Waar werken we aan in 2020

29 oktober 2019
Uitvoeringsplan

Elk jaar brengt Geonovum een uitvoeringsplan uit waarin we onze activiteiten voor het komende jaar beschrijven.

Geonovum heeft in de afgelopen jaren een wezenlijk pakket data(uitwisselings)standaarden ontwikkeld en het beheer daarvan opgezet. Werkende weg hebben wij een steeds grotere verantwoordelijkheid gekregen voor het functioneren van het stelsel van de geo-basisregistraties en voor het in algemene zin slagen van de digitale transitie in het domein van de fysieke leefomgeving. Dat geldt in het bijzonder voor de standaarden voor het digitaal stelsel voor de Omgevingswet en de standaarden voor de Basisregistratie Ondergrond.

Ook in maatschappelijke opgaven als de energietransitie, de transitie in de landbouw en het opvangen van de effecten van klimaatverandering speelt (standaardisatie van) geo-informatie een wezenlijke rol. Het krachtenveld waarin Geonovum opereert groeit daarmee zowel in omvang als in complexiteit.

Activiteiten 2020

In 2020 verwachten wij onder meer:

  • De eerste resultaten op te leveren die bijdragen aan de ontwikkeling van een samenhangende objecten-registratie;
  • Veel energie te steken in kennisoverdracht, helpdesk en implementatie-ondersteuning van de bevoegde gezagen en hun leveranciers met betrekking tot de Standaarden voor de Omgevingsbesluiten in het laatste jaar voor inwerkingtreden van de Omgevingswet;
  • Een nog aanzienlijke inspanning te verrichten voor het afmaken, doorontwikkelen en uitbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet;
  • De volgende -grote tranche- van data-standaarden voor de Ondergrond op te leveren, en de reeds opgeleverde standaarden te beheren;
  • Het in 2019 gelanceerde Locatiepact concreet te kunnen maken op de onderwerpen Digital Twin Nederland, Artificiële intelligentie en locatie-data en een ethische code voor het gebruiken van locatie-data;
  • De laatste EU-mijlpalen voor de implementatie van INSPIRE te helpen ondersteunen en de start te maken naar de transitie van het INSPIRE programma naar beheer en doorontwikkeling;
  • De eerste resultaten te kunnen opleveren ten behoeve van toepasbare standaarden voor de energietransitie.
     

Bekijk het uitvoeringsplan 2020

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.