Versie 1.2 Informatiemodel Externe Veiligheid vastgesteld

25 mei 2022
decoratief

Op 28 april is versie 1.2 van het Informatiemodel Externe Veiligheid vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit informatiemodel maakt uitwisseling mogelijk van gegevens over milieubelastende activiteiten via het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). Op basis van deze versie van het informatiemodel vindt eind mei de eerste conversie van gegevens plaats vanuit het Risicoregister naar het REV.

In versie 1.2 van het informatiemodel zijn een paar praktische aanpassingen doorgevoerd, typefouten gecorrigeerd en definities verduidelijkt. Je vindt de opsomming van aanpassingen in de release notes. Vragen over het informatiemodel kan je stellen via de IMEV helpdesk.

Register Externe Veiligheid

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervangt het REV het Risicoregister Gevaarlijke Stoffen (RRGS). In voorbereiding daarop werkt het REV-programmateam samen met externe veiligheidsexperts van omgevingsdiensten aan het converteren van de gegevens vanuit het RRGS naar het Informatiemodel Externe Veiligheid. De geconverteerde gegevens komen dan beschikbaar in het Register Externe Veiligheidsrisico's.

Conversie

Op 30 mei 2022 komen de eerste drie sets conversiedata voor de bronhouders beschikbaar in het Register Externe Veiligheidsrisico's. Mutaties in de gegevens moeten vanaf dat moment ook worden doorgevoerd in het Register Externe Veiligheidsrisico’s. Van de geconverteerde data blijft een momentopname beschikbaar op de risicokaart.

De volgende gegevens worden als eerste omgezet naar de nieuwe omgeving:

Tanken LPG (alleen de LPG op enkelvoudige locaties)
Alleen de LocatieActiviteiten met uitsluitend de activiteit Tanken van LPG voor het wegverkeer (RRGS type B) zijn meegenomen. Vanwege complexiteit vindt conversie van het tanken van LPG voor een eigen bedrijf (RRGS type K waarbij als stofnaam 'LPG' is ingevuld) en wanneer binnen een terreingrens meerdere Bkl/BAL activiteiten worden uitgevoerd, op een later tijdstip plaats.

Opslagtank Propaan Propeen (vaste afstand geen vergunningplicht)
alleen LocatieActiviteiten met uitsluitend één of meerdere tank(s) van de BAL activiteit Opslagtank Propaan Propeen Vaste Afstand Geen Vergunningplicht (zonder een andere BKL activiteit of  RRGS-type installatie) meegenomen in de conversie. Nadat conversietabellen voor andere BKL activiteiten zijn vastgesteld, zullen de LocatieActiviteiten met verschillende BAL activiteiten (binnen de RRGS-terreingrens) worden meegenomen.

Seveso inrichtingen 
alleen LocatieActiviteiten zonder RRGS type 'vuurwerk', 'defensie' en 'ontplofbare stof' meegenomen in de conversie. Ook locaties, waarbij het geregistreerde bevoegd gezag niet een provincie is, zijn nog niet meegenomen.

Meer weten over het Register?

Meer informatie over het Register Externe Veiligheidsrisico's vind je op www.registerexterneveiligheid.nl. Vragen over het register kan je stellen via de helpdesk REV@RWS.nl.

Gerelateerde standaarden
Informatiemodel Externe Veiligheid

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.