Mooie startbijeenkomst Kennisplatform API's

API start
09 mei 2018

Op donderdag 26 april is de startbijeenkomst van het kennisplatform APIs gehouden. Dit Kennisplatform ontwikkelt een Nederlandse API strategie en werkt alle daarbij komende aspecten zoals architectuur, governance en beleid uit. Op 26 april ondertekenden de initiatiefnemers het Manifest met de uitgangspunten van het Kennisplatform

Voor een volle zaal, introduceerde dagvoorzitter Wim van Stokkum vier werkgroepen van het Kennisplatform: de werkgroep Nederlandse API strategie, de werkgroep gebruikerswensen, de werkgroep communicatie en beleid, en de werkgroep API Service management. De werkgroep authenticatie en autorisatie was al eerder gestart. Dat het in het kennisplatform draait om aanpakken, kon direct daarna in de praktijk worden ervaren. Vanuit de zaal kwam namelijk het verzoek om nog een nieuwe werkgroep (architectuur) te starten. Ter plekke werd deze ingericht en kon de groep geïnteresseerden met dit onderwerp aan de slag.

Werkgroep Nederlandse API strategie

Doel van de werkgroep Nederlandse API strategie is het komen tot een strategie voor de ontwikkeling van (overheids) API’s. De focus ligt hierbij op de technische uitwerking van functionele eisen voor de gebruiker van de API (bijvoorbeeld vastleggen hoe paginering werkt). We raken hierbij niet alleen technische zaken. Ook de governance rondom API’s en de tactische zaken moeten landen in de API strategie. Goed om te beseffen is dat de API strategie zich focust op de ontwikkelaars van API’s zodat zij weten hoe ze een goede consistente en daarmee gebruiksvriendelijke API kunnen ontwikkelen voor de eindgebruikers. De werkgroep wil eind 2018 een eerste versie van de Nederlandse API strategie opleveren die daarna doorontwikkeld kan worden. De eerste vervolgbijeenkomst van deze werkgroep is woensdag 6 juni van 10:00-12:00 uur.
 

Werkgroep Gebruikerswensen, ontsluiten van informatiebronnen

De eerste knellende vraag die tijdens de werkgroep Gebruikerswensen, ontsluiten van informatiebronnen naar voren kwam, luidde: wie is nu eigenlijk Dé Gebruiker? Is dat een ontwikkelaar, die -op basis van API’s- als intermediair applicaties ontwikkelt voor eindgebruikers, of juist die eindgebruiker zelf?
In de eerste breakout sessie zijn vijf persona’s ontwikkeld, op basis waarvan knelpunten én oplossingen rond API’s kunnen worden getoetst. Wiens problemen worden ondervangen, en wie blijft met lege handen staan? In de tweede breakout sessie werd een generieker onderscheid gemaakt tussen ontwikkelaars en eindgebruikers: een ontwikkelaar zoekt functionaliteit; een eindgebruiker heeft data nodig.

De centrale vraag waar de werkgroep Gebruikerswensen zich op zal richten, luidt: “Wat maakt een optimale Developers Experience?”      

Voor deze werkgroep zoeken we nog meer leden die actief mee willen denken over aspecten die bijdragen aan een optimale Developers Experience. We streven naar een mix van gebruikers (ontwikkelaars), aanbieders (vanuit bestaande voorzieningen) en andere geïnteresseerden. De vervolgbijeenkomst vindt plaats op
maandag 25 juni 14.00 uur – 16.30 uur.

Werkgroep Communicatie en beleid

Tijdens de eerste bijeenkomst is geïnventariseerd welke verwachtingen de deelnemers hadden van de werkgroep Communicatie en beleid. Twee punten die tijdens de discussie terug kwamen waren het creëren van draagvlak omtrent API’s door het verhaal achter de API uit te leggen en het dienen als een netwerkplatform. De meerwaarde van de werkgroep Communicatie en beleid zagen de deelnemers in het standaardiseren van definities en begrippen en het inzicht geven in wat er al is aan afspraken rond API’s. Concrete handelingen die de werkgroep volgens de deelnemers op moet pakken zijn: het verzorgen van presentaties en het neerzetten van een enthousiast verhaal. Daarbij hoort het opstellen van een visiedocument en een roadmap over waar de API ontwikkeling naar toe moet en waarom. Daarnaast is er interesse in het ontwikkelen van hulpmiddelen en publicaties zoals factsheets, beeldmateriaal en een begrippenkader. Als laatste werd het organiseren van bijeenkomsten en bestuurstafels genoemd en het beheren van een landingspagina voor het kennisplatform.

Tijdens de volgende bijeenkomst zullen we ingaan op welke bovenstaande punten we op zullen pakken en hoe we hiermee verder gaan. Het is de bedoeling om zowel ruimte te geven aan inspiratie middels korte presentatie over API’s, als de concrete acties van de werkgroep te bespreken. De locatie van de werkgroep zal per keer verschillen en wordt bij voorkeur door een van de deelnemers gefaciliteerd. De vervolgbijeenkomst is 14 juni van15:00-17:00 uur.

Werkgroep API service management (voormalig Ondersteuning)


Deze werkgroep was aangekondigd als de werkgroep “Ondersteuning”. Tijdens de startbijeenkomst werd door het lage aantal deelnemers duidelijk dat het niet de meest populaire werkgroep is, maar daarmee is deze nog niet minder belangrijk. De eerste stap in het “sexy” maken van dit onderwerp was een naamsverandering van de werkgroep. Deze werkgroep heet vanaf nu 'API service management'. Dat is natuurlijk niet de kern van waar het hier om draait. Het aantrekkelijk maken van API's zit hem niet alleen in het makkelijk maken voor programmeurs om aan te sluiten. Het gaat er ook om dat het bij een API horende service niveau snel inzichtelijk en voor afnemende organisaties aantrekkelijk is.

We willen in deze werkgroep kijken of we een uniforme structuur of format kunnen aanbieden voor SLA's horende bij API's waarmee afnemers van overheids API's snel weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast zullen we kijken of we bestaande best practices kunnen verzamelen en inzichtelijk maken voor API service management, denk hierbij aan zaken als prijsbeleid (betalen voor API's), continuïteit (garanderen dat informatie gedurende lange tijd beschikbaar blijft) en licentie voorwaarden voor geleverde informatie. De vervolgbijeenkomst is 31 mei van 13:00-15:00 uur.

Werkgroep Architectuur

Tijdens de toelichting op de verschillende op te richten werkgroepen ontstond in de zaal de vraag waar vragen rondom architectuur belegd zouden worden. Ter plekke werd gepolst of er wellicht ook een werkgroep Architectuur moest komen. Deze werd improviserend opgericht met maar liefst 14 van de aanwezigen uit verschillende organisaties. Een aantal onderwerpen waarover deze werkgroep zich denkt te gaan buigen: impact van het gebruik van API’s op de gehele informatievoorziening van een organisatie, kennisopbouw over benodigde architectuur in overheidsorganisaties, overzicht en sturing van gewenste beweging naar het gebruiken van data in plaats van het bezitten van data. De impact op de architectuur van alle organisaties die serieus met API’s aan de slag gaan is groot, de behoefte aan kennis op dit gebied enorm. De vervolgbijeenkomst is 27 juni. 

Op de hoogte blijven of meedoen? 

Met enige regelmaat brengen wij een nieuwsbrief uit met daarin het laatste nieuws over het Kennisplatform. Wil je door ons op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen rond het kennisplatform API's? Schrijf je dan in voor de mailinglijst Kennisplatform API's

Actief meedoen? Meld je dan aan voor een van de werkgroepen