Expertadvies opname GeoPackage pas-toe-leg-uit lijst in consultatie

gepackage op PTLU consultatie
05 augustus 2019

Op de website van het Forum Standaardisatie is de consultatie geopend op het expertadvies voor opname van GeoPackage op de Pas-toe-of-leg-uit lijst. Tot 2 september 2019 kan je jouw mening delen met het Forum.

GeoPackage is een op SQLite (een databasemanagementsysteem) gebaseerde standaard waarmee je geografische informatie kan uitwisselen, onder andere in de context van het stelsel van (geo)basisregistraties. De standaard is in april 2019 door Geonovum aangemeld voor plaatsing op de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie. Op 17 juni 2019 is GeoPackage door een groep experts getoetst aan de inhoudelijke criteria voor plaatsing op de pas-toe-of-leg-uit lijst. De resultaten van deze toetsing zijn vastgelegd in een expertadvies. Op dit advies hoort het Forum Standaardisatie graag de mening van het werkveld.

Het Forum ontvangt graag jou reactie op:

  • Het advies van de experts om GeoPackage op de pas-toe-of-leg-uit lijst te plaatsen (paragraaf 1 van het expertadvies).
  • Het door de experts voorgestelde functioneel toepassingsgebied van de verplichting (paragraaf 4.1 van het expertadvies).
  • De constateringen en conclusies van de experts met betrekking tot de criteria voor plaatsing op de pas-toe-of-leg-uit lijst (paragrafen 5.1-5.4 van het expertadvies).
  • De adoptieadviezen van de experts aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (paragraaf 5.5 van het expertadvies).
  • Het doorlopen proces en de samenstelling van de expertgroep (paragraaf 2 van het expertadvies).

Daarnaast kan je elke aanvullende overweging meegeven aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid die van invloed kan zijn op het besluit om GeoPackage op de pas-toe-of-leg-uit lijst te plaatsen.

Bekijk de consultatie en reageer

Bekijk het expertadvies voor de plaatsing van de standaard GeoPackage op de pas-toe-of-leg-uit lijst

Je reactie op deze openbare consultatie kan je tot uiterlijk 2 september 2019 per e-mail indienen bij forumstandaardisatie. Alle ontvangen reacties worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen. Het Forum Standaardisatie maakt de ontvangen reacties openbaar op de website www.forumstandaardisatie.nl. A

Zie ook de oproep op de website van Forum Standaardisatie

Gerelateerd nieuws