Stap ook in het Kennisplatform APIs

Ad pi
16 maart 2018

Samen met Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie en het Kadaster organiseert Geonovum op 26 april de startbijeenkomst voor het Kennisplatform APIs. Dit Kennisplatform heeft als doel de Nederlandse overheid te assisteren bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van APIs voor de ontsluiting van overheidsdata. We gaan om 13:00 uur van start en eindigen om 17:00 uur.

Het Kennisplatform APIs is gestart nadat er in de zomer van 2017 vanuit de Gemeenschappelijke Afspraken Berichtstandaarden een bijeenkomst was georganiseerd om de mogelijkheden voor een overheidsbrede API strategie te verkennen. Eind 2017 zijn we direct van start gegaan met de Werkgroep Autorisatie en Authenticatie. Op de aankomende startbijeenkomst trappen we nog vier extra werkgroepen af, die we hieronder kort beschrijven. 

Werkgroep uitwerking Nederlandse API strategie

Bij het implementeren van een API kan je veel keuzes maken. Ook zijn er best veel best practices beschikbaar. Maar welke moet je nu kiezen en hoe zorg je voor een consistent geheel. In deze werkgroep gaan we werken aan een eenduidige set van keuzes waardoor er in Nederland een uitgangspunt ontstaat hoe API’s moeten werken. Als je dat eenmaal gedaan hebt, wordt het voor afnemers van API’s makkelijker om eenvoudig aan te sluiten op koppelvlakken van de Nederlandse Overheid. We hoeven niet van scratch te beginnen. Binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet is al goed nagedacht over een API strategie, die inmiddels ook al bij VNG realisatie en het Kadaster beproefd is.

Deze werkgroep is op zoek naar mensen met kennis van implementatie van API’s en aansluiten op API’s. Met name ook mensen die in de dagelijkse praktijk last hebben van de diversiteit aan koppelvlakken in de NL Overheid worden uitgenodigd deel te nemen. Resultaat van deze werkgroep is een nette documentatie set die voor iedereen toegankelijk is.

Werkgroep Communicatie & Beleid

De werkgroep Communicatie & Beleid heeft tot doel om bestuurders, beleidsmedewerkers, architecten en ontwikkelaars dichter bij elkaar te brengen op het gebied van API’s. De werkgroep brengt het basisverhaal over het voetlicht, zodat ook de niet-ICT’er de beweging naar API gedreven informatie-uitwisseling op waarde kan schatten en de meerwaarde ervan ziet voor zijn of haar organisatie. Beter begrip van de vraagstukken die komen kijken bij het ontwikkelen, publiceren en beheren van een API’s is nodig om de te ontwikkelen API-strategie ook echt succesvol te laten landen.

Met deze werkgroep willen we best practices laten zien, bijvoorbeeld door workshops te organiseren en publicaties of handreikingen op te stellen. Deze moeten echter wel worden ontwikkeld en/of worden georganiseerd. Daarom zijn we op zoek naar deelnemers die hun eigen ervaringen actief willen delen, hun verhaal kunnen doen op bijeenkomsten en die mee willen denken en schrijven aan publicaties. Tijdens de startbijeenkomst willen we verder inventariseren wat er nodig is en waar behoefte aan is.

Werkgroep Gebruikerswensen, Ontsluiten van informatiebronnen

De werkgroep Gebruikerswensen, Ontsluiten van informatiebronnen wil vraag en aanbod voor overheids APIs dichter bijelkaar brengen. Op dit moment biedt elke overheidsorganisatie zelfstandig zijn (veelal open) datasets aan de buitenwereld aan. We willen in deze werkgroep kijken wat er beter kan. Ontwikkelaars zijn gewend aan wat de grote platforms(google, facebook, linkedin) hen bieden. Hoe kunnen we hen een betere ervaring bieden dan data.overheid.nl, zodat de belangrijke overheidsdatasets echt goed gebruikt worden? Voorafgaand aan de startbijeenkomst zullen we een discussiedocument publiceren, geschreven vanuit het gezichtspunt van een afnemer.

We nodigen zowel aanbieders als afnemers uit om met elkaar in gesprek te gaan en in deze werkgroep gezamenlijk concrete verbeterpunten op te pakken.

Werkgroep ondersteuning

De werkgroep ondersteuning richt zich op de "business owners" van overheids APIs en apps/applicaties die deze overheids APIs willen afnemen. In de werkgroep willen we kijken hoe er in de ondersteuning, vastgelegd in service level agreements (SLAs), geïnnoveerd kan worden. Een voorbeeld is het doorberekenen van kosten voor het gebruik van gesloten APIs en open APIs met een hoog servicelevel. De techniek biedt hier nieuwe mogelijkheden, maar zijn deze ook in een SLA te vatten? Een ander voorbeeld is het door marktpartijen laten aanbieden van APIs (cloudservices) voor het gebruik door overheden. We zoeken mensen die hier in de praktijk mee bezig zijn en in de werkgroep met elkaar tot betere oplossingen willen komen. 

Vervolg

Na de startbijeenkomst zullen de werkgroepen bijeen komen en hun resultaten uitwerken. Aan het eind van het jaar bundelen we de resultaten van de werkgroepen in een eerste versie van de API strategie voor de Nederlandse overheid.

Gerelateerd nieuws