Resultaten review hoofdlijnenrapport samenhangende objectenregistratie

disgeo
19 juni 2020

In het kader van Doorontwikkeling in Samenhang (DiS Geo) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie. In deze objectenregistratie zullen de basisregistraties BAG, BGT, BRT, (een deel van de) WOZ en (een deel van) het Nationaal Wegenbestand (NWB) opgaan. In april en mei 2020 lag het hoofdlijnenrapport voor de samenhangende objectenregistratie in consultatie. De binnengekomen reacties op het rapport zijn overwegend positief.

Het hoofdlijnenrapport samenhangende objectenregistratie biedt een conceptueel denkkader voor de inhoud van de samenhangende objectenregistratie. Dit denkkader is tot stand gekomen op basis van verschillende verkenningen. De reacties op de consultatie van het hoofdlijnenrapport kunnen in verschillende categorieën worden verdeeld:

 • inhoudelijke opmerkingen over onder meer de positionering van technische installaties bij gebouwen, standplaatsen en ligplaatsen, de positionering van nummeraanduidingen in het model, de opname van het objecttype ruimte, de begrenzing van ondergrondse objecten en de aansluiting op netwerkmodellen;
 • opmerkingen over het belang van kaderstellende onderwerpen als historiemodel, aggregatie in relatie tot het onderscheid tussen gegevens en informatieproducten en de feitelijke uitwerking van de scheiding tussen fysieke en functionele objecttypen;
 • suggesties voor het gebruiken van bestaande gegevens voor het vullen van mogelijke nieuwe objecttypen of gegevens (zoals bij toegang, namen van gebouwen en wijken en buurten);
 • tekstuele suggesties voor het verbeteren van de consistentie (zoals het consequent gebruiken van begrippen als functie) of de leesbaarheid (het toevoegen van meer verhelderende voorbeelden);
 • het vragen van aandacht voor de samenhang met andere ontwikkelingen (zoals 3D en de Omgevingswet) of met andere registraties (zoals de BRK, de WOZ en het stelsel van basisregistraties in het algemeen);
 • vragen en opmerkingen over onderwerpen die buiten de scope van het hoofdlijnenrapport over de inhoud van de samenhangende objectenregistratie vallen (zoals over de organisatie van het bronhouderschap, de wijze waarop de objectenregistratie wettelijk gaat worden geregeld, het verkrijgen van bestuurlijk commitment en de transitie vanuit de bestaande situatie).

Bekijk het Hoofdlijnenrapport samenhangende objectenregistratie

  Vervolg

  De reviewronde geeft geen aanleiding om de nu gepubliceerde versie van het hoofdlijnenrapport samenhangende objectenregistratie aan te passen. De gemaakte opmerkingen worden (daar waar relevant) meegenomen in de verdere uitwerking van de inhoud van de registratie. Het is de bedoeling dat in de eerste helft van september een eerste versie van een conceptueel informatiemodel voor de samenhangende objectenregistratie verschijnt. In de tussenliggende periode zullen voor verschillende onderwerpen nog verzoeken tot het reviewen van tussenresultaten worden gedaan.

  De indieners van een reactie op het hoofdlijnenrapport hebben intussen ook persoonlijk een reactie op hun opmerkingen en suggesties ontvangen.

  Zie ook

  Gerelateerd nieuws