Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPOD)

In opdracht van het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt Geonovum de Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (TPOD). Het actuele overzicht van deze standaarden vind je hieronder, voorzien van hun versienummer.

Er verschijnen regelmatig updates op deze standaarden. Wil je automatisch een bericht ontvangen als er een nieuwe versies beschikbaar zijn? Meld je dan aan voor de attenderingsservice.

Informatiemodel Omgevingswet

Ben je op zoek naar eerder verschenen versies van het informatiemodel? Deze zijn altijd te bekijken op GitHub

Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPOD's)

Ben je op zoek naar eerder verschenen versies van de Toepassingsprofielen? Deze zijn altijd te bekijken op GitHub

Wegwijzer bij het toepassen van de Standaarden voor de Omgevingswet

preDe Wegwijzertpod.nl legt uit hoe je de toepassingsprofielen in de praktijk toepast. Deze toelichting is bedoeld als niet-technisch hulpmiddel voor de bevoegde gezagen die omgevingsdocumenten opstellen. De inhoud van de wegwijzer wordt na elke release van de standaarden daar waar nodig bijgewerkt.

Presentatiemodel

Ben je op zoek naar een eerder verschenen versie van een Presentatiemodel? Deze zijn altijd te bekijken op GitHub

Transformatiescript voorbeeldbestanden

Het bijgevoegde script gebruiken wij binnen Geonovum om content om te zetten van een 0.98.3-kern versie naar de 1.0.3-versie van de standaard. Dit script mag door iedereen die daar baat bij heeft worden gebruikt. Daarbij willen we wel graag de kanttekening maken dat Geonovum geen softwareontwikkelaar is en dit script ook niet als zodanig heeft ontwikkeld. Wij kunnen beperkt ondersteuning bieden in de vorm van toelichting en gebruik. Als het script in de eigen omgeving niet werkt of niet werkend kan worden gemaakt, kunnen wij daar geen ondersteuning op bieden. Verzoeken voor ondersteuning kunnen worden ingediend via de helpdesk. Mocht er content omgezet moeten worden naar v1.0.3 zonder de mogelijkheid om gebruik te maken van het script, laat ons dat dan ook weten via de helpdesk.

Validatie en conformiteit

Voor het validatieproces in de DSO-keten wordt ketenbreed samengewerkt aan de uitwerking van een gezamenlijke validatiematrix. Doel is om bevoegde gezagen en hun softwareleveranciers op de hoogte te stellen van de validatieregels. De nu verschenen versie 1.0 is van toepassing op versie 1.0 van de STOP/TPOD-standaard.

Daarnaast zijn voor de TPOD-standaard afzonderlijke implementatiebestanden (schematrons) in ontwikkeling, als input voor de validatiematrix. Versie 1.0.1 van de implementatiebestanden is gebaseerd op IMOP v1.0.1 en IMOW v1.0.

Ben je op zoek naar eerder verschenen versies van validatie of conformiteitsregels en bestanden? Deze zijn altijd te bekijken op GitHub

Andere standaarden binnen het digitale stelsel

Binnen het digitale stelsel Omgevingswet zijn ook de volgende standaarden van toepassing.

Voor officiële publicaties | Standaard Officiële Overheidspublicaties (STOP)

De door KOOP ontwikkelde Standaard Officiële Overheidspublicaties, afgekort STOP, ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van alle officiële overheidspublicaties via een landelijke voorziening. De toepassingsprofielen voor de omgevingsdocumenten zijn een verbijzondering bovenop de STOP-standaarden. Op de website van KOOP is de documentatie van STOP 1.0  en documentatie over het LVBB Bronhouderskoppelvlak te vinden.  Meer over STOP

Voor opvragen informatie Omgevingsloket | Standaard toepasbare regels (STTR)  en informatiemodel (IMTR)

Binnen het digitale stelsel zijn er verder nog de Standaard toepasbare regels (STTR) en het bijbehorende informatiemodel (IMTR). Deze standaarden maken het mogelijk om via vragenbomen in het Omgevingsloket te kunnen opvragen of iets wel of niet mag. Hiervoor vertalen de bevoegde gezagen hun juridische regels naar toepasbare regels. Toepasbare regels zijn begrijpelijke vertalingen van juridische regels. Meer over STTR|IMTR

Voor vergunningsaanvragen en meldingen | Standaard aanvragen en meldingen (STAM) en informatiemodel (IMAM)

De Standaard aanvragen en meldingen (STAM) en het bijbehorende informatiemodel (IMAM) helpen bij het afleveren van een vergunningaanvraag of melding bij overheden. Met behulp van deze standaarden kunnen softwareleveranciers systemen voor vergunningsaanvragen en meldingen koppelen met het digitaal stelsel.  Meer over STAM|IMAM