Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2012)

De vereisten voor de digitale verbeelding en indeling planregels van bestemmingsplannen, uitwerking- en wijzigingsplannen, inpassingsplannen en rijksbestemmingsplannen. De SVBP is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden. Op grond van overgangsrecht van Wro naar Omgevingswet kunnen de RO Standaarden onder voorwaarden nog worden gebruikt tot uiterlijk 1 januari 2032.

Meer informatie over Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2012)

De SVBP2012 Functielijst is een bijlage bij Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP2012). Deze bijlage is aangevuld met militair oefenterrein en hiermee gelijk getrokken met het implementatiebestand van IMRO2012 en de lijst van functieaanduidingen die de Validator gebruikt.

Praktijkrichtlijnen

Onderstaande afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de toepassing van de SVBP in de praktijk:

De Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplankaart (PRABPK2012) is een praktijkrichtlijn bij de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012. Deze praktijkrichtlijn geeft richtlijnen voor de opmaak van de analoge bestemmingsplankaart.

De Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen (PRBP2012) is een toelichting op zowel het Informatie Model Ruimtelijke Ordening als de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen voor het bestemmingsplan, inpassingsplan (voor provincie en Rijk) en Rijksbestemmingsplan. De praktijkrichtlijn gaat onder meer in op de objecten en de bijbehorende attributen die in de standaard staan. Deze praktijkrichtlijn gaat ook nader in op gedeeltelijke herzieningen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen, parapluplannen.

Implementatiebestand

Bij deze standaard hoort ook het implementatiebestand. In dit zip-bestand is de SVBP functielijst opgenomen voor de technische implementatie van SVBP2012.