DiS Geo: Hoofdlijnen inhoud samenhangende objectenregistratie

Elk van de Basisregistraties kent op dit moment een eigen informatiemodel. Tussen verschillende van deze informatiemodellen heeft in de loop van de jaren afstemming plaatsgevonden. Toch is er nog steeds sprake van een gebrekkige aansluiting tussen deze verschillende informatiemodellen. Met de samenhangende objectenregistratie (SOR) wordt beoogd om meer samenhang aan te brengen tussen de verschillende objecttypen en de eigenschappen die daarover worden bijgehouden. Hiermee kunnen bijhoudingsprocessen worden vereenvoudigd, de informatievoorziening flexibeler worden opgezet en de wensen van gebruikers om meer samenhangende informatie worden ingewilligd.

Meer informatie over DiS Geo: Hoofdlijnen inhoud samenhangende objectenregistratie

Met dit document wordt beoogd om de uitgangspunten over, de samenhang tussen en de betekenis van de in de objectenregistratie te onderscheiden objecttypen te beschrijven. In dit document zijn verschillende aanzetten tot definities voor objecttypen, mogelijke waarden voor typeringen en beschrijvingen van de aansluiting van objecttypen op bestaande basisregistraties opgenomen. Het gaat hier in alle gevallen om voorlopige beschrijvingen, die bedoeld zijn om een eerste indruk te geven van de achterliggende gedachte bij bepaalde uitgangspunten of keuzes.