Digitale toegankelijkheid websites en kaarten: (g)een probleem?!?

het wereldwijde web van geo-informatie
19 juni 2018

Net als openbare voorzieningen moeten ook digitale voorzieningen, en zeker die van de overheid, toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. En die doelgroep is groot; zo kent Nederland ongeveer 350.000 blinden en slechtzienden en 700.000 kleurenblinden. Allemaal mensen waarvoor een online kaart in meer of mindere mate onleesbaar is.

Webrichtlijnen & Geo-informatie

Sinds 2008 kennen we in Nederland standaarden die de toegankelijkheid van websites voor mensen met een beperking proberen te verbeteren: in dat jaar kwam de eerste versie van de webrichtlijnen op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie. In 2011 kwam de tweede versie van de Webrichtlijnen op de lijst te staan.  Sindsdien is vaak de vraag gesteld of het wel mogelijk is om kaarten op een website te publiceren én tegelijk te voldoen aan de webrichtlijnen. Omdat ófwel volledig kaartloze websites, ófwel niet toegankelijke websites dreigden, nam Geonovum in 2013 samen met ICTU het initiatief voor een handreiking Geo-informatie en Webrichtlijnen. In 2015 is deze handreiking geactualiseerd.

Wat is er sinds die tijd gebeurd?

In 2016 zijn de Webrichtlijnen op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst vervangen door de Europese EN 301 549-norm (DigiToegankelijk), waarmee de term ‘webrichtlijnen’ verdween. Inhoudelijk veranderde er niet zoveel: zowel de 2e versie webrichtlijnen als DigiToegankelijk implementeren de W3C standaard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. In 2017 werd het belang van digitale toegankelijkheid verder onderstreept, toen de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte ook expliciet van toepassing werd op digitale diensten. Nergens is expliciet opgenomen of en hoe toegankelijkheidseisen toegepast moeten worden op online kaarten, maar dat gaat nu veranderen.

1 juli: Tijdelijk besluit Digitale toegankelijkheid overheid

Per 1 juli 2018 treedt het Tijdelijk besluit ‘Digitale toegankelijkheid overheid’ in werking. Toepassing van de toegankelijkheidseisen uit EN 301 549 valt dan niet meer onder het ‘Pas toe of leg uit’-regime, maar wordt wettelijk verplicht. Dit besluit stelt echter in artikel 2.2.d expliciet (en volgt daarmee de Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties) dat het besluit niet van toepassing is op onlinekaarten. Enige uitzondering is dat in het geval van kaarten voor navigatietoepassingen de essentiële informatie ook op andere wijze (lees: routebeschrijving in tekst) toegankelijk gemaakt moet worden.

Wat betekent dit (voor overheidswebsites)?

Dit betekent dat er - uitgezonderd de navigatie-case - vanuit digitale toegankelijkheid geen beperkingen zijn op het gebruik van online kaarten. Je kunt dus gewoon online kaarten blijven gebruiken op je website. Let hierbij op twee zaken:

  • de niet-van-toepassing-verklaring slaat alleen op de online kaart zelf, de rest van de webpagina waar de kaart op staat moet wél volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen;
  • het blijft natuurlijk verstandig om je online kaart zo toegankelijk mogelijk te maken. Dus zorg bijvoorbeeld voor voldoende contrast tussen verschillende kleuren, maak het onderscheid in symbolen op basis van kleur én vorm en zorg dat de kaartapplicatie zowel met de muis als met het toetsenbord te bedienen is.

Meer weten? Kijk op https://www.digitoegankelijk.nl/

Gerelateerd nieuws