een programmaraad.

Medewerkers

Arnoud de Boer

Arnoud werkt als senior informatie modelleur aan standaarden voor geo(basis)registraties over de ondergrond (BRO), grootschalige topografie (BGT), adressen en gebouwen (BAG), en beheer openbare ruimte (BOR). Als data-analist in het BRO-standaardisatieteam stelt hij catalogi op voor modellen over grondwater en de vaste ondergrond. Arnoud coördineert als projectleider BGT de doorontwikkeling van de BGT|IMGeo standaarden en ondersteunt bronhouders, afnemers en softwareleveranciers bij een goede en juiste implementatie van deze standaarden. Ook trekt hij vanuit Geonovum het project voor semantische samenhang tussen de geobasisregistraties, dat Geonovum samen met Kadaster uitvoert.

de helpdesk RO

Voor de standaarden die wij beheren, verzorgen wij een helpdesk. Zo ook voor de RO Standaarden. Heb je een vraag over deze standaarden? Neem dan contact met ons op. Ook als je verbetersuggesties hebt, kan je deze aan ons sturen. Wij slaan deze dan op als melding en als we een standaard doorontwikkelen, nemen we alle verbetersuggesties mee in de beoordeling.

de helpdesk TPOD

Voor de standaarden die wij beheren, verzorgen wij een helpdesk. Zo ook voor de TPOD Standaarden. Heb je een vraag over de standaarden? Neem dan contact met ons op. Ook als je verbetersuggesties hebt, kan je deze aan ons sturen. Wij slaan deze dan op als melding en als we een standaard doorontwikkelen, nemen we alle verbetersuggesties mee in de beoordeling.

Dick Krijtenburg

Dick zorgt er met de collega’s van Geonovum voor dat de standaarden onder architectuur en in onderlinge samenhang worden beheerd waarbij ook de afstemming met de stakeholders wordt geoptimaliseerd. Hij helpt daarmee Geonovum het beheer verder te professionaliseren.

Frank Terpstra

Frank is gespecialiseerd in digitaal berichtenverkeer binnen de overheid en in het bijzonder de beveiliging daarvan. Vanuit Geonovum werkt Frank bij OGC mee aan het tot stand komen van nieuwe standaarden voor de beveiliging van OGC services. Vanuit het Standaardenteam stimuleert hij de rol van APIs bij de overheid. Voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO) is hij ingezet als “product owner” voor het standaardisatieteam. Hij is daarmee inhoudelijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de standaarden van de BRO. Frank zorgt verder voor het beheer en de (door)ontwikkeling van het technisch register en de conceptenbibliotheek. Frank is gepromoveerd in de informatica en heeft voordat hij bij Geonovum kwam zijn kennis opgebouwd met verschillende opdrachten binnen de overheid waaronder bij ICTU/Logius (implementatie Digikoppeling, Digimelding, Digilevering) en KING (productmanager StUF & informatiemodellen).

Friso Penninga

Friso is MT-lid en programmamanager bij Geonovum. Als MT-lid werkt Friso aan de strategische verbinding met onze netwerkpartners. Als programmamanager trekt hij het basisprogramma Standaardisatie & Innovatie. In dit programma zorgen we voor internationale afstemming van de standaarden, beheren we de generieke nationale geo-standaarden en verkennen we nieuwe technologische ontwikkelingen op hun potentie. Verder richt Friso zich op de doorontwikkeling van 3D en op PDOK. Vanuit zijn eerdere werk bij de gemeente Den Haag kent Friso het gemeentelijke geo-werkveld goed. 3D geo-informatie is een vast onderdeel in zijn loopbaan: hij promoveerde op 3D geo-informatie aan de TU Delft, doceerde daar vervolgens en was jarenlang verantwoordelijk voor de 3D ontwikkelingen binnen de gemeente Den Haag.

Gabriella Wiersma

Gabriella houdt zich bezig met het ontwikkelen van informatiemodellen, en draagt bij aan de afstemming van bestaande geo-standaarden met andere relevante standaarden. De semantische samenhang tussen registraties is een thema waarvoor zij veel belangstelling heeft - dit onderwerp heeft ze dan ook behandeld in haar scriptie voor de studie Geomatics, aan de TU Delft. Tevens is ze betrokken bij het verkennen van nieuwe ontwikkelingen binnen het basisprogramma Standaardisatie & Innovatie.

Gerard Trouborst

Gerard is als modelleur betrokken bij de ontwikkeling van diverse informatiemodellen. Op dit moment werkt hij onder meer mee aan verkenningen en producten die een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de Samenhangende Objectenregistratie (DiSGeo). Gerard studeerde sociale geografie en planologie en is afgestudeerd als planoloog.

Gerard Wolbers

Gerard Wolbers houdt zich als ‘Senior beheerder geo-informatiestandaarden’ bezig met het beheer en de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hij houdt zich voornamelijk bezig met het digitaliseren van processen. Daarnaast volgt hij de ontwikkelingen in het DSO nauwgezet en vertaalt hij deze naar tools voor Geonovum en andere gebruikers van het DSO. Gerard heeft zijn wortels in de educatieve uitgeverij waar hij zich bezighield met het digitaliseren van content en het ontwikkelen van de productieprocessen voor zowel traditioneel drukwerk als elektronische leeromgevingen.

Gineke van Putten

Gineke werkt als adviseur mee aan de ontwikkeling van standaarden. Het is haar kracht om verschillende disciplines, inhoud en techniek met elkaar te verbinden. Momenteel werkt ze mee aan het standaarden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Basisregistratie ondergrond (BRO). Daarnaast werkt ze mee aan de Ethische Referentie van het Locatiepact en de Nationale Infrastructuur voor de Digitale Tweeling voor de Fysieke Leefomgeving. Gineke werkt ook aan verkenningsprojecten rond maatschappelijk thema's, zoals het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Gineke studeerde Sociale Geografie en Geographical Information Management and Applications en werkte eerder vanuit het bedrijfsleven en de overheid in de geo-sector.

Ine de Visser

Ine is actief bij de invoering van INSPIRE in Nederland. Vanuit Geonovum is zij Nederlands gedelegeerde in de Europese INSPIRE MIG-T, die werkt aan het beheer en onderhoud van de Europese INSPIRE infrastructuur. Voor het nationaal georegister, onderdeel van PDOK, is Ine tactisch adviseur. Ine werkt verder bij Geonovum aan het beheer en onderhoud van de nationale geo-standaarden en kennisopbouw en uitwisseling daarover. Zij is contactpersoon voor de Werkgroep Metadata, onderdeel van het basisprogramma Standaarden.

Jantien Stoter

Jantien houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling van informatiemodellen voor groot- en kleinschalige topografie (IMGeo, TOP10NL, IMTOP) en met de afstemming tussen verschillende modellen. Daarnaast trekt Jantien de Special Interest Group voor 3D geo-informatie. Jantien is bij Geonovum gedetacheerd vanuit de Technische Universiteit Delft, waar zij hoogleraar geo-informatie is en onderzoek doet naar automatische generalisatie, multi-schaal informatiemodellering en 3D geo-informatietechnologie. In 2011 ontving zij van de Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek een Vidi beurs om een onderzoeksgroep rond 5D data modellering (3D+tijd+schaal) op te zetten. Jantien werkt ook bij het Kadaster.

Jeroen Baltussen

Als strategisch adviseur voor PDOK ondersteunt Jeroen de gebruikers, partners, beheerders van PDOK en het ministerie van IenW als eigenaar hiervan. PDOK is de nationale voorziening van online actuele geo-informatie, zoals de basisregistraties, INSPIRE en andere nationale thema’s, zoals CBS-statistiek, energie, landbouw, natuur, wegen en waterlopen. Jeroen werkt als Geo-ICT architect bij het GIS Competence Center van RVO (EZK en LNV), die hem voor deze taak parttime detacheren bij Geonovum.

Linda van den Brink

Linda houdt zich bezig met geo-standaarden en informatiemodellen. Ze is onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de Basisregistratie Ondergrond en eerder al bij de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Linda is trekker van de OGC-W3C werkgroep Spatial Data on the Web. Een onderwerp waarop zij in 2018 ook is gepromoveerd. In 2019 ontving zij de OGC Gardels Award. Deze Award wordt eens per jaar uitgereikt aan een individu als erkenning voor uitzonderlijke bijdragen aan de open, op consensus gebaseerde OGC standaarden. Vanuit haar achtergrond als informatieanalist heeft Linda zeer uitgebreide ervaring met GML, XML en aanverwante standaarden.

Luc de Horde

Luc de Horde is adviseur voor het opstellen van de standaarden voor de omgevingsdocumenten. Hij stelt concepten en standaarden op voor het opstellen, publiceren en presenteren van omgevingsbesluiten vanuit de bevoegde gezagen en richting DSO. Luc is gedetacheerd vanuit de Provincie Utrecht, waar hij de functie van strategisch beleidsadviseur vervult.

Michel Grothe

Michel is adviseur van INSPIRE, het programma gericht op de implementatie van INSPIRE in Nederland. De Europese richtlijn INSPIRE helpt om de beschikbaarheid, kwaliteit, organisatie, toegang tot en uitwisseling van geo-informatie in Europa en Nederland te verbeteren. Deze informatie is nodig voor de geïntegreerde aanpak van Europese en nationale beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Mira de Ree

De grote kracht van Mira is het organiseren van projecten en ook voor een goede redactieslag op projectdocumentatie of het organiseren van evenementen draait zij haar handen niet om. Je komt Mira dan ook in verschillende rollen tegen bij Geonovum. Van projectleider tot communicatie-adviseur.

Monique van Scherpenzeel

Monique werkt bij Geonovum mee aan het beheer van de geo-standaarden en is aanspreekpunt voor de RO Standaarden en Ruimtelijkeplannen.nl, waarvoor wij in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) sinds 2008 het beheer uitvoeren. Haar kennis en ervaring met het ontwikkelen en beheren van standaarden, waaronder de standaarden voor de omgevingsdocumenten, zet Monique in bij de ontwikkeling van de Omgevingswet.

Nienke Jansen

Nienke werkt bij Geonovum als adviseur aan de ‘Standaard Officiële Publicaties met ToepassingsProfielen voor OmgevingsDocumenten (STOP/TPOD)’. Zij houdt zich onder andere bezig met de toepassingsprofielen voor het omgevingsplan en daaraan verwante instrumenten en adviseert over juridische aspecten en over processen bij bevoegde gezagen. De ontwikkeling van deze standaard is een project van het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet. Nienke heeft ruime gemeentelijke ervaring, met name op het gebied van ruimtelijke ordening.

Paul Janssen

Paul vervult bij Geonovum een belangrijke rol in de totstandkoming van geo-standaarden en de afstemming daarvan met internationale ontwikkelingen. Naast projectbegeleiding verzorgt hij de informatieanalyse en vertaling daarvan in semantische standaarden voor een operationele geo-informatie infrastructuur. Paul heeft brede internationale ervaring in de uitvoering van projecten voor remote sensing en GIS.

Paul Padding

Paul is bij Geonovum procesmanager Beter Benutten. Dit onderdeel van het basisprogramma richt zich op het stimuleren van gebruik van geo-informatie. Sinds 2018 is Paul lid van het College van Advies van het Gegevensknooppunt Groningen (GKG), een samenwerking tussen overheden met het doel om vraag- en themagericht databronnen te ontsluiten. Paul heeft een verleden in GIS en heeft op uiteenlopende terreinen gewerkt als interim-manager.

Pieter Bresters

Pieter levert onder meer een bijdrage aan de informatiemodellen voor Geluid en Externe Veiligheid. Daarnaast is hij onderdeel van het team bij Geonovum dat de Europese ontwikkelingen rond de digitale en de datastrategie actief volgt, mede vanuit zijn praktijkkennis van INSPIRE en zijn eerdere werk bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Rob van de Velde

Rob is directeur van Geonovum en richt zijn aandacht op management, strategie en relaties met bestuurders, netwerkpartners en marktpartijen. Rob is lid van de directieraad van het Open Geospatial Consortium. Ook is hij parttime verbonden aan het Spatial Information Laboratory (SPINLab) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor Geonovum heeft Rob gewerkt bij de ministeries van VROM, VWS en LNV. Rob is gedetacheerd vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Sandra van Wijngaarden

Sandra is MT lid van Geonovum en product owner van de ‘Standaard officiële publicaties met specifieke toepassing voor omgevingsdocumenten’. In dit project, dat Geonovum samen met KOOP (het kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties) uitvoert, worden de standaarden voor de Omgevingsdocumenten van de nieuwe Omgevingswet ontwikkeld. Dit gebeurt onder de vlag van het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Tanja van Zoomeren

Tanja is adviseur bedrijfsvoering en beheert de financiële administratie van Geonovum. Zij is vraagbaak voor collega’s als het gaat om facturen en financiën. Daarnaast ondersteunt zij een aantal projectleiders met hun projectadministratie.

Tanne Nouwens

Tanne zorgt samen met Yvonne voor de communicatie-uitingen van Geonovum. Haar specialiteit is visuele communicatie. Ze verzorgt onder andere de visuele content voor de website, het jaarverslag en werkt mee aan grote bijeenkomsten als de Open Geodag en SDI.Next events.

Viana Achthoven

Viana bekleedt als adviseur bij Geonovum de rol van Product Owner Beheer van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Vanuit deze rol draagt zij ook bij aan de verdere professionalisering van het beheer van geo-standaarden. Van jongs af aan heeft alles wat met onze planeet te maken Viana geboeid. Het respect voor onze aarde, in combinatie met de daarop levende samenleving, heeft haar studiekeuze en carrière bepaald. Viana heeft een PhD in Earth Sciences (Geologie en Bodemkunde). Zij is een multidisciplinaire professional die ervaring meebrengt van onder meer de Universiteit van Gent, ESA, GeoSat, diverse waterschappen en de gemeente Den Haag.

Wideke Boersma

Wideke is betrokken bij de invoering van INSPIRE in Nederland. De Europese richtlijn INSPIRE helpt om de beschikbaarheid, kwaliteit, organisatie, toegang tot en uitwisseling van geo-informatie in Europa en Nederland te verbeteren. Deze informatie is nodig voor de geïntegreerde aanpak van Europese en nationale beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving. Wideke richt zich met name op het verder stimuleren van de synergie tussen INSPIRE en de digitale milieurapportages. INSPIRE is namelijk aangewezen als instrument met een groot potentieel om het rapportageproces over milieurichtlijnen te stroomlijnen.

Wilko Quak

Wilko helpt organisaties graag met het modelleren van hun (geo-)informatie zodat die gegevens niet alleen verliesloos uitgewisseld kunnen worden maar ook dat aan beide kanten duidelijk is wat die gegevens betekenen. Hij is goed bekend met de standaarden die hiervoor in het geo-domein gebruikt worden en vindt het een uitdaging om aansluiting te zoeken bij aanpalende domeinen die vaak weer hun eigen standaarden hebben.

Yvonne Verdonk

Yvonne is de spil in de communicatie van Geonovum. In vrijwel alle projecten van Geonovum is zij betrokken als adviseur. Voor Geonovum zelf verzorgt zij samen met Tanne onder meer de website en de uitgave Geonovum in vogelvlucht. Ook ontwikkelt zij de concepten voor bijeenkomsten als de Open Geodag en SDI.Next. Yvonne werkte eerder als communicatie adviseur bij Dienst Regelingen (nu RVO/ministerie van LNV), bij GS1 en bij het Institute for Housing and Urban Development Studies.

Bestuur

Het bestuur bewaakt de continuïteit van onze organisatie. Het stuurt de uitvoering aan van het basisprogramma en onze opdrachten.

Leden van het bestuur

Steven Luitjens
Steven Luitjens Voorzitter (lid GI-beraad)
Koen de Snoo
Koen de Snoo, penningmeester

 

Jacolien Eijer, secretaris.  

Terug naar boven

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van de Toezicht zien toe op de uitvoering van onze taken die een wettelijke basis hebben, zoals de standaarden voor basisregistraties, het beheer van de RO Standaarden en de Omgevingswet. De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Leden Raad van Toezicht

  • Voorzitter: Henk Mulder | Gemeentesecretaris Midden-Groningen
  • Leden: Luc Kohsiek | dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Symone de Bruin | concerndirecteur Gemeente Apeldoorn

Terug naar boven

Programmaraad

De programmaraad adviseert het bestuur over de inhoud en prioriteiten voor het basisprogramma en over onze andere werkzaamheden. Voor het basisprogramma treedt de programmaraad op als stuurgroep. Ook is de programmaraad aanspreekpunt voor klachten over het beheer van de standaarden door Geonovum.

Samenstelling

De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van publieke organisaties in het geo-werkveld. Zij zijn de voornaamste belanghebbenden van Geonovum.

Voorzitter: Martin Salzmann | Kadaster
Leden:

  • Marcel Cornelis | namens Ministerie van EZK en Ministerie van LNV
  • Hans Kooreman | Provincie Gelderland, namens de provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Toine Barten | Ministerie van Defensie, Dienst der Hydrografie
  • Roeland Allewijn | Rijkswaterstaat
  • Ruud van Rossem | Ministerie van BZK
  • Mirjam Bartels-de Ruiter | Geologische Dienst Nederland TNO
  • Floris Zwaferink | Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De programmaraad komt vier keer per jaar bij elkaar. Twee keer per jaar vindt aansluitend een netwerkbijeenkomst plaats met een bredere groep belanghebbenden.

Terug naar boven

Organisatie

De aansturing van Geonovum is in handen van directeur Rob van de Velde, ondersteund door het management team dat bestaat uit Sandra van Wijngaarden en Friso Penninga. De directie en management team vormen samen de dagelijkse leiding van Geonovum.

organogram

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.