Update RO Standaarden 2012 in lijn met WCAG

22 december 2023

Voor inwerkingtreden van de Omgevingswet is de Ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 gewijzigd om de beschikbaarstelling van de documentatie in lijn te brengen met WCAG voor toegankelijke websites. 

Op 14 maart jl. stemde de Eerste Kamer over de datum inwerkingtreden van de Omgevingswet. Bij deze stemming is de motie-Janssen ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht er zorg voor te dragen dat voor inwerkingtreding van de Omgevingswet alle betreffende websites, waaronder maar niet uitsluitend de websites van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, minimaal voldoen aan alle eisen op niveau A en AA van de norm Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1 en de Eerste Kamer hier uiterlijk zes weken voor inwerkingtreding van de Omgevingswet over te informeren. De motie is aangenomen, maar de minister heeft hem met toestemming van de indiener, wel als een inspanningsverplichting geïnterpreteerd.

Wijziging 

De wijziging van de Ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 heeft betrekking op de bestaande landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl met de bijbehorende RO Standaarden die op grond van overgangsrecht onder voorwaarden tot 1 januari 2032 in gebruik zijn.

De inhoud van de wijzigingen van de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012, het verwerken van geldende werkafspraken en de omzetting van de normdocumenten van pdf naar html formaat, hebben geen impact op de praktijk. De werkafspraken zijn al enige jaren in de software van de leveranciers en Ruimtelijkeplannen.nl verwerkt en geïmplementeerd bij bronhouders. De opname van de werkafspraken in de normen leidt dus niet tot aanpassing van software of extra werk voor de bevoegde gezagen. 

Concreet gaat het om: 

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO)

Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI) 

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP)

  • Was versie 1.3.1, is nu versie 1.3.2;
  • Omzetting van pdf naar html formaat;
  • Tekstcorrecties in hoofdstuk 5.

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten (IMROPT)

De genoemde werkafspraken komen te vervallen vanaf inwerkingtreden van de nieuwe versie van de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012. De werkwijze van wijzigen reeds eerder gepubliceerde plannen is toegevoegd aan de Praktijkrichtlijn Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten

Na 1 januari 2024

De Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 vervalt bij inwerkingtreden van de Omgevingswet. Echter op grond van de Invoeringswet Omgevingswet geldt overgangsrecht voor een aantal Wro instrumenten  waaronder voor gemeenten en daarmee het gebruik van de RO Standaarden en de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl tot 1 januari 2032. De validatieregels van Ruimtelijkeplannen.nl zijn hiermee in lijn gebracht. In veel gevallen zal een nieuwe upload in Ruimtelijkeplannen.nl niet meer mogelijk zijn. Alleen de onderdelen die nodig zijn om reeds gestarte Wro procedures af te kunnen ronden, kunnen nog worden verwerkt.

Dit zijn vanaf nu de geldende versies van de RO Standaarden:

Met vragen kunt u terecht bij de helpdesk RO Standaarden.

>Lees meer over de overgang van de Wro naar de Omgevingswet

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.