Ethiek en Privacy

Thema Ethiek en Privacy

In diverse projecten verkennen wij het gebruik en de potentie van locatiedata voor de overheid. Wij kijken daarbij naar technische vraagstukken, Wij kijken daarbij naar technische vraagstukken, maar verkennen ook vraagstukken over privacy en ethiek. Hieronder vind je de verzameling van resultaten en producten over deze onderwerpen.

Ethische referentie (2019-2022)

Met locatiedata kan je menselijke bewegingen, ruimtelijke veranderingen en kenmerken van (groepen) mensen, objecten en locaties, letterlijk in kaart brengen. De ethische referentie biedt een handreiking aan opdrachtgevers, projectleiders, uitvoerende teams en primair belanghebbenden voor het verantwoord organiseren en gebruiken van locatiedata.

Handreiking voor beleid over data ingewonnen in de openbare ruimte (2017-2018)

Om een handreiking te bieden aan professionals die betrokken zijn bij het maken of uitvoeren van beleid rond data die worden ingewonnen in de openbare ruimte, hebben we een ‘Handreiking Spelregels Data Ingewonnen in de Openbare Ruimte’ uitgebracht. Het biedt  hulpmiddelen waarmee overheden spelregels kunnen bepalen voor het inwinnen (door derden of door overheden zelf) van data in de openbare ruimte. Denk aan voorbeeldteksten voor in de inkoopvoorwaarden, een checklist voor het behartigen van de databelangen bij het aangaan van samenwerkingsverbanden, factsheets en een concept ‘Sensordata-verordening’. Het onderzoek naar de spelregels is opgenomen in de Rathenau Instituut publicatie: Waardevol digitaliseren. Dit essay kijkt, vanuit het perspectief van lokale bestuurders, naar digitalisering.

Gebruik locatiegegevens social media platforms (2017 en 2018)

Locatie is een interessant gegeven waar sociale media en platforms dankbaar gebruik van maken in hun dienstverlening. Welke informatie wordt er eigenlijk verzameld? En wie kunnen daar allemaal gebruik van maken? Voor welke doeleinden? Zijn er punten waar activiteiten van de verschillende platforms de publieke sector raken? Op zoek naar antwoorden op deze vragen voerde Deniz Kiliç (TU Delft) een verkenning uit onder begeleiding van Bastiaan van Loenen (TU Delft/Geonovum)  Verkenning: locatiegegevens en sociale platforms (2017).

In een vervolgonderzoek is gekeken hoe overheidsorganisaties dit soort data gebruiken. De bevindingen daarvan zijn vastgelegd in het rapport: Overheid en “sociale” locatiedata (2018).

Aandachtspunten sensornetwerken openbare ruimte (2017)

De openbare ruimte is het domein van de burger en de overheid speelt een rol om ervoor te zorgen dat deze ruimte een plek is waar je je vrij kunt bewegen. Bij plaatsing van sensoren in de openbare ruimte, kan de privacy in het geding raken. Ardy Siegert schreef een artikel met aandachtspunten die je helpen voorkomen dat een sensornetwerk ontaardt in een bemoeizuchtige buurtwacht.

Data ownershop en ethiek (2016)

Op 1 november 2016 organiseerde het Platform Making Sense for Society samen met het Dutch Institute for Technology, Safety and Security (DITSS) een bijeenkomst over data-ownership en ethiek in Eindhoven. Om onze steden zuiniger om te laten springen met energie, om verkeersopstoppingen te voorkomen of om criminaliteit te bestrijden, maken overheidsdiensten en bedrijven gebruik van moderne technologie. Big data, sensoren, rekenmodellen en algoritmes zijn de olie van de moderne bedrijfsvoering. De mogelijkheden met die olie zijn groot. Zo groot dat medewerkers bij overheid en bedrijven zich met enige regelmaat afvragen of iets wat kan eigenlijk wel mag. Van deze bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt.

Strategisch denkkader digitalisering en de maatschappij (2016)

Maatschappelijke en technische ontwikkelingen beïnvloeden elkaar. Zowel de structuur waarin data wordt opgeslagen als de methode waarmee data wordt uitgewisseld, zijn niet puur technisch of waardevrij. Samen met de sociaal-economische context bepalen zij in hoge mate de route naar het (economisch) gebruik. Op verzoek van Geonovum stelde Ardy Siegert een strategisch denkkader op over digitalisering en de maatschappij.

Hergebruik persoonsgegevens (2015)

Het koppelen van data uit verschillende bronnen door middel van locatie-informatie schept ongekende mogelijkheden, maar steeds vaker wordt daarbij ook het privacydomein aangeraakt. Ook met geo-informatie. Een dialoog is nodig om de twee werelden bij elkaar te brengen. In 2014 hebben we een witboek 'Privacy op zijn plaats' geschreven om een dialoog op gang te brengen.

Privacy en geo-informatie een onmogelijke combinatie? (2010)

Onder het motto: ‘Privacy en geo-informatie een onmogelijke combinatie!?’ organiseerden de TU Delft en Geonovum in 2010 een workshop. Het elektronisch patientendossier, de opslag van vingerafdrukken in een centrale database en signaleringen op basis van etnische achtergrond in de jeugdzorg, zette verschillende mensen aan het denken over digitalisering versus privacy. Is privacy iets waar we ook in het geo-domein meer rekening mee moeten houden? Tijdens de workshop in Den Haag gaf een gemêleerd gezelschap van beleidsmedewerkers, bedrijfsleven en onderzoekers antwoord op deze vraag.  In het sfeerverslag vind je de besproken dilemma's.