Ethiek

Thema Ethiek

Locatiedata is bijzonder, omdat het plaats en tijd bijeenbrengt. Dat kan tot gevoelige informatie leiden. Wat kan wel en wat kan niet? Dat is het terrein van de ethiek. In dit dossier vind je hulpmiddelen om ethiek een plek te geven in de ontwikkeling van digitale producten en achtergrondpublicaties over digitalisering en over privacy.

Goed opdrachtgeverschap: ethisch sturen op datagebruik (2023)

Opdrachtgevers hebben een voorbeeldfunctie en kunnen sturen op het gedrag van toeleveranciers en afnemers. Mede daarom zijn opdrachtgevers bij uitstek het kanaal waardoor ethiek kan varen.
In het kader van Geosamen en in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is gewerkt aan een protocol voor ethisch sturen op datagebruik. Opdrachtgevers kunnen dit protocol gebruiken om te sturen op de ethische aspecten van datagebruik gedurende de hele levenscyclus van een proces, project, product of dienst.

Het concept omvat vier opdrachtprotocollen en het sjabloon 'Vier ethiek op een rij'. Dit sjabloon is een speelse vertaling die als werkvorm kan worden gebruikt ter introductie van het instrument.

Wil je meer lezen over de aanleiding voor de productie van de protocollen, lees dan het memo goed opdrachtgeverschap.

Ethische referentie (2019-2023)

Met locatiedata kan je menselijke bewegingen, ruimtelijke veranderingen en kenmerken van (groepen) mensen, objecten en locaties, letterlijk in kaart brengen. De ethische referentie biedt een handreiking aan opdrachtgevers, projectleiders, uitvoerende teams en primair belanghebbenden voor het verantwoord organiseren en gebruiken van locatiedata: Ethiek by design.

De referentie bestaat uit kernwaarden. Deze kernwaarden komen voort uit een inventarisatie van bestaande ethische codes, aangevuld met feedback vanuit werkplaatsen. De inhoud van deze ethische referentie is ook ingebracht in de special interest group van het World Wide Web Consortium (W3C). Zie voor meer informatie: The responsible use of spatial data'

Verkenningen en publicaties over ethiek en privacy

Digitalisering maakt veel mogelijk. Maar niet alles wat kán, moet je ook wíllen. Hoe ga je om met gevoeligheden in data? En hoe gevoelig zijn locatiegegevens? Over dit soort vragen hebben we ons in verschillende projecten gebogen. De resultaten hiervan zijn geland in verschillende publicaties.

Gebruik locatiegegevens door social media platforms (2017 en 2018)

Locatie is een interessant gegeven waar sociale media en platforms dankbaar gebruik van maken in hun dienstverlening. Welke informatie wordt er eigenlijk verzameld? En wie kunnen daar allemaal gebruik van maken? Voor welke doeleinden? Zijn er punten waar activiteiten van de verschillende platforms de publieke sector raken? Op zoek naar antwoorden op deze vragen voerde Deniz Kiliç (TU Delft) een verkenning uit onder begeleiding van Bastiaan van Loenen (TU Delft/Geonovum)  Verkenning: locatiegegevens en sociale platforms (2017).

In een vervolgonderzoek is gekeken hoe overheidsorganisaties dit soort data gebruiken. De bevindingen daarvan zijn vastgelegd in het rapport: Overheid en “sociale” locatiedata (2018).

Strategisch denkkader digitalisering en de maatschappij (2016)

Maatschappelijke en technische ontwikkelingen beïnvloeden elkaar. Zowel de structuur waarin data wordt opgeslagen als de methode waarmee data wordt uitgewisseld, zijn niet puur technisch of waardevrij. Samen met de sociaal-economische context bepalen zij in hoge mate de route naar het (economisch) gebruik. Op verzoek van Geonovum stelde Ardy Siegert een strategisch denkkader op over digitalisering en de maatschappij. Op iBestuur publiceerden we in dit kader het artikel Maak van sensornetwerk geen buurtwacht.

Data-ownership en ethiek (2016)

Op 1 november 2016 organiseerde het Platform Making Sense for Society samen met het Dutch Institute for Technology, Safety and Security (DITSS) een bijeenkomst over data-ownership en ethiek in Eindhoven. Om onze steden zuiniger om te laten springen met energie, om verkeersopstoppingen te voorkomen of om criminaliteit te bestrijden, maken overheidsdiensten en bedrijven gebruik van moderne technologie. Big data, sensoren, rekenmodellen en algoritmes zijn de olie van de moderne bedrijfsvoering. De mogelijkheden met die olie zijn groot. Zo groot dat medewerkers bij overheid en bedrijven zich met enige regelmaat afvragen of iets wat kan eigenlijk wel mag. Van deze bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt.

Hergebruik persoonsgegevens (2015)

Het koppelen van data uit verschillende bronnen door middel van locatie-informatie schept ongekende mogelijkheden, maar steeds vaker wordt daarbij ook het privacydomein aangeraakt. Ook met geo-informatie. Een dialoog is nodig om de twee werelden bij elkaar te brengen. In 2014 hebben we een witboek 'Privacy op zijn plaats' geschreven om een dialoog op gang te brengen.

Privacy en geo-informatie een onmogelijke combinatie? (2010)

Onder het motto: ‘Privacy en geo-informatie een onmogelijke combinatie!?’ organiseerden de TU Delft en Geonovum in 2010 een workshop. Het elektronisch patientendossier, de opslag van vingerafdrukken in een centrale database en signaleringen op basis van etnische achtergrond in de jeugdzorg, zette verschillende mensen aan het denken over digitalisering versus privacy. Is privacy iets waar we ook in het geo-domein meer rekening mee moeten houden? Tijdens de workshop in Den Haag gaf een gemêleerd gezelschap van beleidsmedewerkers, bedrijfsleven en onderzoekers antwoord op deze vraag. In het sfeerverslag vind je de besproken dilemma's.