Medewerkers

Onze directie, experts, procesmanagers en officemanager vormen samen de uitvoerende kracht van Geonovum. Het merendeel van onze medewerkers is gedetacheerd vanuit overheidsorganisaties en onderzoeksinstellingen. Een aantal medewerkers is in dienst van Geonovum. Op projectbasis huren wij medewerkers in uit de markt. Door deze combinatie hebben wij een sterke binding met het werkveld en zijn wij tegelijkertijd flexibel.

fotografie: Indymah


Arnoud werkt als informatieanalist en adviseur aan de ontwikkeling en beheer van geostandaarden. Zijn aandachtsgebieden zijn binnengemeentelijke koppelvlakken voor uitwisseling van geo-gegevens (BAG-BGT, GEO-BOR), semantiek en gegevenscatalogi van informatiemodellen. Verder geeft hij algemene technische ondersteuning aan de BGT-keten.


Bastiaan is betrokken bij de invoering van INSPIRE, de ontwikkeling van het licentieraamwerk Geogedeeld en de monitoring van de voortgang van GIDEON. Hij is gespecialiseerd in bestuurlijk-juridische aspecten van geo-informatie.Vanuit deze invalshoek is hij gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft in 2006 op het onderzoek "Developing geographic information infrastructures; the role of information policies". Bastiaan is gedetacheerd vanuit Technische Universiteit Delft.

Frank is gespecialiseerd in digitaal berichtenverkeer binnen de overheid en in het bijzonder de beveiliging daarvan. Vanuit Geonovum werkt Frank bij OGC mee aan het tot stand komen van nieuwe standaarden voor de beveiliging van OGC services. Vanuit het Standaardenteam stimuleert hij de rol van APIs bij de overheid. Voor de omgevingswet is hij ingezet als “product owner” voor het Knooppunt van het digitaal stelsel omgevingswet; de centrale plek die al het digitaal berichtenverkeer rondom de omgevingswet regelt met hulp van APIs. Frank zorgt verder voor het beheer en de (door)ontwikkeling van het technisch register en de conceptenbibliotheek. Frank is gepromoveerd in de informatica en heeft voordat hij bij Geonovum kwam zijn kennis opgebouwd met verschillende opdrachten binnen de overheid waaronder bij ICTU/Logius (implementatie Digikoppeling, Digimelding, Digilevering) en KING (productmanager StuF & informatiemodellen). 


Friso trekt het basisprogramma Standaarden. Daarnaast houdt hij zich bezig met de doorontwikkeling van 3D geo-informatie en PDOK. Op 3D-gebied werkt hij aan de ontwikkeling van een landsdekkende 3D voorziening en aan toepassing van 3D binnen thema’s als het Digitaal Stelsel Omgevingswet. PDOK neemt als overheidsbrede voorziening een steeds belangrijkere positie in op het gebied van ontsluiting van actuele overheidsgegevens, waaronder basisregistraties, open data en INSPIRE thema’s. Friso kent vanuit zijn eerdere werk bij de gemeente Den Haag het gemeentelijke geo-werkveld goed. 3D geo-informatie is een vast onderdeel in zijn loopbaan: hij promoveerde op 3D geo-informatie aan de TU Delft en  was jarenlang verantwoordelijk voor 3D ontwikkelingen binnen Den Haag.


Gerard is als adviseur betrokken bij de ontwikkeling van een landelijke informatievoorziening voor leegstand vastgoed. Hierin werkt hij nauw samen met het Kadaster. Binnen dit project is Gerard verantwoordelijk voor onderzoek, advies en communicatie. Gerard studeerde sociale geografie en planologie en is afgestudeerd als planoloog.


Gijs maakt deel uit van het RO team bij Geonovum voor het beheer van de RO Standaarden en Ruimtelijkeplannen.nl. Als adviseur werkt hij mee aan de standaarden voor de digitale kerninstrumenten van de Omgevingswet. Hij heeft een achtergrond in de Geografische Informatie Systemen en is vanaf het begin betrokken geweest bij de digitalisering in de ruimtelijke ordening. In zijn denken staan de aspecten inhoud, techniek en organisatie centraal. Gijs werkt bij de gemeente Arnhem, en als zelfstandig adviseur Geo-Informatie.

Ine is actief bij de invoering van INSPIRE in Nederland. Vanuit Geonovum is zij Nederlands gedelegeerde in de Europese INSPIRE MIG-T, die werkt aan het beheer en onderhoud van de Europese INSPIRE infrastructuur. Voor het nationaal georegister, onderdeel van PDOK, is Ine tactisch adviseur. Ine werkt verder bij Geonovum aan het beheer en onderhoud van de nationale geo-standaarden en kennisopbouw en uitwisseling daarover. Zij is contactpersoon voor de Werkgroep Metadata, onderdeel van het basisprogramma Standaarden.


Irina houdt zich vooral bezig met het beheer en doorontwikkeling van de RO Standaarden, Ruimtelijkeplannen.nl. Irina is vanuit de Gemeente Eindhoven gedetacheerd. In Eindhoven heeft zij meer dan zeven jaar ervaring opgedaan als bestemmingsplanjurist en coördinator digitale ruimtelijke plannen voor de afdeling Stedenbouw.

Jan werkt als adviseur mee aan de informatiemodellering van de informatiehuizen van de Omgevingswet bij Geonovum.  Jan is gedetacheerd vanuit de netbeheerder Alliander, waar hij informatiemanager “Assets” is. Jan heeft een lang trackrecord in het geodomein, dat begint bij de Rijksplanologische Dienst, gevolgd door diverse functies bij nutsbedrijven. Netbeheerder Alliander maakt gebruik van de geo-basisregistraties onder haar eigen registraties. De toenemende verwevenheid van de informatie-infrastructuur van de netbeheerder met de registraties van de overheid maakt het voor Jan extra interessant om een tijdje bij Geonovum mee te draaien.


Jantien houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling van informatiemodellen voor groot- en kleinschalige topografie (IMGeo, TOP10NL, IMTOP) en met de afstemming tussen verschillende modellen. Daarnaast trekt Jantien de Special Interest Group voor 3D geo-informatie. Jantien is bij Geonovum gedetacheerd vanuit de Technische Universiteit Delft, waar zij hoogleraar geo-informatie is en onderzoek doet naar automatische generalisatie, multi-schaal informatiemodellering en 3D geo-informatietechnologie. In 2011 ontving zij van de Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek een Vidi beurs om een onderzoeksgroep rond 5D data modellering (3D+tijd+schaal) op te zetten. Jantien werkt ook bij het Kadaster.


Als strategisch adviseur voor PDOK ondersteunt Jeroen de gebruikers, partners en beheerders van PDOK en het ministerie van IenM als eigenaar hiervan. PDOK is een nationale voorziening van online actuele geo-informatie, zoals de basisregistraties, INSPIRE en andere nationale thema’s, zoals CBS-statistiek, landbouw, natuur, wegen en waterlopen. Jeroen werkt als Geo-ICT architect bij het GIS Competence Center het ministerie van EZ.


Linda houdt zich bezig met geo-standaarden en informatiemodellen. Ze is betrokken bij de harmonisatie tussen de gemeentelijke standaard StUF en het Basismodel Geo-informatie (NEN 3610) en bij de totstandkoming van de nieuwe basisregistratie grootschalige topografie (BGT). Vanuit haar achtergrond als informatieanalist heeft ze zeer uitgebreide ervaring met GML, XML en aanverwante standaarden, zoals XML Schema en XSLT.


Luc is procesmanager voor het beheer en de ontwikkeling van de standaarden voor de digitale ruimtelijke ordening. De integratie met de landelijke voorziening RO-online valt daar ook onder. Luc is gedetacheerd vanuit de Provincie Utrecht, waar hij de functie van geo-adviseur/architect vervult.

Marc heeft een juridische en economische achtergrond en houdt zich voor Geonovum met name bezig met juridische vraagstukken rond geo-informatie. Zo schreef hij ‘Privacy op zijn plaats’ over de toenemende invloed van privacy-regelgeving op het gebruik van geo-informatie en ontwierp hij de ‘Persoonsgegevens hergebruik tool’ gericht op het herbestemmen van (geo-informatie gerelateerde) persoonsgegevens. Daarnaast stelde hij ook de ‘Handreiking spelregels sensordata ingewonnen in de openbare ruimte’ op ter ondersteuning van gemeentes die meer grip willen krijgen op het gebruik van sensoren.


Marcel is sinds 2003 fulltime actief in het standaarden werk. Hij heeft als projectleider en specialist aan veel Geonovum projecten gewerkt en houdt zich als CTO bezig met de ontwikkelingen die van belang zijn voor de overheidsinfrastructuur van de geo-community. De kracht van Marcel is om verschillende disciplines, inhoud en techniek met elkaar te verbinden. Momenteel werkt Marcel aan de standaarden voor de Basisregistratie ondergrond (BRO). Daarbij ligt de nadruk op het - samen met TNO en Alterra - vanuit gebruiksperspectief definiëren en geïmplementeerd krijgen van de benodigde standaarden. Marcel heeft verder zitting in verschillende overleggen waaronder het Forum Standaardisatie en is actief in Europese en internationale standaardenorganisaties. Marcel is gedetacheerd vanuit het Kadaster.


Michel is programmamanager van INSPIRE, het programma gericht op de implementatie van INSPIRE in Nederland. De Europese richtlijn INSPIRE helpt om de beschikbaarheid, kwaliteit, organisatie, toegang tot en uitwisseling van geo-informatie in Europa en Nederland te verbeteren. Deze informatie is nodig voor de geïntegreerde aanpak van Europese en nationale beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving. 

Monique werkt bij Geonovum mee aan het beheer van de geo-standaarden en is aanspreekpunt voor de RO Standaarden en Ruimtelijkeplannen.nl, waarvoor wij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) sinds 2008 het beheer uitvoeren. Haar kennis en ervaring met het ontwikkelen en beheren van standaarden, waaronder de standaarden voor de omgevingsdocumenten, zet Monique in bij de ontwikkeling van de Omgevingswet. Vanuit Geonovum is zij gedetacheerd bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van IenM om de digitale aspecten in het overgangsrecht voor de nieuwe wet mede vorm te geven.


Nienke maakt deel uit van het RO team bij Geonovum. Zij werkt als adviseur mee aan de standaarden voor de digitale kerninstrumenten van de Omgevingswet. Nienke is gedetacheerd vanuit de gemeente Apeldoorn. Daar werkt zij als bestemmingsplanjuriste en coördinator digitale ruimtelijke ordening.


Paul vervult bij Geonovum een belangrijke rol in de totstandkoming van geo-standaarden en de afstemming daarvan met internationale ontwikkelingen. Naast projectbegeleiding verzorgt hij de informatieanalyse en vertaling daarvan in semantische standaarden voor een operationele geo-informatie infrastructuur. Paul heeft brede internationale ervaring in de uitvoering van projecten voor remote sensing en GIS.


Paul is bij Geonovum procesmanager Beter Benutten. Dit onderdeel van het basisprogramma richt zich op het gebruik van geo-informatie: of het nu gaat om verbetering van de procesgang bij publieke organisaties die al bekend zijn met geo-informatie, of om de introductie van geo-informatie bij instellingen en in de businessvragen van bedrijven. Uiteindelijk gaat het erom mensen enthousiast te krijgen voor de schat aan geo-informatie die beschikbaar is en komt. Paul heeft een verleden in GIS, maar heeft de afgelopen jaren als interim-manager gewerkt op uiteenlopende terreinen.


Rob is directeur van Geonovum en richt zijn aandacht op management, strategie en relaties met bestuurders, netwerkpartners en marktpartijen. Rob is lid van de directieraad van het Open Geospatial Consortium. Ook is hij parttime verbonden aan het Spatial Information Laboratory (SPINLab) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor Geonovum heeft Rob gewerkt bij de ministeries van VROM, VWS en LNV. Rob is gedetacheerd vanuit het ministerie van Economische Zaken.


Ruby is adjunct-directeur van Geonovum met als aandachtsgebied de interne kant van de organisatie, van HRM tot en met bedrijfsvoering. Ook werkt zij mee in het basisprogramma en opdrachten als PDOK, BGT en INSPIRE in Nederland. Ruby heeft sociale geografie gestudeerd en werkte eerder vanuit het bedrijfsleven in de geo-sector.


Sandra is product owner van de ‘Standaard officiële publicaties met specifieke toepassing voor omgevingsdocumenten’. In dit project, dat Geonovum samen met KOOP (het kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties) uitvoert, worden de standaarden voor de Omgevingsdocumenten van de nieuwe Omgevingswet ontwikkeld. Dit gebeurt onder de vlag van het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
 

Sjors is bij Geonovum adviseur samenwerkingsvraagstukken overheid, markt en kennisinstituten. Hij is projectleider GeoSamen en ondersteunt het strategisch overleg. Hij is verantwoordelijk voor de advisering en communicatie van dit samenwerkingsverband. 


Thijs houdt zich bij Geonovum bezig met technisch advies en ondersteuning over INSPIRE en standaarden in het geo-domein. Zo helpt hij bij de beantwoording van technische vragen op de INSPIRE-helpdesk en geeft advies over technische richtlijnen van INSPIRE, zoals de view- en downloadservices. Hij heeft gewerkt aan Nederlandse profielen voor services (WMS en WFS). Daarnaast helpt hij bij de ontwikkeling van validatie- en testtools voor INSPIRE-standaarden en Nederlandse profielen. Thijs doet onderzoek naar de mogelijkheden van Table Joining Services in het Europese project E.L.F.

Yvonne is de spil in de communicatie van Geonovum. In vrijwel alle projecten van Geonovum is zij betrokken als adviseur. Voor Geonovum zelf verzorgt zij onder meer de website, de uitgave Geonovum in vogelvlucht en zij ontwikkelt de programma's voor bijeenkomsten als de Open Geodag. Yvonne werkte eerder als communicatie adviseur bij Dienst Regelingen (ministerie EZ), bij GS1 en bij het Institute for Housing and Urban Development Studies.