Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO2012)

Standaard voor de ruimtelijke ordening waarin de plannen, visies, besluiten e.d. met hun objecten zijn gedefinieerd. Het IMRO is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Bij deze standaard zijn een aantal praktijkrichtlijnen verschenen.

Meer informatie over Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO2012)

Praktijkrichtlijnen

Onderstaande afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de toepassing van het IMRO in de praktijk:

De Praktijkrichtlijn Algemene Maatregel van Bestuur is een toelichting op het Informatie Model Ruimtelijke Ordening (IMRO2012) voor de ruimtelijke instrumenten amvb en de ministeriële regeling. Op basis van deze praktijkrichtlijn kan te allen tijde vanuit de gegevensset de inhoud van de oorspronkelijke algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling worden geraadpleegd.

Deze Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen is een toelichting op zowel het Informatie Model Ruimtelijke Ordening als de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen voor het bestemmingsplan, inpassingsplan (voor provincie en Rijk) en Rijksbestemmingsplan. De praktijkrichtlijn gaat onder meer in op de objecten en de bijbehorende attributen die in de standaard staan. Deze praktijkrichtlijn gaat ook nader in op gedeeltelijke herzieningen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen, parapluplannen.

De Praktijkrichtlijn Gebiedsgerichte Besluiten is een toelichting op het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening voor de instrumenten: aanwijzingsbesluit (proactieve aanwijzing), beheersverordening, exploitatieplan, gerechtelijke uitspraak, omgevingsvergunning, (voormalig Wro projectbesluit), reactieve aanwijzing, voorbereidingsbesluit. Op basis van deze praktijkrichtlijn kan vanuit de gegevensset de inhoud van het oorspronkelijke gebiedsgerichte besluit worden geraadpleegd.

De Praktijkrichtlijn Provinciale Verordening is een toelichting op het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO2012) voor wat betreft provinciale verordeningen. Op basis van deze praktijkrichtlijn kan te allen tijde vanuit de gegevensset de inhoud van de oorspronkelijke provinciale verordening worden geraadpleegd.

De Praktijkrichtlijn Structuurvisies is een toelichting op het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening voor wat betreft gemeentelijke, provinciale en rijks structuurvisies.

Implementatiebestanden

Bij het IMRO hoort ook een implementatiebestand. In dit zip-bestand zijn opgenomen: IMRO Schema, functielijst Schema,  matrixsymboolcode Schema, symboolcodelijst en themalijst voor de technische implementatie van IMRO2012.