IMGeo 2.2: de volgende stap in de ontwikkeling van de BGT

07 mei 2020
imgeo 2.2

De BGT biedt gedetailleerde informatie over de inrichting van Nederland. Van heel Nederland vind je er de wegen, water, groen en bebouwing in terug. Aanvullend hebben veel bronhouders er op vrijwillige basis ook specifieke inrichtingselementen in vastgelegd, zoals bijvoorbeeld de locaties van lichtmasten en afvalbakken. Dat gebeurt aan de hand van de IMGeo-standaarden waarvan de toepassing deels wettelijk verplicht is en deels vrijwillig. Op basis van de standaarden winnen de verschillende bronhouders hun data op een vergelijkbare manier in en kun je de gegevens uitwisselen. Hierdoor kun je de data in verschillende werkprocessen gebruiken.

De afgelopen jaren is gewerkt aan de doorontwikkeling van het informatiemodel van de BGT: IMGeo. Parallel hieraan is in het kader van Doorontwikkeling in Samenhang (DiS Geo) in 2018 ook gestart met de gedachtevorming over verdergaande integratie van de bestaande geo-basisregistraties onder de werktitel “Objectenregistratie”. Omdat deze trajecten elkaar raken, is er reeds eerder voor gekozen om met de gewenste structuurwijzigingen in het informatiemodel IMGeo aan te sluiten bij de denklijnen die worden ontwikkeld in de “Objectenregistratie”. Het traject IMGeo 3.0 is daarom “on hold” gezet.

Aangescherpte inwinregels

Tegelijkertijd waren er ook aanpassingen in beeld binnen de bestaande structuur. Hiervoor hebben we de werktitel IMGeo 2.2 gehanteerd. Deze wijzigingen zijn verder uitgewerkt en eind 2019 lag er een voorstel. Dit voorstel is nog beschouwd op de impact die invoering hiervan zou hebben. Met name de bronhouders van de BGT hebben aangegeven dat aanpassingen in het informatiemodel, denk hierbij aan nieuwe classificaties van objecten e.d., zouden betekenen dat in de hele ICT-keten van de BGT aanpassingen moeten worden gedaan. Dit zou gepaard gaan met noodzakelijke investeringen in deze keten, inclusief de software bij bronhouders en gebruikers. Deze impact achtte men te groot voor nu en de wens was de technische aanpassingen pas te doen als de stap naar de objectenregistratie wordt gezet. Liever één keer een grote technische stap, dan een aantal kleine. Deze afweging heeft ertoe geleid dat in het aangepaste voorstel voor IMGeo 2.2. het informatiemodel niet is gewijzigd maar met name de inwinregels scherper zijn geformuleerd binnen de bestaande classificaties. Deze zorgen voor meer uniformiteit in de BGT waar dit nu al kan.

Overgangsperiode van 2 jaar

Op 5 maart 2020 heeft de Regieraad BGT ingestemd met deze opzet van IMGeo 2.2. Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van de documentatie over IMGeo 2.2. Na publicatie zijn deze inwinregels van kracht voor de bijhouding van de BGT. Voor de bestaande inhoud van de BGT geldt een overgangsperiode van 2 jaar.

Met name voor het bebouwde gebied van Nederland is de BGT de meest nauwkeurige basiskaart van Nederland. Met de aangekondigde verbeteringsslag, komt ook het buitengebied beter in de BGT. Bronhouders van de BGT moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat bossen nauwkeuriger worden vastgelegd. Hetzelfde geldt voor grotere particuliere terreinen. Een andere aanpassing is het opnemen van opslagtanks voor energie, zoals gastanks en buurtbatterijen. Belangrijke drijfveer achter de nu door te voeren aanpassingen is het gebruik van de BGT door hulpdiensten. Zij hebben grote behoefte aan een goed beeld van de omgeving in het geval van een calamiteit.

De verbetering van de BGT heeft geen gevolgen voor de software die bronhouders nu gebruiken. Geonovum, SVB-BGT en het ministerie van BZK maken nu de catalogi voor IMGeo 2.2, zowel voor het verplichte als vrijwillige deel klaar voor publicatie. De documentatie staat begin juni online, waarna bronhouders direct kunnen starten met de verbeteringsslag.

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.