Highlights uit de virtuele OGC meeting maart 2021

15 april 2021
logo ogc

Eind maart 2021 was er een virtuele meeting van het Open Geospatial Consortium (OGC). De virtuele meeting was goed bezocht en er zijn mooie stappen voorwaarts gezet door de community in de ontwikkeling van standaarden.  

Naast de reguliere standaardenoverleggen waren er dit jaar speciale themasessies over standaarden voor de landbouw, ethiek en locatie, command and control tasking, klimaat, en gezondheid. Het thema ethiek kwam overigens in diverse sessies naar voren: in de GeoAI DWG werd een presentatie gegeven over de ethische verantwoordelijkheden bij het delen van tijd/locatie data waarbij een ‘virtual fingerprint’ opgebouwd kan worden; en ook in het verslag van de OGC Location Powers Summit 2021 werden ethische vraagstukken naar voren gebracht.

OGC organiseert regelmatig evenementen waarbij geprogrammeerd wordt, zoals het recente code sprint event samen met OSGeo. Tijdens de virtuele meeting was er ook een 1-daagse developer track. Programmeurs konden hier prijzen winnen met de implementatie van concept OGC API standaarden. OGC gaat een ‘Developer relations officer’ aanstellen om de activiteiten voor developers verder te ontwikkelen.

APIs

Zoals gezegd zijn er weer de nodige stappen voorwaarts gezet met de ontwikkeling van standaarden.

OGC API Records, Part 1 voor de publicatie van metadata en andere niet-geodata is in concept gereed voor proefimplementaties. Er wordt nog feedback verwacht van ontwikkelaars. Tegen het einde van dit jaar wordt de publieke consultatie verwacht.

OGC API Features:

  • Part 1 (Core) en 2 (CRS) zijn vastgestelde standaarden.
  • Part 3, waarmee je kunt filteren en eenvoudige zoekvragen formuleren, ligt tot 19 april in consultatie.
  • Part 4 is nog in bewerking. De naam van dit deel was eerst “Simple Transactions”, maar is hernoemd naar “Create Replace Update Delete”. Men zoekt naar meer implementaties voordat de stap naar consultatie wordt genomen.
  • Er ligt een voorstel om de charter (opdracht) van de werkgroep uit te breiden met nog meer Parts over (complex) Search, OpenAPI 3.1, Property Selection, Geometry Simplification, en Schemas

De Environmental Data Retrieval (EDR) API is tijdens de OGC meeting goedgekeurd, ondanks enkele No votes en wat discussie over de naam van deze standaard, die overigens ongewijzigd is gebleven.

Een groep OGC-ers is bezig met de nieuwe API specificaties voor Tiles, Tile Matrix Set, en Maps. In die volgorde gaan ze de standaarden ook afronden, maar zover zijn ze nu nog niet. In deze groep woedt een verhitte discussie over de definitie van de bounding box property, die in Tiles anders is dan eerder in de Features API gedefinieerd. In de Coverages werkgroep speelt een soortgelijke discussie: hier wil men een envelope property hanteren in plaats van een bounding box. Uit dit soort issues blijkt wel dat het voor de OGC een uitdaging blijft om consistentie te bewaren over de APIs heen, die ieder hun eigen ontwikkeldynamiek kennen. De OGC doet hard haar best om dit te coördineren. Werkgroep-overstijgende issues zijn in een aparte repository te vinden.

De OGC Common API geeft de gemeenschappelijke fundamenten en enkele herbruikbare componenten voor de verschillende APIs, maar ook hierover is nog discussie. Moet dit een echte standaard worden, of slechts een handreiking die OGC intern gebruikt bij het schrijven van de API standaarden? Deze vraag ligt binnenkort voor bij de consultatie van de OGC Common API.

Daarnaast zijn er de OGC Web API guidelines, een algemener document dat richtlijnen geeft voor het maken van Web APIs (deels vergelijkbaar met de Nederlandse API Strategie). Dit wordt een interne OGC “policy” die zal voorschrijven aan welke richtlijnen OGC Web APIs moeten voldoen.

Geo op het Web

De Spatial Data on the Web interest group kwam samen en beprak onder andere een update van de Best practices voor het publiceren van geo-data op het Web.

Er is een ad hoc bijeenkomst gehouden over MapML, een voorstel om de manier waarop kaarten worden opgenomen in web pagina’s, te standaardiseren. Het idee moet nog nader uitgewerkt worden. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat browser vendors hieraan mee gaan werken. Maar het idee, dat langzamerhand meer steun begint te krijgen, is om een aantal componenten, die in client side map libraries zoals Leaflet en anderen veel voorkomen, te gaan standaardiseren en in HTML een element op te nemen voor het opnemen van een kaart in een webdocument. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar toegankelijkheidsaspecten. De OGC gaat nader verkennen wat de volgende stappen kunnen zijn.

Toekomstmuziek

De Future Directions sessie gaf zoals altijd inspirerende voorbeelden van innovatieve toepassingen van geo-informatie. Zo werd er in een presentatie met veel aansprekende voorbeelden gedemonstreerd hoe een CityGML dataset kan worden verrijkt met sensordata verkregen middels OGC SensorThings. De presentator gaf ook aan wat nog beter zou kunnen vanuit het perspectief van de ontwikkelaars: die hebben namelijk vaak de behoefte aan duidelijke landing pages, met makkelijke uitleg over hoe je met APIs (zoals SensorThings) aan de slag kan gaan. Verder was er een presentatie over verkeersanalyses in Digital Twins (in het kader van het Digital Urban European Twins initiatief) en over het gebruik van aardobservatiedata voor bijvoorbeeld het monitoren van (stilstaand) verkeer en de grootte van auto’s, als input voor een model voor actuele, lokale luchtkwaliteit.

Architecturale vraagstukken

In de Architecture DWG betoogde een spreker dat het OGC meer aandacht zou moeten hebben voor conceptueel modelleren. Vroeger vertaalde het informatiemodel zich 1 op 1 naar een GML applicatieschema, maar tegenwoordig wil men één conceptueel model waarop meerdere encodings gebaseerd kunnen worden (bijvoorbeeld XML, JSON en RDF). Daarmee groeit de behoefte aan conceptueel modelleren binnen de OGC, en komen er een aantal vraagstukken naar boven. Bijvoorbeeld: wat is een conceptueel model, wanneer is het correct gemodelleerd en hoe controleer je dat, en hoe publiceer je een conceptueel model zo toegankelijk mogelijk. De discussie hierover wordt binnen OGC verder gebracht met behulp van een Discussion Paper.

Ook is gepresenteerd over het DAPA werk dat in een OGC testbed is voltooid. De nieuwe OGC Processes API is ontworpen als heel generiek en onafhankelijk van de Features API. Voor gebruikers heeft dit het nadeel dat je niet kunt weten welk proces aan welke features gerelateerd is. Ook is de werkversie van de OGC API Processes heel volledig, maar daarmee ook complex. Om een proces op te starten moet je bijvoorbeeld een JSON document posten, en processen hebben erg veel parameters. DAPA is hierop een mogelijk antwoord. Het proces is hier verbonden aan de data waarop het opereert en daardoor overzichtelijker. Binnenkort is over DAPA alles te lezen in het Data Access and Processing Engineering Report). Vanuit het DAPA werk worden enkele wijzigingsverzoeken voor de Processes SWG geformuleerd.

In de Open Architecture Board werd verslag gedaan van de Urban Digital Twin Critical Concepts and Location Powers Summit. Deze summit gaf een goed beeld van wat Digital Twins eigenlijk zijn. Digital Twins onderscheiden zich doordat ze drie belangrijke componenten hebben: een digitale, een fysieke, en een sociale. Ruimte en tijd (dynamiek) spelen altijd een rol. Daarnaast is een DT gefocused, een karikatuur van een specifiek deel van de omgeving: niemand maakt een Digital Twin van Alles. Visualisatie speelt een belangrijke rol, net als 3D en dynamische gegevens. Je kunt het zien als een begrip waarin Spatial Data Infrastructure, Urban Models, Smart City Services, en Internet of Things samenkomen.

Ook denkt de OGC na over dynamische datums. Dit is nog in een vrij vroeg stadium, maar er ligt wel een concreet idee om een tijdscomponent “@epoch” te introduceren voor die gevallen waar dat nodig is. Een coordinatenpaar in een specifiek CRS gecombineerd met dit ‘epoch’ is nauwkeuriger.

Smart Cities

In de Smart Cities DWG werd ook verslag gedaan van de Urban Digital Twin Critical Concepts and Location Powers Summit 2021 – een samenvatting van dit evenement is te vinden op de OGC website. Het definitieve verslag wordt op een later moment gepubliceerd.

In deze sessie lag de nadruk vooral op de inhoud van Digital Twins (DTs), en werden trends besproken die een impact zullen hebben op de totstandkoming van nieuwe DTs. De bewustwording van het feit dat DTs  dynamisch zijn en vaak aangepast zullen moeten worden stond centraal. Dit vraagt om een systems thinking benadering en een use-case driven ontwikkeling. Om deze reden wordt gepleit om meer aandacht te besteden aan de sociale dimensie van DTs - als de behoeftes van gebruikers niet concreet zijn wordt het lastig om  een zinvolle DT te creëren. Een grote uitdaging is de integratie tussen de verschillende DTs die op deze manier ontstaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan data harmonisatie middels het koppelen van niet-gestandaardiseerde data modellen aan gestandaardiseerde modellen. De vraag is wat OGC verder kan betekenen voor deze ontwikkelingen, aangezien er al een Digital Twin Consortium bestaat.

Observations & Measurements

De werkgroep is druk bezig met versie 3.0 die zowel een ISO als een OGC standaard zal worden. Beide standaardenorganisaties hebben inmiddels een publieke consultatie gehouden. De werkgroep is nu bezig de consultatiereacties te verwerken.

Daarnaast werkt men aan een JSON encoding en daarna volgt een XML encoding. Ook werd verslag gedaan van experimenten om sensordata, gemodelleerd volgens de nieuwe O&M 3.0 standaard, te publiceren met behulp van een SensorThings API. Het datamodel van deze API bleek wel te passen op O&M 3.0.

 Standaardenwerk

Op 3D gebied zitten twee standaarden nu in de laatste OGC leden-stemronde: versie 3.0 van CityGML Conceptual Model en versie 1.0 van de community standaard CityJSON. Nieuw bij CityGML is dat het conceptuele model (“hoe beschrijf ik de wereld in 3D”) en encodings (“hoe leg ik dit vast in een bestand, bijv. op basis van GML of JSON”) gesplitst zijn. CityGML 2.0 bevatte zowel een conceptueel model als een op GML gebaseerde encoding. CityJSON 1.0 is een op JSON gebaseerde, lichtere encoding van CityGML 2.0. Geonovum heeft deze community standaard, die door TU Delft is ontwikkeld, de OGC in gebracht. Voor CityGML 3.0 Conceptual Model is op dit moment binnen de OGC een GML-encoding in ontwikkeling, terwijl er vanuit TU Delft gewerkt wordt aan CityJSON 1.1 als lichte JSON-encoding voor CityGML 3.0 CM. Deze zal naar verwachting relatief snel na de definitieve goedkeuring van CityGML 3.0 beschikbaar komen.

De GeoSPARQL SWG werkt aan versie 1.1 en verwacht dat hiervan over 3 a 4 maanden de consultatie is afgerond. Daarna gaat men werken aan een grotere upgrade van de standaard.

Nieuwe of nieuw leven ingeblazen werkgroepen:

  • POI SWG gaat werken aan een encoding voor het beschrijven van points of interest. In het verleden is er POI werkgroep geweest binnen de W3C, dat later naar de OGC is verhuisd.
  • SampleML SWG gaat werken aan een standaard voor AI en machine learning voorbeelddata.
Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.