Validatieregels Ruimtelijkeplannen.nl in lijn gebracht met overgangsrecht

20 december 2023

In het kader van het overgangsrecht zijn per 1 januari 2024 nieuwe validatieregels van kracht voor het gebruik van Ruimtelijkeplannen.nl. In veel gevallen zal een nieuwe upload in Ruimtelijkeplannen.nl niet meer mogelijk zijn. Alleen de onderdelen die nodig zijn om reeds gestarte Wro procedures af te kunnen ronden, kunnen nog worden verwerkt. 

Overgangsrecht 

Voor de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geldt overgangsrecht voor een aantal plannen en besluiten die met behulp van de RO Standaarden worden ontsloten in Ruimtelijkeplannen.nl. Hieronder zetten we de validatieregels per instrument op een rij:

  • Bestemmingsplan alleen upload mogelijk als planstatus is 'vastgesteld' of 'geconsolideerd'. Dit geldt ook voor het wijzigingsplan en uitwerkingsplan. 
  • Beheersverordening geen upload mogelijk vanaf 1 januari 2024 tenzij voor een Chw bestemmingsplan het plantype beheersverordening wordt gebruikt. Deze kan in Ruimtelijkeplannen.nl worden geüpload als de planstatus staat op 'vastgesteld' of op 'geconsolideerd'.
  • Exploitatieplan alleen upload mogelijk als planstatus staat op 'vastgesteld' of 'geconsolideerd'. 
  • Gerechtelijk uitspraak naar aanleiding van het afmaken van de bestemmingsplanprocedure kunnen gerechtelijke uitspraken ook na 1 januari 2024 in Ruimtelijkeplannen.nl worden geladen.
  • Inpassingsplan alleen upload mogelijk als de planstatus staat op 'vastgesteld'.
  • Provinciale verordening geen upload mogelijk vanaf 1 januari 2024 tenzij de plannaam 'TAM-omgevingsverordening[spatie][plannaam]’ is en het inhoudelijk een omgevingsverordening is op basis van de Omgevingswet. 
  • Reactieve aanwijzing geen upload mogelijk vanaf 1 januari 2024 tenzij de plannaam 'TAM-reactieve interventie[spatie][plannaam]' is. 
  • Structuurvisie alleen upload mogelijk van gemeentelijke structuurvisies vanaf 1 januari 2024
  • Voorbereidingsbesluit geen upload mogelijk vanaf 1 januari 2024 tenzij de plannaam 'TAM-voorbereidingsbesluit[spatie][plannaam]' is. 

Crisis- en herstelwet bestemmingsplannen 

Sinds 2014 kunnen gemeenten zich op basis van de Crisis- en herstelwet voorbereiden op de Omgevingswet en bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte maken. Geonovum heeft hiervoor de werkafspraak: ‘Chw bestemmingsplannen digitaal beschikbaar stellen’ gemaakt. 

Met inwerkingtreden van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wijzigen de regels voor het opstellen van Chw bestemmingsplannen en daarmee het gebruik van deze werkafspraak. Is er vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet een ontwerp Chw bestemmingsplan ter inzage gelegd, dan blijft het oude recht van toepassing tot het Chw bestemmingsplan van kracht is. Dit staat in artikel 4.6, lid 2, van de Invoeringswet Omgevingswet. Vanaf 1 januari 2024 worden alleen Chw bestemmingsplannen met de plantype ‘bestemmingsplan’ met de planstatus ‘vastgesteld’, of het plantype ‘beheersverordening‘ met de planstatus ‘vastgesteld’ door Ruimtelijkeplannen.nl geladen.

Plancontour en PDF plannen

Sinds 2008 hebben gemeenten gebruik gemaakt van de mogelijkheid de onder de oude WRO gemaakte analoge papieren (en nog) vigerende ruimtelijke instrumenten digitaal maken en te ontsluiten via Ruimtelijkeplannen.nl. Dit digitaliseren is gedaan op basis van de facultatieve standaard ‘Plancontour & PDF’ (PRPCP2008). 

Met invoering van de Omgevingswet vervalt het gebruik van de PRPCP2008. Deze facultatieve standaard valt niet onder overgangsrecht van Wro naar Omgevingswet. Het ontsluiten van plancour en PDF plannen via Ruimtelijkeplannen.nl is vanaf 1 januari 2024 niet meer mogelijk. 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.