Energie

Thema Energie

Waar de energiewereld nu grotendeels draait op fossiele brandstoffen, zal het energieverbruik in 2050 vrijwel geheel uit duurzame bronnen moeten worden gevoed. En dat met behoud van de leveringszekerheid van nu. Tegelijkertijd doen innovaties hun eigen beroep op het energiesysteem. Denk aan elektrisch rijden en slimme apparaten als wasmachines die pas aan gaan als duurzame elektriciteit beschikbaar is. Deze ontwikkelingen brengen grote behoefte aan informatie over energie(stromen) met zich mee. Samen met de energiesector brengen wij het geo-informatielandschap in beeld.

Verbetering Informatievoorziening Energietransitie (VIVET)

In 2018 hebben experts van IPO, RVO, Kadaster, Alliander, CBS, SVB-BGT en Geonovum nagedacht over verbetering van de informatievoorziening rond de energietransitie. Voor het welslagen van de ambities rond energie en klimaat is veel (ruimtelijke) informatie nodig. De energietransitie vraagt om een informatievoorziening die ervoor zorgt dat de vele verschillende partijen betrokken bij deze transitie hun kennis duurzaam kunnen uitwisselen, die de kwaliteit van de gegevens borgt, en die burgers en bedrijven beschermt tegen oneigenlijk gebruik van gegevens. Een dergelijke informatievoorziening biedt de basis voor het ontwikkelen van beleid, besluitvorming, uitvoering, als ook voor monitoring en bijsturing.

Genoemde organisaties willen hun kennis en kunde graag inzetten om dat te realiseren, uiteraard in goede samenwerking met andere partijen die bij de energietransitie zijn betrokken. De op te bouwen informatievoorziening energietransitie kan gebruik maken van bestaande, solide bouwstenen en datasets, zoals de basisregistraties. In een rapport zijn de analyse en plannen vastgelegd. Dit rapport is aangeleverd als input voor een informatieparagraaf in het Klimaatakkoord.

In februari 2019 is een notitie verschenen met voorstellen voor de Verbetering van de Informatie-Voorziening voor de Energie-Transitie (VIVET). Deze notitie is opgesteld op verzoek van de ministeries van EZK en BZK. Ook is er een roadmap opgeleverd.

Inventarisatie databronnen energie

Informatiehuis Energie

De energiesector is niet centraal georganiseerd. Hoe vind je in een decentrale markt de data die je nodig hebt? Om deze vraag het hoofd te bieden, pleiten Leen van Doorn en Paul Janssen voor een Informatiehuis Energie. Zij inventariseerden alvast welke dataverzamelingen over energie er nationaal en internationaal te vinden zijn. Deze inventarisaties zijn online te raadplegen.

Inventarisatie portalen met energiegegevens

Uit een inventarisatie van dataverzamelingen in Nederland bleek dat er zes portalen zijn ontwikkeld die energiedata van heel Nederland toegankelijk maken. Het gaat om Energie in beeld, CBS Statline en CBSinuwbuurt, Klimaatmonitor, Nationale Energieatlas, PICO en Warmteatlas. Zij bieden overwegend geo-informatie. Geonovum heeft de verschillende portalen beschreven. Vervolgens is - met in het achterhoofd vragen die een leek zou kunnen stellen - geïnventariseerd welke portalen een antwoord op de betreffende vraag zou kunnen vinden.

De informatieportalen ontwikkelen zich uiteraard in de loop van de tijd, evenals de methodieken voor informatiemodellering. In de notitie Informatievoorziening Energie van mei 2019 vind je een actualisatie hiervan. 

Quick scan Nationale EnergieAtlas

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en De Unie van Waterschappen zetten met een Green Deal in op regionale samenwerking op het gebied van energietransitie. In het kader van deze Green Deal Regionale Energiestrategieën heeft Geonovum een quick scan uitgevoerd naar hoe de Nationale EnergieAtlas hier een rol in kan spelen. Daarbij zijn ook gebruikerswensen geïnventariseerd. Deze inventarisatie kan, samen met de bijlagen, dienen als basismateriaal  voor de concretisering van een betere informatiehuishouding in het energiedomein, waaronder gegevensdefinities en standaarden.

Data uitwisseling energie- en geosector voor smart grids

Hoe kom je tot efficiënte informatie-uitwisseling tussen de informatiemodellen van de energiesector, de e-overheid en de geo-wereld? Deze vraag stond centraal in het programma Combineren van Energie- en Ruimtelijke Informatie Standaarden als Enabler Smart Grids (CERISE-SG). Samen met Alliander, TNO en de TU Delft heeft Geonovum in dit programma semantische koppelingen en standaarden voor de energiesector ontwikkeld. Deze zijn hieronder te bekijken.

  • Inventarisatie Standaardisatieveld Energie, Geo en Overheidsdomein
    In dit document vind je een overzicht van de organisaties en werkgroepen die zich bezig houden met standaardisatie relevant voor smart grids en specifieke initiatieven die tot standaardisatie kunnen leiden. Voor het overheidsdomein is in meer detail beschreven welke bestaande standaard basisregistraties er zijn, hoe ze samenhangen en waar geo-informatie wordt bijgehouden. Daarmee is dit document ook heel bruikbaar voor wie een algemeen overzicht zoekt van geo-standaarden, organisaties (ISO,OGC,CEN, NEN) en datasets (basisregistraties en Inspire).
  • Semantische mappings
    Dit document beschrijft mogelijke oplossingen voor interoperabiliteitsvraagstukken tussen de energiesector, e-overheid en geosector, door gangbare standaarden toe te passen en geharmoniseerde informatiemodellen.
  • Informatiemodel Smart grid - energy balancing
    Dit document beschrijft de specificatie van gegevens die een rol spelen bij energiebalancering. Het bevat de kerngegevens die nodig zijn voor een administratieve balancering van energieproductie en –verbruik binnen een door een specifieke use case bepaalde eenheid van energieproductie en of –verbruik.

Het CERISE-SG programma liep van 2012 tot en met 2015. Alle documentatie uit het CERISE-SG project is online in te zien.

Praktijkverhaal: Standaarden voor de energiesector

kabels in grond

Wie zijn de eindgebruikers van gestandaardiseerde data? En wat doen zij er allemaal mee? Zijn standaarden belangrijk voor hen, of staan ze ontwikkelingen in de weg? In een serie vraaggesprekken gaan wij op zoek naar de gebruikers van geografische data en proberen wij een beeld te krijgen van hun ervaringen en wensen. Jan van Gelder, informatiemanager bij Alliander vertelt over het belang van standaarden voor zijn werk.

Lees zijn verhaal in GIS Magazine