Versie 1.0 van de TPOD standaarden voor de Omgevingswet gepubliceerd

22 april 2020
Theepot uit doos

Op 22 april is versie 1.0 van de Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (TPOD) gepubliceerd. Met de oplevering van versie 1.0 is een belangrijke stap gezet op weg naar een evenwichtige TPOD-standaard.

De volgende onderdelen zijn nu opgeleverd:

 • CIMOW v1.0
 • IMOW v1.0
 • Waardelijsten IMOW v1.0
 • TPOD’s v1.0 (6x)
 • Voorbeeldbestand Gemeentestad v1.0

Een toelichting op de doorgevoerde wijzigingen vind je in de toelichtende notitie en waar nodig in meer detail in het betreffende document. Er is ook een nieuwe versie verschenen van de ketenbrede validatiematrix met toelichtende notitie (versie 0.9). Deze is gebaseerd op versie 0.98-kern van de STOP/TPOD-standaard.

Hoe gaat het nu verder met wijzigingen?

In het kader van het versiebeheer maakt Geonovum gebruik van de zogenaamde SemVer-methode. Na deze versie 1.0 van de TPOD-standaard hanteren we vooralsnog de volgende nummering (X.Y.Z):

 • Z-wijzigingen kunnen per sprint worden doorgevoerd indien nodig (we laten de z in eerste instantie weg; eerste versie daarna wordt dus v1.0.1);
 • Y-wijzigingen gaan in overleg met ketenpartners en vooralsnog hooguit 1 x per PI / kwartaal;
 • X-wijzigingen na impact-analyse en overleg met de ketenpartners, bij ketenbreed gedeeld gevoelde noodzaak, hooguit 1 x vóór invoering Omgevingswet.

Deze aanpak is conform het voorstel in het Wijzigingsprotocol (light) en zal in dit tweede kwartaal verder in de DSO-keten worden uitgewerkt.

Voorbeeldbestanden

In deze oplevering van versie 1.0 is één voorbeeldbestand bij de TPOD Omgevingsplan (Gemeentestad) uitgewerkt. Voor elk van de overige vijf TPOD’s van de eerste en tweede tranche zal in de komende weken een voorbeeldbestand worden opgeleverd.

Tevens zal in PI-14 in samenwerking met KOOP en Viewer in ketenwerksessies worden gewerkt aan symbolisatie op de kaart. Het presentatiemodel en de daarbij behorende symbolisatiebibliotheek, symbolisatietabellen en implementatiebestanden zullen, rekening houdende met de uitkomsten van de ketenwerksessies worden aangepast aan versie 1.0 van de TPOD-standaard.

Waardelijsten

Bij de oplevering komen ook IMOW-waardelijsten versie 1.0 beschikbaar. Alle oudere waardelijsten zijn na implementatie van versie 1.0 in de keten vanaf het volgende kwartaal niet meer te gebruiken. Voorlopig worden de waardelijsten op basis van versie 0.98.3-kern nog via de Stelselcatalogus ontsloten. In onderling overleg met de ketenpartijen en leveranciers zal worden bepaald tot welk moment de oude versie nog beschikbaar zal worden gesteld.

Wegwijzertpod.nl

De Wegwijzertpod.nl is een hulpmiddel om bevoegde gezagen wegwijs te maken in de TPOD standaarden. Deze wordt regelmatig geactualiseerd en zal niet meer in een cadans van reguliere releases worden uitgeleverd.

In de Wegwijzer zal op korte termijn ook de Begrippenlijst worden opgenomen. De huidige Begrippenlijst is nog gebaseerd op versie 0.98-kern en zal in dit tweede kwartaal worden geactualiseerd naar versie 1.0.

Validatie

Bij de oplevering van versie 1.0 is ook een nieuwe versie van de validatiematrix en bijbehorende toelichting (versie 0.9) beschikbaar gekomen. Deze is nog gebaseerd op versie 0.98-kern van de STOP/TPOD-standaard. Deze versie wordt in het tweede kwartaal (PI-14) uigewerkt tot een versie 1.0.

Het doel is om bevoegde gezagen en hun softwareleveranciers in kennis te stellen van de tot nu toe bekende validatie- en conformiteitsregels, zodat zij bij de ontwikkeling van hun (software voor) regelingen en besluiten met deze regels rekening kunnen houden. Tegelijkertijd vormen deze documenten voor de ketenpartijen binnen DSO de basis voor een gezamenlijke doorontwikkeling en implementatie van de validatieregels in de keten.

Ten opzichte van de in maart opgeleverde versie 0.8 van de validatiematrix zijn (op hoofdlijnen) de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Validatieregels in validatiematrix geactualiseerd, waaronder:
  • validatieregels voor de integriteit tussen OP en OW
  • aantal regels geschrapt en aantal regels toegevoegd
 • Tabblad Validatieregels Totaal:
  • toevoeging van kolom A waarin met letters wordt aangeduid bij welk component de validatie in de keten plaatsvindt (ondersteund met de betreffende afbeeldingen in de afzonderlijke tabbladen)
  • toevoeging van kolom J waarin opgenomen staat welke validatieregels in PI-13 zijn geïmplementeerd;
  • toevoeging van kolommen voor de ontwerpbesluiten van de zes onderscheiden omgevingsdocumenten
  • uniformeren van het waardebereik in diverse kolommen
 • Tabblad Legenda:
  • gecompleteerd in samenhang met tabblad Validatieregels Totaal
 • Tabbladen met figuren (3x):
  • correspondeert met figuren in de toelichtende notitie
  • letters in de figuren verwijzen naar kolom A in tabblad Validatieregels Totaal
 • Toelichtende notitie is naar analogie van wijzigingen in de validatiematrix aangepast

Leveranciersoverleg

Het leveranciersoverleg en overleg met bevoegde gezagen gaat na oplevering van versie 1.0 door. Waar mogelijk en gewenst zullen de leveranciers en bevoegde gezagen ook betrokken worden bij het oplossen van vraagstukken.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.