Statusupdate consultatie standaarden omgevingsdocumenten

update
07 mei 2019

Onderdeel van het ontwikkelproces van standaarden is de consultatie. Op dit moment zijn wij druk bezig met het verwerken van de input op de consultatie van de STOP/TPOD standaarden versie 0.97. Vanaf nu publiceren we tweewekelijks een update van de voortgang van de consultatie en duiden opvallende zaken.

Gebruik van begrippen, terminologie en consistentie

Zo’n 5 % van de binnengekomen reacties heeft te maken met onduidelijkheden over of inconsistent gebruik van begrippen en terminologie. Het gaat om begrippen zoals beperkingengebied, werkingsgebied, informatie-object, geo-informatieobject, annotaties etc. Deze begrippen worden in de verschillende documenten soms net iets anders beschreven, wat tot verwarring leidt. Ook de verschillen tussen begrippen (zoals Locatie en Werkingsgebied) is niet altijd duidelijk. Tenslotte is gebleken dat de documenten niet altijd consistent zijn met elkaar en daarom in samenhang moeilijk zijn te doorgronden.

Om die reden zijn we bezig met het opstellen van een begrippenlijst en gaan we met specialisten onderzoeken in hoeverre begrippen uit STOP en TPOD beter geharmoniseerd kunnen worden. In ieder geval worden de begrippen eenduidig gedefinieerd en willen we deze in de komende versie consistent doorvoeren.

Annoteren & waardelijsten

Een kleine 20% van de consultatiereacties gaat over annoteren en de waardelijsten. In het algemeen kan worden gesteld dat er met name wordt gepleit voor het uitbreiden van het aantal verplichte annotaties.

Over annoteren zijn veel vragen gekomen over wat precies de verschillen zijn tussen de verschillende soorten annotaties, hoe er geannoteerd dient te worden en wat consequenties zijn van annoteren. Er is behoefte aan duidelijke voorbeelden van hoe annoteren in de praktijk uit gaat werken. Er is een interbestuurlijke werkgroep vanuit de bevoegde gezagen opgericht waarin zij hun annotatiestrategie gaan bepalen. Ook is een verdiepende sessie met leveranciers belegd. Mogelijk dat er verschuivingen komen in de mate van verplichting (of vrijheid). In ieder geval wordt het mechanisme verduidelijkt.

Een veel gemaakte opmerking bij de waardelijsten is dat deze incompleet lijken te zijn. De vulling van de waardelijsten is zodanig dat het mechanisme in het gebruik geïllustreerd kan worden. Via de consultatie zijn zeer veel bruikbare aanvullingen gekomen. Meer principiële vragen betreffen het binnen of buiten de standaard plaatsen van de waardelijsten.

Ook zijn er opmerkingen binnen gekomen over de waarde overig bij limitatieve vragenlijsten. Deze Is toegevoegd om niet vooraf te bedenken waarden te kunnen toevoegen.

Toepassingsprofiel Waterschapsverordening

Er is  behoefte aan gevalideerde specificaties van het toepassingsprofiel voor de Waterschapsverordening. In kwartaal twee van 2019 zullen wij in samenwerking met de waterschappen en o.a. het project Transitieondersteuning Omgevingswet Waterschappen (TROWA) de specificaties van het toepassingsprofiel verder vormgeven en valideren. Hierbij zullen wij aanpassingen, correcties en verbeteringen naar aanleiding van de consultatiereacties in acht nemen. Daarnaast kijken wij naar consultatiereacties die zijn ingediend bij andere toepassingsprofielen of deze doorwerking hebben naar het toepassingsprofiel voor de waterschapsverordening.

Toepassingsprofiel Projectbesluit

Voor het toepassingsprofiel Projectbesluit zijn er vooral vragen hoe de doorwerking van het projectbesluit in het Omgevingsplan wordt geëffectueerd.

Onderstaande grafieken geven een beeld van de stand van zaken in de verwerking. Hieruit blijkt dat het gros van de reacties al langs de ogen van de experts gaat en in circa de helft van de gevallen er een eerste antwoord en vervolgacties zijn geduid. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de reacties over annoteren, die integraal worden meegenomen in de vernieuwde documentatie over annoteren.

taart grafiek voortgang consultatie STOP/TPOD

status consultatie mei

Gerelateerd nieuws