Wedstrijdreglement Beste API Idee 2020

Kennisplatform API is een samenwerking van Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie, Logius, het Kadaster en Geonovum, gesteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De samenwerking is tot stand gekomen vanuit de overtuiging dat API’s een positieve bijdrage leveren aan een digitale samenleving waarin veel digitale diensten eenvoudig met elkaar moeten kunnen samenwerken. In het kennisplatform verkennen we in open samenwerking strategische en tactische vraagstukken rond het ontwikkelen van API’s en het gebruik van deze API’s binnen en buiten de overheid.

Geonovum, een overheidsstichting gespecialiseerd in geo-standaardisatie, gevestigd aan de Barchman Wuytierslaan 10 in Amersfoort is het aanspreekpunt voor het Kennisplatform API’s. Je kan hen benaderen als je meer vragen hebt over deze prijsvraag via e-mailadres info@geonovum.nl.

Doel 

Kennisplatform API organiseert de wedstrijd ‘Beste API idee van het jaar 2020’ met als doel awards uit te reiken voor de vanuit technisch dan wel gebruikersperspectief beste nog niet gebouwde API’s gebaseerd op data van de overheid.

De wedstrijd staat zowel open voor bedrijven als voor overheidsinstanties. Je hoeft dus geen eigenaar van de data te zijn waarvoor jij een API idee indient.

Categorieën 

Er zijn twee fysieke awards te winnen, in onderstaande categorieën: 

  • Beste API idee vanuit gebruikersperspectief
  • Beste API idee vanuit technisch perspectief

Het beste API idee vanuit technisch perspectief maakt kans om te worden uitgewerkt naar een Proof of Concept.

De jury kan beslissen om in een categorie geen award toe te kennen.

Selectie 

Voor deze wedstrijd komen inzendingen in aanmerking die voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

  • De API gebruikt databronnen en/of datadiensten van de overheid
  • De functionele werking van de API is toegelicht in een filmpje van maximaal 2 minuten.
  • Indien je mee wilt dingen naar de realisatie van jouw idee als proof of concept, is er ook een technische toelichting (specificatie) meegeleverd. Daarbij is een specificatie die OAS 3.0 volgt -zoals in de API design rules staat- een pré.

Evaluatiecriteria 

De evaluatiecriteria voor de inzendingen zijn de volgende: 

  • Het idee is voldoende origineel, vernieuwend en/of innovatief 
  • Het idee is gebruiksvriendelijk
  • Het idee biedt meerwaarde in de dienstverlening aan andere overheden, burgers of bedrijven
  • Een eventuele technische specificatie is voldoende duidelijk beschreven om er een Proof of Concept op te kunnen realiseren

Indienen en procedure 

De inzending die bestaat uit (de link naar) een filmpje en technische specificatie is uiterlijk op 15 november 2020 ingediend bij Geonovum.

Door een inzending te doen, gaat de indiener akkoord met dit reglement. Hij aanvaardt de regels van het reglement en elke beslissing van de jury. Dit reglement is toegankelijk op de website van de organisator. 

Alle inzendingen worden voorgelegd aan een onafhankelijk jury onder voorzitterschap van journalist Brenno de Winter. 

De jury beoordeelt de inzendingen op basis van de evaluatiecriteria, en stelt een lijst van mogelijke winnaars op (de zgn. 'genomineerde inzendingen' of ‘genomineerden’). 

De indieners, of een plaatsvervanger, worden uitgenodigd voor een feestelijke sessie van de Week van de API die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ICTU, VNG realisatie, Logius en Geonovum van 30 november tot en met 4 december 2020 organiseren. De jury zal de winnaars in de twee categorieën bekend maken, waarna elke winnaar vijf minuten krijgt om zijn project voor te stellen aan het aanwezige publiek. 

De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en er is geen beroep mogelijk. 

Wetgeving en ethische regels 

Alle inzendingen moeten de geldende en toepasselijke wetgeving respecteren. De inzendingen mogen geen beweringen, feiten, informatie of citaten bevatten die nadeel of schade kunnen berokkenen aan een individu of een groep individuen of die kunnen aanzetten tot de discriminatie van individuen op basis van ras, opinie, nationaliteit, geslacht, beroep of andere overtuigingen.

De ideeën die voor de API-awards worden ingezonden, blijven eigendom van de deelnemer. De organisatoren behouden zich het recht voor om vanaf de inzendingsdatum informatie over het ingezonden project op hun websites te plaatsen, te verspreiden op sociale media, persberichten en/of nieuwsbrieven, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is. 

Uitsluiting van een project 

De organisatoren en de leden van de jury behouden zich het recht voor een project uit te sluiten als het, deels of in zijn geheel, niet binnen de deadline is ingediend, als het niet voldoet aan minstens één van de selectiecriteria, of als wetgeving of ethische regels niet in acht zijn genomen.  

In het laatste geval kunnen de organisatoren ook beslissen om een al toegekende prijs terug in te trekken. 

Overmacht 

De organisator behoudt zich het recht voor om elke mogelijke wijziging aan te brengen als er zich onvoorzienbare omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil voordoet. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze wedstrijd wegens oorzaken buiten zijn wil wordt onderbroken, afgelast of geannuleerd. 

Privacy 

In het kader van de wedstrijd ‘API idee van het jaar’ verzamelt Kennisplatform API persoonsgegevens van de projectverantwoordelijken en contactpersonen van de deelnemende organisaties. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de deelnemende organisatie indien nodig te benaderen in het kader van de wedstrijd. Deze gegevens moeten verplicht worden meegedeeld om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. 

Geonovum verwerkt de gegevens namens het Platform API in overeenstemming met de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. 

De organisatie zal de namen van de voor een award genomineerde deelnemers bekend maken via een mailing naar alle deelnemers aan de Week van de API, de nieuwsbrief van Kennisplatform API, via een nieuwsbericht op de websites van de partners die deelnemen in het Kennisplatform, sociale media en een persbericht. Als je dit niet wilt, kan je dat kenbaar maken bij het indienen van je inzending.  

Wil je inzien welke gegevens wij van je hebben vastgelegd of wil je die laten verbeteren, stuur dan een bericht naar info@geonovum.nl

 

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.