Doorontwikkeling in Samenhang - DiSGeo

Met het programma Doorontwikkeling in Samenhang van de Geo-basisregistraties (DiS Geo) werkt het Ministerie van BZK aan meer samenhang in de geo-informatie infrastructuur. Eén van de activiteiten is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot één samenhangende objectenregistratie. Vanuit verschillende deelopdrachten werken onder meer het Kadaster, de VNG en Geonovum aan verkenningen en producten die een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de Samenhangende Objectenregistratie.

Wat is een Samenhangende Objectenregistratie?

Een samenhangende objectenregistratie is een uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. In deze objectenregistratie gaan de objecten van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op. Daarnaast is het de bedoeling dat ook het gedeelte van de WOZ-administratie waarin objectgegevens zijn opgenomen en een aantal basisgegevens uit aanpalende registraties in de objectenregistratie worden opgenomen. Ook zijn er belangrijke raakvlakken met de basisregistratie topografie (BRT) en het Nationaal Wegenbestand.

Bestuurlijke Gebieden

Het ministerie van BZK, Kadaster en Geonovum werkten in 2022 samen aan het modelleren van Bestuurlijke Gebieden, zodat gegevens over bestuurlijke gebieden consistent zijn over de verschillende Basisregistraties heen. De uitgangspunten voor de standaard beschrijven we in een DiS-Geo scopedocument (werkversie) voor bestuurlijke gebieden. Alle documentatie en opnames van de sprintsessies zijn te bekijken op de Sprintpagina Bestuurlijke Gebieden.

Opgeleverde producten Samenhangende Objectenregistratie

Geonovum heeft een bijdrage geleverd aan de volgende documenten voor de Samenhangende Objectenregistratie.

High 5 lessons learned

 In hoeverre kan je Samenhangende Objectenregistratie (SOR) realiseren als informatieproduct, zonder iets aan de bestaande inwinning, informatiemodellen en registraties van BAG, BGT, BRT, WOZ etc. te veranderen? 

In 2021 hebben we in een High-5 sessie een aanzet ontwikkeld voor een overkoepelend informatiemodel "Gebouwen".  In januari 2022 is het experimentele SOR-gebouw-model en de bijbehorende vertaalspecificaties geïmplementeerd in een proefomgeving om te kijken in hoeverre een SOR resultaat haalbaar is op basis van de huidige basisregistraties. In 2020 hebben we in een High5 verkend of en hoe linked data en API's een bijdrage kunnen leveren aan samenhangende objectregistratie.

Bekijk de resultaten van de High 5's