Terugblik op de OGC Technical Committee meeting Ottawa

30 maart 2020
OGC technical committee

Van 2 tot en met 5 maart schoof Linda van den Brink van Geonovum aan bij de 114e OGC Technical Committee meeting. De meeting was op het laatste moment verzet van Hong Kong naar Ottawa Canada vanwege het heersende Corona-virus en werd bezocht door een kleinere groep leden dan normaal. Toch was het een productieve week. We delen de highlights hieronder.

API standaarden

Net als vorige meeting, ging er ook deze meeting veel aandacht naar APIs. Het werk aan de nieuwe Web API standaardenreeks vordert in rap tempo. De OGC probeert kleine bouwstenen voor APIs te maken die je in meerdere standaarden kunt hergebruiken. Het is daarmee goed mogelijk dat onderdelen van OGC API Features later terecht komen in de API Common standaard en ook gebruikt zullen worden door bijvoorbeeld een Coverage API of Records API (de nieuwe naam van Catalog). Clemens Portele zei tijdens de meeting over de oude services versus de nieuwe APIs: “We were standardizing too many edge cases. When we started on OGC API Features we made a conscious decision not to replicate everything from WFS 2.0.”

Van OGC API Features is de status nu als volgt:

  • Part 1 Core: is gepubliceerd; er wordt nu gewerkt aan een erratum 1.0.1.
  • Part 2 CRS: om geo-objecten in verschillende coördinaatsytemen aan te bieden en op te vragen. Dit onderdeel is tot 28 april in publieke consultatie.
  • Part 3 Simple Transactions: om geo-objecten te wijzigen, verwijderen en toe te voegen via een API. De eerste werkversie van dit onderdeel staat online. 
  • Part 4 Common Query Language: om geo-objecten bij het opvragen te kunnen filteren. Een eerste werkversie hiervan komt binnenkort online.

Verwacht wordt dat aan part 3 en 4 de komende maanden hard gewerkt wordt en dat deze later in het jaar in publieke consultatie zullen gaan.

OGC API Records: Dit wordt de opvolger van de OGC Catalog Services standaard. De scope wordt iets breder: niet API Records kan je niet alleen metadata records ontsluiten, maar bijvoorbeeld ook codelijsten en beschrijvingen van coördinaatreferentiesystemen. Er staat ten tijde van de OGC meeting in Ottawa een ruwe werkversie online van Part 1 Core. Hiervan is ook al een OpenAPI document beschikbaar en enkele implementaties.

Werk aan OGC APIs voor Maps (opvolger van WMS), Processes, en Coverages bevindt zich nog in een vroeg stadium. In een OGC pilot (dus niet in het OGC standaardenprogramma) wordt gewerkt aan een Tiles API voor vector tiles.

Meer weten over de OGC APIs?

Spatial data & (semantic) web

In de GeoSemantics DWG is een whitepaper besproken over de toegevoegde waarde van graphs (de data-structuur die wordt gebruikt door linked data en property graphs) voor geodata. Hierin gaat het onder andere om toepassingen van GeoSPARQL en mogelijke verbeteringen daaraan, die voor breder gebruik zouden kunnen zorgen. De bedoeling is om een groep mensen bij elkaar te krijgen die wil werken aan een nieuwe versie van GeoSPARQL; inclusief (markt)partijen die de standaard (deels) al implementeren of hier interesse in hebben. De whitepaper wordt afgerond en het komende kwartaal gepubliceerd. Intussen werken we achter de schermen aan het oprichten van een werkgroep voor GeoSPARQL 2.0.

OGC gaat in een pilot werken aan een JSON encoding voor geodata, die waar mogelijk wordt gebaseerd op GeoJSON, maar ook aspecten gaat ondersteunen die GeoJSON niet ondersteunt. De te ontwikkelen OGC JSON encoding zou bijvoorbeeld support bieden voor andere coördinatensystemen dan WGS84 en voor volumes voor 3D data. OGC wil de uitbreidingen op GeoJSON wel tot een minimum beperken.

Ethiek

Ethisch omgaan met geo-data, bijvoorbeeld in de context van AI en data science, was een terugkerend thema. Er waren diverse presentaties over hoe je kan zorgen dat geodata op een eerlijke en transparante manier wordt ingezet en discussies over een geodata Code of Use. Er schijnt al veel materiaal te zijn waaruit hiervoor geput kan worden.

3D

De CityGML werkgroep is bezig met het afronden van het conceptuele model voor versie 3.0. Hun werk kan gevolgd worden via github.

Linda van den Brink heeft in Ottawa aangekondigd dat CityJSON binnenkort aan de OGC leden zal worden voorgelegd. Hen wordt dan gevraagd om in te stemmen met het starten van het proces om CityJSON goed te keuren als OGC Community Standard. Na een “Go” van de leden moeten er nog een aantal stappen doorlopen worden voordat CityJSON echt een standaard is; dit duurt maximaal 6 maanden.

Verder

OGC wil samen met het W3C een Maps for the Web workshop organiseren. De datum voor deze workshop is nog niet officieel aangekondigd.

Tijdens de OGC meeting kwamen ze niet bijeen, maar de werkgroep Observations & Measurements werkt hard aan een nieuwe versie via wekelijkse online meetings. Ook de SensorThings API wordt verder doorontwikkeld.

De volgende standaarden zitten momenteel in het goedkeuringsproces, waarna publicatie volgt:

De volgende werkgroepen zijn in oprichting:

  • Routing standards working group, waarin men wil gaan werken aan een API, een uitwisselformaat en wellicht een ontologie voor routes voor transport en vervoer.
  • In pril stadium: werkgroep over ondergronddata en werkgroep GeoSPARQL 2.0

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.