Data uitwisseling energie- en geosector voor smart grids - CERISE-SG

CERISE-SG is een topsector energieproject binnen de Topsector Energie TKI Smart Grids regeling 2012. Van 2012 tot en met 2015 werkten TU Delft, TNO, Geonovum, Geodan en Alliander in het kader van CERISE-SG intensief samen aan optimalisatie van informatie-uitwisselingsprotocollen binnen Smart Grid netwerken. Daarbij is nadrukkelijk aansluiting gezocht bij toonaangevende (Europese) onderzoeken en (geo) informatiestandaarden. De documentatie uit het CERISE-SG project is hieronder te bekijken.

CERISE wat en hoe | Een korte toelichting op het CERISE project

Aanbevelingen | Dit document presenteert een terugblik op het project waarbij alle deliverables met elkaar in verband worden gebracht en geeft het aan hoe de focus is verlegd van koppelvlakken naar Linked Data. Daarnaast geeft het een samenvatting van de waardecreatie door betere informatieverbindingen en aanbevelingen aan verschillende stakeholders. Dit document is daarmee een terugblik en introductie op het project ineen.

Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse | Om de kosten en baten in beeld te brengen van het verbeteren van de informatie-interoperabiliteit met Linked Data technieken is er een kwalitatieve Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse opgesteld voor twee scenario’s: Duurzame energievoorziening en Hergebruik data binnen energiesector.

Semantic mappings | Doel van CERISE-SG is informatie uitwisseling mogelijk te maken tussen de energiesector, e-overheid en geosector met het oog op realisatie en beheer van slimme energiegrids. Elk domein kent eigen sets van standaarden en informatiemodellen voor gegevensuitwisseling. En ook binnen domeinen zijn er nog interoperabiliteitsvraagstukken. Dit document beschrijft mogelijke oplossingen voor die interoperabiliteitsvraagstukken, door gangbare standaarden toe te passen en geharmoniseerde informatiemodellen.

Inventarisatie Standaardisatieveld Energie, Geo en Overheidsdomein |De hoeveelheid standaarden en standaardisatie-initiatieven voor informatie die een rol speelt binnen smart grids, het geo-domein en de overheidssector is vrij groot. Dit document geeft een overzicht van organisaties en werkgroepen die zich binnen ieder van de drie domeinen bezighouden met standaardisatie. Voor het overheidsdomein is in meer detail beschreven welke basisregistraties er zijn, hoe ze samenhangen en waar geo-informatie wordt bijgehouden.

Inventarisatie use cases | Dit document beschrijft vier use cases die binnen het project zijn uitgewerkt: Local Control Room, Crisismanagement, Energiekaart van Nederland en 3D Citymodel en zonne-energie. Daarnaast bevat het de basisinfrastructuur geo-informatie aangezien deze basisinfrastructuur relevant is voor alle overige use cases.

Uitwerking Use Case Energy Balancing Information Facility |De Energy Balancing Information Facility (EBIF) heeft als doel het delen van informatie om administratieve balancering in een smart grid mogelijk te maken. Voor het beschrijven van de use case zijn diverse diagram technieken uit UML gebruikt. De informatiestromen in deze use case worden in deze use case zo gemodelleerd en getransformeerd dat ze als basis kunnen dienen voor een Energiekaart1 van de EBIF. Dit document is de basis voor de verdere detaillering van de informatie-uitwisseling tussen de in kaart gebrachte partijen en hoe standaarden daarbij gebruikt kunnen worden.

Informatiemodel Energy Balancing Information Facility |Dit document beschrijft de gegevens die een rol spelen in de use case Energy Balancing Information Facility (EBIF). Het bevat de kerngegevens die nodig zijn om energieproductie en –verbruik administratief te balanceren binnen een door een specifieke use case bepaalde eenheid van energieproductie en of –verbruik. Het Informatiemodel Smart Grids (IMSG-ebif) maakt gebruik van verschillende internationale standaarden op energie en geografisch vlak. Daar waar elementen uit standaarden zijn overgenomen is dat vermeld. Tevens zijn er koppelvlakken waarmee informatie uit andere standaarden gekoppeld kan worden zonder dat de details daarvan in dit informatiemodel zijn overgenomen.

Uitwerking Use Case Crisis Management | Deze use case is een uitwerking van een crisis door overstromingen. Door hoog water kan schade aan de energievoorziening ontstaan die leidt tot stroomuitval die onder meer de zorg, onderwijs en transport kan raken. In geval van overstromingen zijn uiteenlopende partijen betrokken bij het crisismanagement; denk aan netbeheerders, waterschappen en veiligheidsregio’s. Zij zijn afhankelijk van elkaars setorspecifieke informatie wat het uitwisselen van gegevens essentieel maakt. Deze use case werkt een beperkt aantal van de onderlinge afhankelijkheden uit door de informatie-uitwisseling tussen twee belangenpartijen te beschrijven: Netbeheerder Alliander en Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier.

Linked Data for Crisis management | Gebaseerd op de use case voor crisis management is een oplossing ontwikkeld voor het uitwisselen van gegevens. In deze oplossing is gekeken of linked data een bijdrage kan leveren aan de interoperabiliteit van de verschillende informatiebronnen. Linked Data in het algemeen en de crisis management ontology in het bijzonder blijken een zeer goede methode om interoperabiliteit te verbeteren. Voorwaarde is dan dat linked data breed gebruikt wordt door netbeheerders en waterschappen.  

Kookboek, State of the art, Evaluatie testbed | Een overzichtsdocument met de state-of-the-art in informatie uitwisseling door het concept van linked data te beschrijven. Ook biedt dit rapport recepten voor:  

  • Het publiceren als linked data
  • Uit UML een OWL profiel te genereren
  • Gebruik van Linked Data in web toepassingen

Het toepassen van de recepten vergt goede kennis van informatietechnologie en bekendheid met het gebruik van diverse IT-tools.
Tot slot rapporteren we in dit document over het linked data testbed dat in CERISE is opgezet.

Overzicht van demonstrators | Gedurende het CERISE project zijn er een aantal demonstrators ontwikkeld die laten zien hoe data met behulp van Linked Data technieken gekoppeld en gebruikt kan worden. Dit memo geeft een overzicht, inclusief korte beschrijving, van de demonstrators en een link naar de demonstrators zelf. De demonstrators werken het beste met Google Chrome.

Impact van CERISE-SG |Een memo over de impact van de toepassing van linked data in de verbinding tussen de domeinen energie, overheid en geo.

Publicaties

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.