Consultaties Standaarden Omgevingswet

Wanneer wij nieuwe standaarden ontwikkelen en wanneer wij werken aan wijzigingen in de standaarden die impact hebben op software, leggen wij een standaard vòòr vaststelling in consultatie bij het werkveld. Op deze pagina vind je de aankondigingen en uitkomsten van recente consultaties voor de TPOD standaarden.

Projectbesluit

Van 31 mei tot en met 20 juni 2022 lag het concept van een nieuwe versie van het Toepassingsprofiel projectbesluit voor ter consultatie. Tien verschillende organisaties hebben reacties ingediend met in totaal 90 opmerkingen.

De nieuwe versie van het toepassingsprofiel biedt de technische mogelijkheid om met het projectbesluit één of meer omgevingsplannen te wijzigen. Ook is in de nieuwe versie van ieder inhoudelijk onderdeel aangegeven in welk onderdeel van het tekstmodel dit het beste kan (en in sommige gevallen: moet) worden geplaatst. De derde wijziging is dat er een beschrijving is toegevoegd van alle stappen van de projectprocedure. Daarbij is er per stap in de procedure aangegeven welke producten (kennisgeving, besluit etc.) en welke metadata moeten worden aangeleverd en hoe dat moet. De vierde wijziging is een wijziging in het omgaan met op het besluit betrekking hebbende stukken, zoals onderzoeksrapportages. De consultatie van de TPOD Projectbesluit was toegespitst op de nieuwe en gewijzigde onderdelen van het toepassingsprofiel.

Bekijk het overzicht van alle ingediende opmerkingen en de verwerking daarvan.

Resultaat consultatie toepassingsprofiel kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Van 17 november tot en met 7 december 2020 lag het Toepassingsprofiel kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit ter consultatie. Op de consultatie zijn 24 reacties ingestuurd. Het overzicht van ingediende reacties met de antwoorden daarop kan je hieronder bekijken.

Het toepassingsprofiel kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit beschrijft op welke manier de kennisgeving met behulp van de applicatie DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) moet worden aangeleverd. Via DROP wordt de kennisgeving doorgeleverd aan de landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet. Hierin kan je de kennisgeving dan ook raadplegen op basis van de locatie waarvoor deze geldt.
Naast de manier van aanleveren via DROP, beschrijft het toepassingsprofiel ook voor welke typen omgevingsvergunning het verplicht is om de kennisgeving op deze manier aan te leveren.

Bekijk het overzicht van ingediende reacties en antwoorden

Consultatie TPOD Natura 2000-besluiten afgerond

Van 23 september tot en met 23 oktober lag het toepassingsprofiel Natura 2000-besluiten ter consultatie. We hebben zeven reacties ontvangen afkomstig van de rijksoverheid en provincies.

Het toepassingsprofiel gaat over twee typen besluiten: het aanwijzingsbesluit en het toegangsbeperkingsbesluit. Naar aanleiding van de consultatie is de tekststructuur van het aanwijzingsbesluit gewijzigd van Vrijetekststructuur in Artikelstructuur. Dit heeft er toe geleid dat het IMOW-productmodel voor het aanwijzingsbesluit is gewijzigd en dat bevoegde gezagen (Rijk en provincie) voor het aanwijzingsbesluit, net als voor het toegangsbeperkingsbesluit, de keuze hebben tussen de STOP-tekstmodellen BesluitCompact/RegelingCompact enerzijds en BesluitKlassiek/RegelingKlassiek anderzijds.

Beantwoording van de vragen en de manier waarop de reacties zijn verwerkt zijn verder na te lezen in het verwerkingsdocument.

Consultatie TPOD Voorbereidingsbesluit, Reactieve interventie en Instructie afgerond

Nadat de toepassingsprofielen volledig zijn afgestemd op STOP 1.0 en de teksten zijn geactualiseerd op gewijzigde regelgeving, is in augustus 2020 de consultatie van de Toepassingsprofielen Voorbereidingsbesluit, Reactieve interventie en Instructie afgerond. De actuele versies van de toepassingsprofielen staan inmiddels online. (https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD#TPOD)

Uit de consultatie is naar voren gekomen dat het ‘tijdelijk regelingdeel’ in de TPOD’s Voorbereidingsbesluit en Reactieve interventie als technisch én tijdelijk alternatief voor meervoudig bronhouderschap veel vragen opriep. Het ‘tijdelijk regelingdeel’ is daarom nader onder de loep genomen en nu beter vormgegeven. Ook zijn de teksten in de TPOD verder verduidelijkt en is er meer aandacht gegeven aan de relatie met het projectbesluit en het voorbereidingsbesluit. In de TPOD Instructie zijn eveneens verduidelijkingen doorgevoerd. De objecttypen Hoofdlijn en Regelingsgebied zijn toegevoegd en er is aandacht besteed aan het weer uit DSO-LV verwijderen van de instructie nadat deze is uitgevoerd. In de versiehistorie van de TPOD’s 0.99.0 zijn alle doorgevoerde wijzigingen na te lezen.

In het verwerkingsdocument van de consultatie kan je zien hoe we de ontvangen reacties hebben verwerkt. Alle consultatiereacties die hebben geleid tot een aanpassing zijn groen gemarkeerd. Daarnaast zijn de Toepassingsprofielen afgestemd op STOP versie 1.0.

Bekijk het verwerkingsdocument

Heb je vragen over de inhoud en werking van de toepassingsprofielen, stel deze dan via omgevingswet@geonovum.nl.

Consultatie TPOD Programma

Tot 4 juli 2020 lag het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD) ‘Programma’ in consultatie. In totaal hebben 8 organisaties gereageerd die samen in totaal 107 vragen en opmerkingen hebben gegeven.

Het merendeel (70%) van de reacties ging over de scope en werking van het toepassingsprofiel. Deze vragen hebben we beantwoord en hebben niet geleid tot aanpassing van het toepassingsprofiel. 20% van de reacties heeft geleid tot aanpassingen in de TPOD. De overige 10% van de reacties zijn ofwel deels verwerkt in de 1.0 versie of worden meegenomen in een volgende versie van de standaard.

taartmodel reacties consultatie TPOD programma

De belangrijkste opmerkingen gingen over Activiteiten en het kunnen aangeven welke plicht hier aan gekoppeld is in een programma. In het huidige TPOD Programma kan het IMOW-object Activiteit echter niet voorkomen. Ook waren er opmerkingen over Regels in programma’s.

Regels in Programma

Bij het opstellen van het concept-toepassingsprofiel leek de conclusie te zijn dat programma’s zelfbindend waren en dat de vrije tekststructuur daarvoor de juiste structuur bood. Naar aanleiding van de consultatie hebben we samen met het rijk nader onderzoek gedaan en blijkt dat er inderdaad programma’s zijn die regels kunnen bevatten. Dat geldt in ieder geval voor een programma waarin vergunningsvrije Natura 2000- en flora- en fauna-activiteiten worden aangewezen. Zo’n aanwijzing kan worden opgenomen in een programma dat alleen regels bevat en dus een artikelstructuur heeft. De aanwijzing kan ook worden opgenomen in een programma waarin zowel beleids-/uitvoeringstekst als regels voorkomen. Voor zo’n programma moet een tekststructuur beschikbaar zijn die én vrijetekststructuur én artikelstructuur bevat. STOP heeft nog niet zo’n gecombineerde tekststructuur. Om die reden én omdat de meeste programma’s voldoende hebben aan de vrijetekststructuur brengen we nu een versie van het Toepassingsprofiel Programma uit die alleen de vrijetekststructuur ondersteunt. De gecombineerde tekststructuur voor vrijetekststructuur en artikelstructuur wordt naar verwachting in 2021 in STOP gerealiseerd. Dan zullen wij ook het toepassingsprofiel hierop aanpassen.

Daarnaast zijn veel vragen binnengekomen over het zinvol kunnen verwijzen (is nu beperkt, wordt in latere versies verbeterd) en bijlagen (bijlagen die onlosmakelijk onderdeel zijn van het instrument zelf moeten worden opgenomen in de Regeling).

Beantwoording van de vragen en de wijze waarop de reacties zijn verwerkt zijn verder na te lezen in de verwerking consultatie Programma.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.