Updates Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten

11 april 2023
logo aandeslagmetomgevingswet

Geonovum heeft op 7 april 2023, als onderdeel van de TPOD-standaard 2.0, nieuwe versies van de volgende Toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten gepubliceerd:

In iedere TPOD is een versiehistorie opgenomen waarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn opgesomd en kort beschreven. Je vindt de link naar de versiehistorie linksonderin de inhoudsopgave van elke TPOD.

De nieuwe versies van de TPOD's zijn gepubliceerd in html-formaat. Hierdoor is het voor helpdesks en gebruikers nu mogelijk om met een link rechtstreeks te verwijzen naar de toepasselijke paragraaf in het TPOD.
 

De belangrijkste wijzigingen op een rij

 

Alle TPOD’s

 1. We hebben tijd en energie gestoken in verbeteren en verduidelijken, wat hier en daar heeft geleid tot nieuwe afbeeldingen, nieuwe teksten en het logischer indelen van de tekst
 2. De tekst over de (identificatie van) ActiviteitLocatieaanduiding is aangescherpt
 3. Het is toegestaan om voor Locatie ook geometrie van de typen MultiCurve en MultiPoint te gebruiken
 4. Het onderscheid tussen het besluit, bijlagen en op het besluit betrekking hebbende stukken is beschreven
 5. Beschreven is hoe de elektronische terinzagelegging van op het besluit betrekking hebbende stukken moet worden uitgevoerd zolang de daarvoor beoogde voorziening nog niet is gerealiseerd
 6. Er is een werkafspraak toegevoegd over de toepassing van idealisatie bij Juridische regel (omgevingsdocumenten met artikelstructuur) en Tekstdeel (omgevingsdocumenten met vrijetekststructuur): iedere Juridische regel in een Regeltekst c.q. ieder Tekstdeel in een Divisie/Divisietekst moet dezelfde idealisatie hebben
 7. De Notitie Werkwijze Geo en Locaties in omgevingsdocumenten is verwerkt, onder andere door paragrafen toe te voegen met aanbevelingen voor Locatie, noemer en naam GIO bij annoteren met Activiteit, Omgevingswaarde, Omgevingsnorm respectievelijk Gebiedsaanwijzing
 8. Er is een hoofdstuk toegevoegd over het wijzigen van omgevingsdocumenten met wijzigingsbesluiten
 9. Er is een aankondiging toegevoegd van een toekomstige wijziging waarin OW-objecten aan een regeling worden toegekend en de mogelijkheden om objecten te wijzigen en te verwijzen naar objecten in een andere regeling zullen worden beperkt, met de aanbeveling om vast rekening te houden met die toekomstige beperkingen
 10. Er is een aankondiging toegevoegd dat in de toekomst het gegeven citeertitel in Besluit- en RegelingMetadata  verplicht gaat worden

TPOD omgevingsplan 2.1.2

Op 9 januari 2023 hebben we TPOD omgevingsplan versie 2.1.1 gepubliceerd, bedoeld als eerste van de reeks nieuwe versies van bestaande TPOD’s. In die versie waren de meeste van de hiervoor genoemde wijzigingen al opgenomen. Om alle TPOD’s synchroon te houden, brengen we nu een nieuwe versie uit.

In versie 2.1.2 zijn toegevoegd de wijzigingen 5 en 10 en de volgende specifieke wijzigingen:

 • Aan het hoofdstuk over het wijzigen van omgevingsdocumenten is toegevoegd een methode om een ontwerpbesluit te laten voortbouwen op een eerder ontwerpbesluit
 • In het hoofdstuk over de procedure van het omgevingsplan:
  • Is in de paragrafen over de (eind)uitspraak van de rechter nu vooral de workaround beschreven voor het doen van mededeling van de uitspraak en het verwerken van die uitspraak in de geconsolideerde regeling van  het omgevingsplan, met korte vermelding van hoe dat in de toekomst gedaan zal worden
  • Zijn wat aanvullingen gedaan voor die gevallen waarin door het besluit tot wijziging van het omgevingsplan voorbeschermingsregels vervallen

Let ook op dat in de beschrijvingen van de objecttypen Omgevingswaarde en Omgevingsnorm de aanbeveling voor welke vorm van Locatie gebruikt moet worden in overeenstemming is gebracht met de overige TPOD’s; deze is dus gewijzigd ten opzichte van versie 2.1.1.

TPOD projectbesluit 3.0.1

In TPOD projectbesluit versie 3.0.0 van 11 juli 2022 waren de hiervoor opgesomde wijzigingen 3, 4 en 7 al opgenomen. In versie 3.0.1 zijn daaraan toegevoegd de overige genoemde wijzigingen en de volgende specifieke wijzigingen:

 • Er is gespecificeerd welke OW-objecten gebruikt mogen worden voor het annoteren van het tijdelijk regelingdeel waarmee het projectbesluit het omgevingsplan wijzigt, in plaats van een verwijzing naar TPOD omgevingsplan
 • Net als in TPOD omgevingsplan Is in de paragrafen over de (eind)uitspraak van de rechter nu vooral de workaround beschreven voor het doen van mededeling van de uitspraak en het verwerken van die uitspraak, met korte vermelding van hoe dat in de toekomst gedaan zal worden

TPOD voorbereidingsbesluit 2.0.2

Naast de wijzigingen die voor alle TPOD’s gelden is er een aantal wijzigingen specifiek voor het voorbereidingsbesluit:

 • Er is gespecificeerd welke OW-objecten gebruikt mogen worden voor het annoteren van het tijdelijk regelingdeel met voorbeschermingsregels, in plaats van een verwijzing naar TPOD omgevingsplan respectievelijk TPOD omgevingsverordening
 • Er is een hoofdstuk toegevoegd over de procedure van het voorbereidingsbesluit, waarin per procedurestap is beschreven welke producten en gegevens moeten worden aangeleverd. Daarin is voor alle scenario’s van het vervallen van voorbeschermingsregels beschreven welk bevoegd gezag het tijdelijk regelingdeel moet intrekken en welke workaround daarbij voorlopig moet worden toegepast. Het uitgangspunt voor welk bevoegd gezag het tijdelijk regelingdeel moet intrekken is gewijzigd; dat leidt in één situatie tot een ander bevoegd gezag dat intrekt

Planning is om in de loop van het huidige kwartaal ook nieuwe versies van de overige TPOD’s te publiceren.

Te gebruiken STOP- en TPOD-objecten per omgevingsdocument

Bij de Serviceproducten|Ondersteunende notities op de website van Geonovum is een nieuwe versie beschikbaar (2.1.1) van het Overzicht te gebruiken STOP- en TPOD-objecten per omgevingsdocument. Hierin zijn de specificaties van de te gebruiken OW-objecten in de tijdelijk regelingdelen van projectbesluit en voorbereidingsbesluit verwerkt.
 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.