Prototypes

BGT als linked data

In opdracht van het toenmalige ministerie van IenM (nu BZK) heeft Geonovum onderzocht wat Linked Data kan betekenen voor de BGT. In dit kortlopende project eind 2014, zijn data uit verschillende basisregistraties, zoals de BGT, BAG, WOZ en NHR, aan elkaar gekoppeld. Ook is de data verrijkt met beheerinformatie (BOR data) en informatie uit op internet beschikbare niet-overheidsbronnen. Op basis van deze data is een website gebouwd die voor het proefgebied - de gemeente Leiden - laat zien hoe de data uit verschillende bronnen in samenhang te raadplegen is.

Bevindingen
Uit de proef is gebleken dat de overweldigende hoeveelheid proefdata die we kregen aangeboden, onmogelijk in de beschikbare tijd (6 weken) allemaal tot linked data kon worden verwerkt. Ook bleek het gebruikte systeem nog niet goed om te kunnen gaan met linked data die geometrie bevat. Daarvoor hebben we een workaround gebruikt. Het verrijken van basisregistratie-informatie met informatie uit andere bronnen bleek relatief eenvoudig te realiseren en veel meerwaarde te hebben. Verder viel op dat bij het koppelen van de informatie uit verschillende basisregistraties allerlei discrepanties tevoorschijn kwamen, zoals bedrijven die gevestigd zijn op in de BAG niet voorkomende adressen. Door de informatie in samenhang te tonen, vallen deze discrepanties direct op.

Demonstrator linked data basisregistraties

In 2020 is in het kader van de doorontwikkeling van Basisregistraties verkend wat de meerwaarde van linked data zou kunnen zijn om relaties tussen registraties aan te geven en te kunnen gebruiken. Belangrijkste bevindingen zijn dat de techniek en ondersteuning voor geografische linked data sinds de vorige verkenning in 2014 flink is verbeterd. Linked data kan als directe toegangslaag dienen voor gebruikers en kan ook de basis zijn voor APIs en viewers. Hierdoor kunnen verschillende gebruikersgroepen bediend worden vanuit één bron. Verder bleek linked data onmisbaar om data van de diverse registraties in samenhang te kunnen gebruiken.

Meer informatie

Data publiceren voor het web - Testbed Geo4web

In het testbed Geo4web is onderzocht hoe geodata toegankelijk gemaakt kunnen worden, gebruikmakend van methoden en technieken uit de webwereld. In het kader van dit testbed is gewerkt aan een tool voor het opslaan en bevragen van linked geodata. Deze tool is gebaseerd op de LOD Laundromat architectuur, met daaraan toegevoegd een geospatial layer.

Zie Github voor meer info

Experiment (SPA viewer) op Triply data service - Testbed Geo4web

In het testbed Geo4web is onderzocht hoe geodata toegankelijk gemaakt kunnen worden, gebruikmakend van methoden en technieken uit de webwereld.

Om de bevindingen uit de eerste fase van het testbed in praktijk te toetsen, hebben in de tweede fase nieuwe partijen gekeken hoe de resultaten in de praktijk toepasbaar zijn. Zo is Alterra is aan de slag gegaan met de Triply data service aan de hand van verhalen van twee "gebruikers".

Zie het rapport

AAN to schema.org - Testbed Geo4web

In het testbed Geo4web is onderzocht hoe geodata toegankelijk gemaakt kunnen worden, gebruikmakend van methoden en technieken uit de webwereld. In dit kader is gewerkt aan een mapping van AAN schema naar schema.org ontologie. Zie Github voor meer informatie

Geoservices vindbaar via zoekmachines (ID proxy)- Testbed Geo4web

In het testbed Geo4web is onderzocht hoe geodata toegankelijk gemaakt kunnen worden, gebruikmakend van methoden en technieken uit de webwereld. In dit testbed is een tool ontwikkeld die OGC Web Feature Services zo beschikbaar stelt dat zoekmachines de data kunnen afstruinen. De tool heeft ook een REST API die HTML, GeoJSON, JSON-LD en XML representaties ondersteunt.

Zie Github voor meer info

Verbetering geodata via web met huidige SDI - Testbed Geo4web

In het testbed Geo4web is onderzocht hoe geodata toegankelijk gemaakt kunnen worden, gebruikmakend van methoden en technieken uit de webwereld. Om de vindbaarheid van geodata via zoekmachines op het web in de huidige infrastructuur te verbeteren, zijn verbeteringen doorgevoerd gericht op zoekmachines en schema.org

Zie Github voor meer informatie

Demonstrator Leegstand

Om voor alle niet-woningen (kantoren, winkels, bedrijven, scholen, etc.) op verblijfsobject niveau een indicatie te krijgen óf, en zo ja, in hoeverre, een pand leeg staat is een eerste rudimentaire versie van een leegstandsmonitor gemaakt. Hierin zijn voor de gemeente Hoorn BAG- en NHR-gegevens aan elkaar gekoppeld. 

Bekijk de demonstrator van Gemeente Hoorn

Watmagwaar

Watmagwaar.nl was een experiment om ruimtelijke planinformatie zoals bestemmingsplannen mobiel te kunnen ontsluiten. Aanleiding voor het maken van een prototype was een voorgenomen herontwikkeling van de website ruimtelijkeplannen.nl, waarbij één van de wensen was om die website ook toegankelijk te maken via mobiele apparaten. Watmagwaar maakt gebruik van dezelfde brondata als ruimtelijkeplannen.nl. Zij toont echter alleen de digitale bestemmingsplannen van Nederland. Voor het overzicht van álle geldende Wro regels is ruimtelijkeplannen.nl. de aangewezen locatie.

screenshot watmagwaar.nlKenmerken

  • responsive design
  • werkt op touchscreens
  • GPS functionaliteit om bestemmingsinformatie op locatie op te roepen
  • handmatige invoer adres mogelijk
  • feedback formulier

Inmiddels is de site uit de lucht.

Platform voor sensordata - Smart Emissions

Het Smart Emission project draait om het in kaart brengen van luchtkwaliteit, geluid, trillingen en meteorologische indicatoren in de stad op een fijnmazig schaalniveau, door inwoners met zogenoemde burger-sensor-netwerken. In 2016 ontving Gemeente Nijmegen de titel Slimste Binnenstad van Nederland met dit project.

Geonovum ontwikkelde het dataplatform en onderliggende diensten voor dit project om ervaring op te doen met sensordata infrastructuur.

Bevindingen

Sensor Observation Service (SOS) and data management

Om praktijkervaring op te doen met werking van de SOS-standaard, is in samenwerking met RIVM de SOS pilot opgezet.
De ruwe Luchtkwaliteitsmetingen van het RIVM Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit worden met behulp van open standaarden gepubliceerd, waaronder INSPIRE en EIONET standaarden. Voor dit doel is een technisch platform: de "SOSPilot" ontwikkeld. Aan dit platform is ook een bij Geonovum gestationeerd weerstation gekoppeld.

De SOSPilot website bevat documentatie, viewers, services en meer.

Table joining service - statische gegevens combineren met geodata

De Table joining service (TJS) demonstrator toont hoe statistische informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gekoppeld kan worden aan geo-informatie. Daarvoor zijn een webapplicatie en een server gebruikt, die via het TJS protocol met elkaar communiceren. Dit project is in opdracht van het CBS uitgevoerd in een samenwerking van het CBS, Kadaster, PDOK en Geonovum. Alle achtergrondinformatie over de table joining service is vastgelegd in een wiki.

Zie ook de demonstrator zelf

Wat zit er in de BGT?

Om te demonstreren wat er zoal in de BGT zit, is een website gemaakt. Deze website toont op basis van de gegevens in de BGT het aantal of de oppervlakte van objecttypes die per bronhouder zijn geregistreerd. Zowel verplichte als optionele objecten worden in beeld gebracht als deze zijn ingevoerd. Hoewel het doel van de website puur illustratief is, geeft het een interessante kijk op de hoeveelheid objecten per gebied.

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op https://dashboard.gewoongoedegeodata.nl/#.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.