Update consultatie STOP/TPOD

update consultatie
04 juni 2019

Onderdeel van het ontwikkelen van standaarden is het consulteren van het werkveld. Wij zijn momenteel druk bezig met het verwerken van de input op de consultatie van de STOP/TPOD standaarden versie 0.97. We geven je hieronder een update.

De afgelopen periode hebben we al een deel van de ontvangen reacties op versie 0.97 kunnen verwerken. Zo hebben we tekstdelen uit de TPODs herschreven, werken we aan harmonisatie van begrippen door de standaarden en schrijven we duidelijker op hoe je annotaties kunt gebruiken. Ook zijn we de waardelijsten aan het aanpassen op basis van de ontvangen aanbevelingen.

Begrippen, terminologie en consistentie

De afgelopen periode hebben de specialisten zich gebogen over de gebruikte begrippen in de standaarden. Zij hebben een inventarisatie gemaakt van begrippen en de manier waarop ze in de verschillende documenten worden gebruikt. Daar waar we hetzelfde bedoelen, harmoniseren wij de begrippen door de documenten heen. Daar waar we verschillende dingen bedoelen, gebruiken we - om verwarring te voorkomen - verschillende termen. Daarbij kijken we ook naar de toegevoegde waarde van begrippen. Waar mogelijk gebruiken we een duidelijk gedefinieerd begrip in plaats van meerdere synoniemen. In de volgende versie van de standaarden willen we consistentie in terminologie gerealiseerd hebben.

CIM-OW

Ten aanzien van het CIM-OW komt uit de consultatie naar voren dat er behoefte is aan een duidelijkere positionering van CIM-OW ten opzichte van STOP. STOP bevat alle juridische informatie. Het Omgevingswetbesluit bevat deze informatie ook, maar is juridisch niet bindend. Ook de werking van annotaties (wat staat er in de annotaties en wat wordt geannoteerd) moet duidelijker worden gemaakt voor de praktijk. Verder is aangegeven dat de samenhang (klasseattribuut) tussen de kwalificaties niet duidelijk is (Relatiekwalificatie, Regelkwalificatie en kwalificatieActiviteitRegel). Hier ligt ook een relatie met annoteren. Hetzelfde geldt voor het samenspel van werkingsgebied, locaties en ambtsgebied.

Over de vertaaltabellen tussen CIMOP en CIM-OW zijn veel opmerkingen binnen gekomen. Op basis van de feedback gaan we CIM-OW nu via aparte bestanden uitwisselen. We ontvingen ook opmerkingen over toepasbare regels, vormvrije plannen en 3Dondersteuning. Deze zitten echter niet in de scope van de 0.97 versie. Deze onderwerpen zijn onderdeel van de doorontwikkeling.

In de volgende versie van het CIM-OW verwachten we de volgende aanpassingen:

 • We gaan locatie (wordt locatieaanduiding) en werkingsgebied duidelijker beschrijven
 • We koppelen onderwerp en onderwerpgroep aan gebied
 • Normadressaat alleen voor instructieregel: uitoefenen van taak of bevoegdheid
 • We voegen de algemene klasse ‘Gebiedsaanwijzing’ toe als algemeen mechanisme om een gebied aan een juridische regel te koppelen
 • Koppelingen naar functie, activiteit, normwaarde gaan functieaanduiding, activiteitaanduiding etc. heten
 • Categorie (functiegroep e.d) gaat groep heten.
 • We nemen idealisatie op per gegeven (functie, activiteit, normwaarde etc.) en is daarmee van toepassing op de gekoppelde locatieaanduiding.
 • Symboolcode nemen we op per gegeven (functie, activiteit, normwaarde etc.) voor opname van afwijkende symbolisatie van locatieaanduiding.

Presentatiemodel

Over het onderwerp presenteren en verbeelden hebben we 120 reacties ontvangen. Uit de opmerkingen hebben we onder meer de volgende actiepunten opgesteld:

 • Een veel genoemde wens was het modelleren van onderwerp én onderwerpgroep in CIM-OW en CIM-OP. Dit is nodig om goed te kunnen visualiseren en het zou dan dezelfde systematiek volgen als van activiteit-activiteitgroep, functie-functiegroep etc. Het toevoegen van onderwerpgroep is momenteel in beraad;
 • Het tonen van labels bij gebieden op de kaart. Het toevoegen van labels bij gebieden is momenteel in beraad;
 • Onduidelijkheden over werkingsgebied, geografisch informatieobject en locatie zullen in de documentatie worden verduidelijkt;
 • De relatie tussen annoteren en presenteren;
 • Bron nauwkeurigheid, juridische nauwkeurigheid en idealisatie;
 • Consequent gebruik en goede toelichting op begrippen referentie, achtergrond, ondergrond en bron;
 • Symbolisatie in de symbolisatiebibliotheek;
 • De voorbeelden over het presentatiemodel in de TPOD’s , hiervoor worden specifiekere voorbeelden opgesteld;
 • Verzoeken over uitbreiding van tekstweergave in het presentatiemodel;
 • Verschilweergave vraagt om een uitgebreidere toelichting;
 • Stapeling van informatieobjecten en het ontbreken van een integraal kaartbeeld vraagt om meer toelichting.

Annoteren

Over annoteren van instructieregels zijn meerdere vragen binnengekomen. Een instructieregel is een regelsoort waarmee het bestuursorgaan dat de regel stelt een opdracht geeft aan een ander bestuursorgaan om een bepaalde bevoegdheid of taak uit te oefenen. De instructieregel is dus gericht tot een bestuursorgaan van een andere bestuurslaag en heeft geen rechtstreeks burgerbindende werking. Voor iemand die wil opzoeken of op een bepaalde plaats een bepaalde activiteit mag worden verricht en of daarvoor een vergunning vereist is, is een instructieregel niet van belang omdat die voor hem geen rechtstreekse werking heeft. Er moet voorkomen worden dat degene die het DSO gebruikt voor een specifieke zoekvraag wordt geconfronteerd met een enorme hoeveelheid regels die niet voor die zoekvraag van belang zijn. Daarom wordt een regel die een instructieregel is wel geannoteerd met de annotatie Regelkwalificatie, maar niet met de annotatie Activiteit. Ook niet als de instructieregel gaat over een in een ander instrument op te nemen regel over een activiteit. De annotatie Activiteit is alleen bedoeld voor rechtstreeks werkende, burgerbindende regels over activiteiten. Naast de annotatie Regelkwalificatie kan uiteraard wel de annotatie Onderwerp en/of de annotatie Thema worden toegevoegd.

Conformiteits- en validatieregels

Toepassingsprofiel-specifieke validatie- en conformiteitsregels zijn niet opgeleverd in de v0.97 van de standaard. Na de oplevering van v0.97 van de standaard is op 10 april 2019 een eerste versie van TPOD-specifieke validatie- en conformiteitsregels opgeleverd. Inmiddels is er een v.97.2 gepubliceerd; Validatie- en conformiteitsregels TPOD v097.2.pdf (te raadplegen via https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD). Bij het opstellen van deze versie zijn de consultatiereacties verwerkt.

Gerelateerd nieuws