Blauw gebouw

Meldingen TPOD standaarden

Op deze pagina vind je een overzicht van meldingen die zijn gedaan over de standaarden voor de Omgevingswet die Geonovum beheert. 
Wil je juist een melding doorgeven aan ons? Ga dan naar onze helpdesk

 • WELT-207
 • Status
  Wachten op Support

Wijzigen validatiematrix m.b.t. STOP/LVBB/BHKV validaties

Standaard
Validatieregels

Wijzigen validatiematrix m.b.t. STOP/LVBB/BHKV validaties in de door KOOP aangeleverde Excelsheet.

 • WELT-206
 • Status
  Wachten op Support
 • Wordt voorlopig niet opgenomen

Ontbrekende waarden in waardelijsten bij omgevingsnorm

Standaard
Waardelijsten

Men is doende de zgn. staalkaarten te annoteren en te publiceren. Dit betreffen voorbeeldregels voor het omgevingsplan. Bij het annoteren van omgevingsnormen vinden we bij enkele regels geen toepasselijke waarden in de waardelijsten voor Eenheid, Omgevingsnormgroep en Type norm. Het betreft een aantal regels, zoals de volgende.

Artikel 5.26 Algemene regels lozen bij graven

1. …

2. …

3. …

4. Het lozen van dat grondwater in een vuilwaterriool duurt niet langer dan <normwaarde duur> weken en de geloosde hoeveelheid is ten hoogste <normaarde debiet> m3/u._ De normen in lid 2 gaan over gewichten per volume-eenheid, mg/l. Ik kan daarvoor een toepasselijk Type norm vinden. Ik zou iets verwachten als 'massaconcentratie'.

De eerste norm in lid 4 betreft de maximum tijdsduur van het lozen van grondwater in een vuilwaterriool, in weken. Ik tref evenwel geen eenheid 'week' aan en ook niet 'dag'. Beide zouden m.i. toegevoegd moeten worden. En ook een toepasselijk type ontbreekt m.i. Ik zou iets verwachten als 'maximum tijdsduur'. De tweede norm in lid 4 betreft 'maximum hoeveelheid te lozen grondwater in vuilwaterriool per

Ook deze regels geven problemen:

*Artikel 5.39 Fysieke middelen *

1. Met het oog op het behouden en bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte en het beperken van hinder zijn de fysieke middelen die worden gebruikt op de standplaats niet groter dan:

a. in de lengte: [x] m;

b. in de breedte: [x] m; en

c. in de hoogte: [x] m.

2. De fysieke middelen staan stabiel en zijn eenvoudig verplaatsbaar.

3. De Winkeltijdenwet en de [citeertitel winkeltijdenverordening] zijn van overeenkomstige toepassing op standplaatsen waar diensten worden geleverd. [Of: Een standplaats wordt alleen tussen x:00 en y:00 u ingenomen.]

Artikel 5.40 Beperken van geurhinder

Met het oog op het beperken van geurhinder is, als op een standplaats voedingsmiddelen worden bereid of verkocht, de afstand vanaf het punt waar geur vrijkomt tot aan de dichtstbijzijnde bebouwing ten minste [x] m.

Artikel 5.41 Beperken van zwerfafval

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen worden binnen een straal van [x] m rond de standplaats zo vaak als nodig is etenswaren, verpakkingen en andere afvalstoffen verwijderd die van de standplaats afkomstig zijn_ Dit leidt tot omgevingsnormen als ‘Maximum grootte fysieke middelen op standplaats’ (art. 5.39 lid 1), ‘Stabiliteit en verplaatsbaarheid fysieke middelen op standplaats’ (art. 5.39 lid 2), ‘Openingstijden standplaats’ (art. 5.39 lid 3) en ‘Minimum afstand tot standplaats waarbinnen afvalstoffen verwijderd dienen te worden’ (art. 5.41). Maar tot welke groep moeten deze gerekend worden? Ik kom niet verder dan tot 'overig'.
Bij art. 5.40 zou ik als type iets verwachten als 'minimum afstand' maar die kom ik niet tegen.

Bij de volgende regels is het eveneens de vraag tot welke groepen de desbetreffende omgevingsnormen gerekend moeten worden. Het wordt wel veel 'overig'.

*Artikel 5.52 Algemene regel uitstallingen *

1. Met het oog op het behouden en bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte en het beperken van hinder is een uitstalling maximaal [x] m breed, [x] m diep en [x] m hoog.

2. De uitstalling wordt alleen direct voor of tegen de gevel van het bedrijf geplaatst.

3. De uitstalling wordt alleen tijdens openingstijden van het bedrijf geplaatst.

4. De uitstalling wordt niet in de grond verankerd.

5. Vanaf een uitstalling vindt geen verkoop plaats._ En van welk type zijn de omgevingsnormen in de leden 2 tot en met 5? Een categorie 'overig' ontbreekt in de waardelijst. Wellicht iets als 'ongedefinieerd' toevoegen?

Iets vergelijkbaars doet zich voor bij de volgende regels.

Artikel 5.53 Algemene regel spandoeken

1. Met het oog op het behouden en bevorderen van de verkeersveiligheid en het beperken van hinder zijn spandoeken gemaakt van materiaal dat lucht doorlaat.

2. Op een spandoek staat reclame met een actueel belang.

3. De onderlinge afstand tussen twee spandoeken is ten minste [x] meter.

4. Een spandoek hangt over de gehele lengte minimaal [x] m boven het maaiveld.

5. Een spandoek wordt zo opgehangen dat het uitzicht vanuit een verblijfsruimte niet onevenredig wordt gehinderd._ Wat is telkens de groep bij de omgevingsnormen in de leden 1 tot en met 5? En wat is het type van de normen in de leden 1, 2 en 5? 'ongedefinieerd'? Bij lid 3 zou ik een type als 'minimum afstand' willen annoteren.

Ook bij de omgevingsnormen in de volgende regels is het de vraag wat de groep is. 'overig'?

Artikel 5.54 Algemene regel reclameborden

1. Met het oog op het behouden en bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte en het beperken van hinder is een reclamebord maximaal [x] m hoog en [x] m breed.

2. Op een reclamebord staat reclame met een actueel belang.

3. De onderlinge afstand tussen twee reclameborden is ten minste [x] meter. Bij lid 3 zou ik een type als 'minimum afstand' willen annoteren.

Conclusie: graag enkele waarden aan de desbetreffende waardelijsten toevoegen.

Verder nog het volgende. M.i. is de waardeverzameling van de waardelijst 'type norm' te uitgebreid. Oorzaak is dat m.i. type met context vermengd is. Volstaan kan worden met het type sec, onafhankelijk van de context. Die context volgt uit de naam van een norm waarbij het type geannoteerd wordt. Voorbeelden zijn 'aantal bezoekers', 'aantal rijstroken' en 'maximum aantal aaneen te bouwen woningen'. Het type is hier 'aantal' resp. 'maximum aantal'. Dat het om bezoekers, rijstroken of te bouwen woningen gaat, volgt uit de naam van de desbetreffende norm. De waardelijst kan op deze manier fors bekort worden (en wordt fors langer als de huidige werkwijze consequent doorgezet wordt). Vreemd genoeg zijn er geen waarden als 'aantal', 'minimum aantal' en 'maximum aantal' aanwezig.

 • WELT-205
 • Status
  IN BEHANDELING

Pons: mutatiemechanisme bij Intrekken en vervangen en maximum aantal Ponsen per omgevingsplan

Standaard
CIMOW
IMOW
TPOD Omgevingsplan
TPOD Projectbesluit
TPOD Reactieve interventie
TPOD Voorbereidingsbesluit
Validatieregels

Aanleiding is de vraag van het Kadaster welk mutatiemechanisme gebruikt moet worden voor de Pons bij Intrekken en vervangen. Er zijn drie mutatiemechanismen denkbaar:

 1. Bij intrekken/vervangen gaan alle Ponsen automatisch over naar de nieuwe regeling. De bronhouder hoeft in IMOW niets te doen.
 2. Bij intrekken/vervangen dien je alle Ponsen te beëindigen, en nieuwe Ponsen met nieuwe identificaties toe te voegen. De bronhouder beëindigt expliciet verplicht alle Ponsen, en voert naar behoeven nieuwe Ponsen op.
 3. Bij intrekken/vervangen dien je alle Ponsen die in het oude document zaten, opnieuw op te voeren met dezelfde identificaties. De bronhouder voert dezelfde Ponsen opnieuw op.

Het Kadaster is van mening dat optie drie de enige juiste optie is, met name omdat de Pons hiermee op dezelfde manier muteert als Regelteksten, Divisies, Divisieteksten, en Regelingsgebieden. Hiermee wordt de Pons, evenals Regeltekst, Divisie, Divisietekst, en Regeltekst, een object dat direct verbonden is aan een Regeling. Wijziging van de Regeling (zoals bij Intrekken/Vervangen) impliceert dan een wijziging van de Pons, en om deze reden moet deze dus opnieuw opgevoerd worden.

Vervolgens is geconstateerd dat in TPOD Omgevingsplan staat dat er per omgevingsplan één Pons is, die in de loop van de tijd gemuteerd wordt. In IMOW en CIMOW staat dat niet, IMOW lijkt te suggereren dat er meer Ponsen bij een omgevingsplan kunnen zijn. Er is geen validatieregel voor het aanwezig zijn van maximaal 1 Pons.

Dat er per omgevingsplan één Pons is geldt in ieder geval voor de hoofdregeling van het omgevingsplan. Nog uitgezocht moet worden of er ook een Pons kan zijn bij een tijdelijk regelingdeel. Bij een tijdelijk regelingdeel afkomstig uit een voorbereidingsbesluit is dat niet mogelijk (voorbeschermingsregels zijn immers tijdelijk, kunnen dus niet het permanente effect hebben dat daardoor (een deel van) een bestemmingsplan vervalt. Bij een tijdelijk regelingdeel afkomstig uit een reactieve interventie is dat ook niet mogelijk (reactieve interventie moet door gemeente verwerkt worden in hoofdregeling omgevingsplan). Bij een tijdelijk regelingdeel afkomstig uit een projectbesluit lijkt een Pons ook niet voor de hand te liggen.

Dit issue moet worden verwerkt in:

 • IMOW (toevoegen dat er maximaal 1 Pons per omgevingsplan is, toevoegen welk mutatiemechanisme gebruikt moet worden voor de Pons bij Intrekken en vervangen)
 • CIMOW (toevoegen dat er maximaal 1 Pons per omgevingsplan is, toevoegen welk mutatiemechanisme gebruikt moet worden voor de Pons bij Intrekken en vervangen)
 • TPOD omgevingsplan (toevoegen dat het maximum van 1 Pons per omgevingsplan geldt voor de hoofdregeling en vermoedelijk dat er geen Ponsen zijn bij tijdelijk regelingdelen)
 • TPOD voorbereidingsbesluit (toevoegen dat het Pons-object niet mag worden toegepast bij een tijdelijk regelingdeel vanuit een voorbereidingsbesluit)
 • TPOD reactieve interventie (toevoegen dat het Pons-object niet mag worden toegepast bij een tijdelijk regelingdeel vanuit een reactieve interventie)
 • TPOD projectbesluit ((vermoedelijk) toevoegen dat het Pons-object niet mag worden toegepast bij een tijdelijk regelingdeel vanuit een projectbesluit)
 • Validatieregels (toevoegen dat Pons-object alleen is toegestaan bij een hoofdregeling, niet bij een tijdelijk regelingdeel en dat er maximaal 1 Pons-object is bij een hoofdregeling van een omgevingsplan)
 • WELT-204
 • Status
  OPGELOST
 • Opgenomen in Waardelijsten IMOW v3.1.0 gepubliceerd op 6 september 2022

Toevoegen Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw aan waardelijst adressaat

Standaard
Waardelijsten

Met de Wkb wordt er een nieuwe organisatie in het leven geroepen waar bevoegdheden worden belegd. Die zou ik willen annoteren met taakuitoefening ‘Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw’ maar dan moet die waarde worden toegevoegd aan de waardelijst.

Voorstel oplossing
Opnemen in Waardelijsten IMOW v3.1.0
 • WELT-203
 • Status
  OPGELOST
 • Opgenomen in waardelijsten IMOW v3.1.0 gepubliceerd op 6 september 2022

Toevoegen waarde Drinkwaterbedrijf aan waardelijst Adressaat

Standaard
Waardelijsten

In artikel 7.2 van onze verordening staan instructieregels taakuitoefening voor het drinkwaterbedrijf. In de waardelijst STOP/TPOD vind ik onder adressaat geen relevante waarde die de lading van een drinkwaterbedrijf dekt.

Graag waarde drinkwaterbedrijf aan de waardelijst adressaat toevoegen

 • WELT-202
 • Status
  Wachten op Support

Aangeboden geometrieën transformatie van RD naar ETRS89 voorbereid maken.

Standaard
IMOW

Implicaties ondersteuning ETRS89 en RD in de keten expliciet vastleggen

Voorstel voor een CAB wijziging. Wilko Quak (Geonovum) namens Bart van Pelt ( Kadaster)

Inhoud voorgestelde wijziging standard

In de A-release van de IMOW standaard wordt een advies toegevoegd om iedere 500 meter een tussenpunt toe te voegen. Dit advies wordt op het ontwikkelaarsportaal ook vastgelegd in een werkafspraak.

In release-B van de IMOW standaard wordt een regel toegevoegd die stelt dat afstand tussen twee opeenvolgende tussenpunten  in een geometrie in maximaal 500 meter mag zijn. Een validatieregel van gelijkwaardige strekking wordt toegevoegd aan de validatiematrix.

Aanleiding wijzigen standaard

Hoewel momenteel alleen geometrieën in RD worden ondersteund is on de keten is afgesproken dat geometrie in de toekomst in zowel ETRS89 als RD mag worden aangeleverd. Indien nodig kan in de keten geometrie van het ene naar het andere stelsel worden getransformeerd. Deze transformatie kan automatisch worden uitgevoegd met een nauwkeurigheid die binnen de gestelde marges ligt als een geometrie  op de juiste wijze wordt aangeleverd (met minstens iedere 500 meter een tussenpunt).  Echter er wordt momenteel niet gecontroleerd of een geometrie op de juiste wijze wordt aangeleverd waardoor in de toekomst problemen kunnen ontstaan op het moment dat in de keten wel gebruik gemaakt gaat worden van ETRS89. Geometrieën waar meer dan 500 meter zit tussen twee opeenvolgende tussenpunten moeten dan opnieuw worden aangeleverd.

Doel wijzigen standaard

Het ervoor waken dat geometrieën die de keten ingaan bestand zijn tegen transformatie van RD naar ETRS89.

Scope wijzigen standaard

Op het moment dat lange lijnen verboden worden (release-B) zullen software leveranciers op lijnen die langer zin dan 500 meter tussenpunten moeten toevoegen. Op zich is dit een eenvoudige operatie, maar je wilt wel even nadenken of je de tussenpunten ook al in een eventueel bronsysteem wilt toevoegen.

De validatieservices van OZON zullen in release-B de extra validatie moeten implementeren.

 

Voorgestelde prioriteit

Middel.

Probleemomschrijving en oplossingsrichting

Voor probleemomschrijving: zie aanleiding. Oplossingsrichting: door te controleren of aangeleverde RD-coördinaten naar ETRS89 te converteren zijn, wordt voorkomen dat op het moment dat ETRS89 ondersteuning wel in de hele keten ondersteund moet worden er een opschoning van al aangeleverde geometrieën die wel geaccepteerd zijn, maar niet te converteren zijn naar ETRS89 alsnog aangepast moeten worden.

Semver classificatie wijziging standaard

Wijziging in A: Z-wijziging (advies toevoegen is slechts een redactionele wijziging).

Wijziging in B: Major: geometrie objecten met lange lijnen die nu nog valide zijn worden na invoering geweigerd.

Voorgestelde release wijziging standaard

A en B

Toelichting bij impactanalyse

Om validatie geometrieën aan te leveren zal het bevoegd gezag ervoor moeten zorgen dat opeenvolgende tussenpunten in een geometrie maximaal 500 meter uit elkaar liggen. Indien dat niet zo is moeten tussenpunten worden toegevoegd. Dit is een handeling die relatief eenvoudig bij de bronhouder is uit te voeren.

In  het tactisch overleg met software-leveranciers (19 juli 2022) is besproken om het in Release-A bij een werkafpsraak te houden. Wijziging van de standaard en validatiematrix volgen dan logischerwijs in release-B

Voorstel oplossing
Oplossingsrichting: door te controleren of aangeleverde RD-coördinaten naar ETRS89 te converteren zijn, wordt voorkomen dat op het moment dat ETRS89 ondersteuning wel in de hele keten ondersteund moet worden er een opschoning van al aangeleverde geometrieën die wel geaccepteerd zijn, maar niet te converteren zijn naar ETRS89 alsnog aangepast moeten worden.
 • WELT-201
 • Status
  IN BEHANDELING

IMOW doc mist model voor Kaart, Kaartlaag en SymbolisatieItem

Standaard
IMOW

In het IMOW document v 2.0.1 ontbreken in hoofdstuk 2 de UML modellen voor Kaart, Kaartlaag en SymbolisatieItem.
In de TPODS worden die modellen wel gebruikt. Het verzoek is om die modellen in het IMOW document toe te voegen.

___________________________________________

Geonovum

Paul Janssen
geo-standaarden

ABarchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort
P Postbus 508, 3800 AM Amersfoort

M+ 31 (0)6 13 63 92 54 (direct)
T + 31 (0)33 4604100 (algemeen)
E p.janssen@geonovum.nl

I www.geonovum.nl

Heeft u vragen over de toepassing van de geo-standaarden in de praktijk? Laat het ons weten via geostandaarden@geonovum.nl!

 • WELT-200
 • Status
  OPGELOST
 • TPOD projectbesluit is op 15 juli 2022 gepubliceerd.

Doorontwikkeling TPOD projectbesluit

Standaard
TPOD Projectbesluit

Het TPOD projectbesluit wordt doorontwikkeld op vier onderwerpen:

 • Mogelijk maken dat het projectbesluit het omgevingsplan kan wijzigen met toepassing van het tijdelijk regelingdeel
 • Beschrijven wat de plek is in Besluit of Regeling voor de onderwerpen die op grond van Omgevingswet en Omgevingsbesluit in het project moeten of kunnen voorkomen
 • Beschrijven van de projectprocedure en welke producten en gegevens per procedurestap moeten worden aangeleverd
 • Beschrijven hoe en waar de terinzagelegging van op het besluit betrekking hebbende stukken verloopt
Voorstel oplossing
Onderwerpen zijn in TPOD projectbesluit opgenomen.
CAB datum
 • WELT-199
 • Status
  Wachten op Support

Uitleg over OW-Object toevoegen aan IMOW

Standaard
IMOW

In het IMOW wordt veel gesproken over het OWobject, maar het een definitie van het object en de eigenschappen van dat object zijn niet te vinden.

Voorstel: opnemen uitleg over OWObject toevoegen aan IMOW.

Voorstel oplossing
Opnemen uitleg over OWObject toevoegen aan IMOW.
 • WELT-198
 • Status
  Wachten op Support

Nieuwe Ozon-validaties

Standaard
Validatieregels

Graag onderstaande nieuwe validatieregels indienen om opgenomen te worden in de Validatiematrix.

De volgende validaties zijn toegevoegd, en van toepassing op leveringen met meerdere regelingen. De validaties volgen uit het principe dat van ieder OwObject herleidbaar moet zijn bij welke combinatie van regeling en doel deze hoort (audittrail).

OZON4006 Een levering mag niet meerdere regelingen bevatten met het zelfde regelingId en doel.

OZON4007 Bij een levering met meerdere regelingen, mag ieder owBestand maar in één regeling gebruikt worden.
OZON4008 Bij een levering met meerdere regelingen, mag ieder owObject maar in één regeling gebruikt worden.
OZON4009 Bij een levering met meerdere regelingen, mag iedere geo maar in één regeling gebruikt worden.
OZON4010 Intrekken-vervangen (scenario 0) wordt niet ondersteund in combinatie met meerdere regelingen.

Ter info: deze validatieregels zijn reeds geïmplementeerd.

Daarnaast wil ik de volgende nieuwe validatieregel indienen. Uit CIMOW volgt dat er verschillende, afzonderlijke objecttypes zijn die de abstracte gegeneraliseerde klasse ‘Gebiedsaanwijzing’ hebben; bijvoorbeeld ‘Functie’, of ‘Bouw’. Uit CIMOW volgt dus ook, dat een Gebiedsaanwijzing niet door middel van mutatie van het ene naar het andere type kan veranderen; het zijn tenslotte afzonderlijke objecttypes. Omdat dit in IMOW theoretisch gezien wel mogelijk is stel ik de volgende nieuwe validatieregel voor:

OZON0201 Een gebiedsaanwijzing mag niet wijzigen van type.

Ter info: deze validatieregel is nog niet geïmplementeerd.