Omgevingswet

Met de Omgevingswet kunnen burgers en bedrijven met één procedure, bij één loket en met één aanvraag een vergunning krijgen. Om de uitvoering van de Omgevingswet te ondersteunen, komen de uiteenlopende gegevens over de fysieke leefomgeving digitaal beschikbaar en moeten ze uitwisselbaar zijn. Standaarden maken deze uitwisseling mogelijk.

Cruciaal element voor de uitvoering van de Omgevingswet is vernieuwing en digitalisering van de informatievoorziening. De uiteenlopende gegevens over de fysieke leefomgeving moeten immers optimaal beschikbaar zijn.

Om in beeld te brengen wat er al is en waarop je zou kunnen  voortborduren bij deze digitaliseringsslag, heeft Geonovum in 2013 een globale architectuurschets gemaakt voor het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook hebben we verkend rond welke begrippen semantische knelpunten bestaan. Bijvoorbeeld: bebouwde kom, gebouw, pand enzovoort. Dit rapport uit 2014 met aanbevelingen is online beschikbaar. Inmiddels werken we aan de standaarden die de digitale toegankelijkheid van omgevingsinformatie borgen en we zorgen voorlopig voor het beheer van de Standaard Officiële Publicaties met specifieke toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten.

Standaarden Omgevingswet

Door onder meer Omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven met één klik op de kaart relevante informatie krijgen over hun eigen leefomgeving. Hiervoor wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen: daarmee worden Omgevingsdocumenten volgens bepaalde standaarden opgesteld en uitgewisseld.

De Standaarden zijn volop in ontwikkeling. Op dit moment is versie 0.97 van de standaarden beschikbaar. Deze versie ligt van 28 januari tot 22 maart 2019 in consultatie.
Via nieuwsberichten op deze website en de projectsite: "Aan de slag met de Omgevingswet" blijf je op de hoogte van ontwikkelingen. De standaarden omvatten:

 • een informatiemodel (afspraken over welke gegevens er in de publicatie moeten staan)
 • een berichtenmodel (afspraken over de manier waarop je die gegevens uitwisselt)
 • een presentatiemodel (afspraken over hoe de publicatie eruit moet zien, zowel in kaartbeeld als in tekst)

In de folder 'Van werkelijkheid naar digitale informatieproducten' leggen we kort uit hoe dit werkt. Je kunt ook onderstaand filmpje bekijken.

 

De Rijksoverheid wil dat de uitwisselingsstandaard voor omgevingsdocumenten breder toepasbaar is dan alleen het domein van de Omgevingswet. Daarom hebben wij samen met KOOP - het kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties - een generieke standaard ontwikkeld die voor alle officiële overheidspublicaties gaat gelden: de Standaard voor OverheidsPublicaties (STOP). Op deze generieke standaard kan je vervolgens verbijzonderingen maken die nodig zijn voor specifieke toepassingen. Voor de omgevingsdocumenten is dat het Toepassingsprofiel voor OmgevingsDocumenten (TPOD).

  Relatie RO Standaarden

  De sector Ruimtelijke Ordening werkt al met een standaard: IMRO, het informatiemodel Ruimtelijke Ordening. Deze standaard wordt straks gecombineerd met allerlei andere omgevingsthema’s als milieu, luchtkwaliteit en geluid. Alle Omgevingsdocumenten (Omgevingsplannen, Omgevingsvisies, Omgevingsvergunningen etc.) worden volgens die nieuwe standaard opgesteld.

   Wie gaan er straks met de nieuwe standaard werken?

   Alle gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook ministeries en andere overheidsorganisaties krijgen straks met de standaard te maken. Want alle officiële publicaties die zij uitgeven, moeten voldoen aan de afspraken die in de standaard zijn vastgelegd. Daarnaast is de standaard relevant voor het bedrijfsleven: bijvoorbeeld voor stedenbouwkundige bureaus en milieubureaus die in opdracht van overheden Omgevingsplannen en -visies ontwikkelen of onderzoek doen. De officiële overheidspublicaties die volgens de standaard worden opgesteld, worden verzameld in een register. Daarin zijn alle publicaties op te zoeken, in te zien en op te vragen. Dit register dat wordt gebouwd door het Kadaster en KOOP is ook gebruiker van de standaarden.

   Consultatie STOP/TPOD v0.97

   Van 28 januari tot 22 maart 2019 ligt versie 0.97 van de STOP/TPOD standaarden in consultatie. Op basis van de 0.97 versie van deze "STOP/TPOD" standaarden kunnen softwareleveranciers starten met de ontwikkeling van maatwerksoftware voor de bevoegde gezagen.

   Bekijk en download STOP/TPOD versie 0.97

   Beheer en helpdesk

   Vanaf 1 januari 2019 voeren KOOP en Geonovum het voorlopige beheer op de standaard versie 0.97 (met uitzondering van de toepassingsprofielen projectbesluit en omgevingsvisie) uit. In het kader van beheer herstellen we geconstateerde fouten in de 0.97 versie. Wensen en eisen ten aanzien van de STOP/TPOD standaarden worden opgepakt door het ontwikkelproject voor de standaarden: PR04. 

   Bij wie kan je waarvoor terecht?

   Geonovum beantwoordt vragen over inhoudelijke en domein-specifieke aspecten van de tpod’s via omgevingswet@geonovum.nl.
   KOOP beantwoordt vragen over de generieke STOP standaard via stopstandaard@koop.overheid.nl.
   Voor de Omgevingswet is de helpdeskfunctie voor inhoudelijke uitleg van wet-en regelgeving en voor gebruikerstoepassingen DSO-LV ondergebracht bij het Informatiepunt Omgevingswet.

   Blijf op de hoogte

   Wil je een bericht ontvangen als er nieuws is over de standaarden voor de Omgevingswet? Meld je dan aan voor de Attenderingsservice.

   Aanmelden Attenderingservice